Se alla
Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård är fantastisk. Med närmare 30.000 större och mindre öar är det den största i Sverige och unik i Europa. Med sitt unika landskap, vidsträckta vatten och vackra  natur har vår skärgården länge varit en älskad hembygd för skärgårdsborna och en uppskattad oas för  besökare och turister.

Skärgården är också hem för dess bofasta befolkning och den plats där man har sin familj, sin bostad och sin historia. Skärgården berör, och många människor har en relation till  skärgården. 

Att bo och verka i skärgården innebär speciella förhållanden. Dessa förhållanden behöver  uppmärksammas och vi har ett ansvar för att den är finns en livskraftig, till glädje för såväl  bofasta som besökare, även i framtiden. Därför är en bofast befolkning en förutsättning för att dess unika miljö ska bevaras och ge besökare den service som efterfrågas. 

Liberalerna vill att människor ska kunna bo, leva och driva företag i, samt utveckla och besöka  skärgården hela året runt. Vi måste därför skapa bättre förutsättningar för att det ska vara ett  attraktivt resmål fler tider på året än under några hektiska sommarveckor. 

Skärgården och människorna som verkar där gör Stockholmsregionen mer attraktiv, vilket är en tillgång  för regionens utveckling och tillväxtmöjligheter. Främjad utveckling stärker därmed hela  regionens framtidsutsikter. 

Liberalerna ser framför sig en livskraftig och dynamisk skärgård, från Mälaren till Saltsjön och  Östersjön. Med tekniska framsteg och nya innovationer är förutsättningarna goda för  ytterligare steg i skärgårdens utveckling. Men mer behöver göras. Byråkratiska hinder måste rivas,  samarbetet mellan kommunerna och landstinget behöver stärkas. Frihet, makt och möjligheter ska överföras till individen.

 

Hur många öar finns det i Stockholms skärgård?

I Stockholms finns det ca 30.000 öar. Av dessa är ett par hundra bebodda.

Hur många personer bor i Stockholms skärgård?

Runt 10.000 personer bor i det som räknas till skärgården. De flesta bor på de större öarna dit man kan ta sig med bil eller större färjor. Ca 1500 av dessa bor på Ljusterö som har flest bofasta invånare.

Hur många fritidshus finns det i skärgården?

Det finns omkring 50.000 hus som klassas som fritidshus

Vilken ö är störst i Stockholms skärgård?

Ljusterö, Ornö, Utö och Runmarö tillhör de största öarna i Stockholm.

Hur stor är Stockholms skärgård?

Ytan täcker ca 1700 kvadratkilometer. Lite mindre än en tredjedel av detta är land, resterande är vatten.

Strandskyddet i Stockholm måste förändras

Strandskydd i Stockholms skärgård

Vi Liberaler värnar om strandskyddet. Det är ett viktigt inslag att värna i våra obebyggda skärgårdsområden för att säkerställa allmänhetens tillgång till natur, stränder och vatten samt  strändernas växt- och djurliv. Obebyggda öar och stränder ska fortsatt vara obebyggda. Men i  dess nuvarande form får ibland tillämpningen av strandskyddet oönskade konsekvenser. 

I de områden som redan är bebyggda bör dispens för utbyggnad kunna hanteras mera  generöst. Det är viktigt att de lokala skärgårdsföretagen har rimliga möjligheter till förnyelse och bygga ut sin verksamhet. Utan dessa  skärgårdsföretag undergrävs förutsättningarna för en livskraftig skärgård för alla. Dessutom ska de boende kunna utveckla sin närmiljö och underlätta generationsskiften utan att hindras av strandskyddet.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet är normalt 100 meter från strandkanten vid alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Skyddet gäller både 100 meter in mot land och ut mot vattnet mätt från strandkanten.

Vad är utökat strandskydd?

Utökat strandskydd kan införas om det finns skäl. Det utökade skyddet är då max 300 meter från strandkanten in mot land och 300 meter ut i vattnet från strandkanten. Boverket har specificerat samtliga regler för strandskyddet.

Vad gäller i ett område med strandskydd?

Det är förbjudet att gräva, spränga eller förbereda för något av detta. Du får inte ändra byggnader eller bygga andra anläggningar som hindrar allmänheten att besöka platsen. Du kan inte heller uppföra byggnader inom området som är strandskyddat. Läs mer hos Boverket 

Kan man få undantag från strandskyddet?

Ja, man kan skicka in en ansökan om strandskyddsdispens från Länsstyrelsen i Stockholm. I områden som redan är bebyggda bör dispensen kunna vara generösare för lokala företag som vill förnya och bygga ut sina verksamheter för att dessa ska kunna leva vidare anser Liberalerna.

Strandskydd för fastboende och företag.

Regelverket för strandskyddet behöver förändras med hänsyn till fastboende och näringslivet. Inte för köpstarka intressen som vill bygga nya byggnader eller anläggningar strandnära. Skärgårdsföretagen är en förutsättning för en levande skärgård. Strandskyddet ska inte heller hindra de boende från att utveckla sin närmiljö och underlätta generationsskiften.

Strandskyddet i oexploaterade områden?

De oexploaterade områdena som finns i skärgården ska fortsatt vara oexploaterade. Obebyggda öar ska även i fortsättningen vara obebyggda anser Liberalerna.

Varför behövs strandskyddet i Stockholm?

Strandskyddet är ett viktigt inslag i att värna obebyggda skärgårdsområden och säkerställa allmänhetens tillgång till natur, stränder, vatten samt för att värna djur och växtlivet. I strandskyddets nuvarande tillämpning får dock strandskyddet oönskade konsekvenser.

Skolor i skärgården

En bra skola är grunden för att barnfamiljer ska kunna bo och verka året runt. Många skärgårdsskolor brottas med ett litet elevunderlag och föräldrar kämpar med skoltransporterna och det egna arbetslivet.

Det ska också vara möjligt att söka förskola och grundskola fritt över kommungränserna, en möjlighet som finns idag när det gäller gymnasieskolan. Rätten att välja skola, även i en annan kommun, kan öka valfriheten inte minst för ö-bor där närmsta eller mest tillgängliga skolan inte nödvändigtvis ligger inom den egna kommunen. Flexibilitet och kommunal samordning på den här punkten ger både individen frihet och är lönsamt för samhället. Ett ökat kommunalt samarbete skulle gynna alla inblandade, både medborgare och kommuner.

Utbildning på distans kan vara en del i mer bärkraftig och fungerande skola. Vi ser även positivt på ”omvänd skolskjuts”, där lärare åker ut till öarna några gånger per vecka i stället för att eleverna/skolbarnen tvingas åka till fastlandet för sin skolgång.

Var finns det skolor i Stockholms skärgård?

Skolor finns det på ett flertal platser men du hittar tex skolor på Ljusterö, Djurö, Ingmarsö, Svartsö, Dalarö, Ornö och Utö.

 

Skärgårdsskolor i Stockholms skärgård

Miljö och naturvård

För många symboliserar havet frihet. I vår vardag ger Östersjön möjligheter till bad och lek och har möjliggjort effektiva transporter och en fiskerinäring. Idag är Östersjön dessvärre hotad. Övergödning, klimatförändringar och miljögifter hotar Östersjön och livet i havet. Utvecklingen behöver vändas och då krävs stora insatser om man ska skydda Östersjöns djur- och växtliv.

Fortsatta insatser krävs för att förhindra utsläpp av näringsämnen, gifter och plaster i sjöar, vattendrag och i Östersjön. Miljöövervakningen spelar en viktig roll för att följa upp miljötillståndet i och längs Östersjön. Vi slår vakt om resurserna för miljöövervakning och insatserna för ett rikt växt- och djurliv. Skärgårdsstiftelsen, Svealands kustvattensvårdsförbund och Mälardalens Vattenvårdsförbund är exempel på viktiga aktörer på detta område och vi värnar om ett fortsatt stöd till deras viktiga verksamhet.

Mikroplaster i Stockholms skärgård och Östersjön

Mikroplatser Östersjön

Problemet med mikroplaster i våra hav och sjöar är ett växande problem. Spridning av mikroplaster måste förebyggas och t.ex. bättre filter på kommunala reningsverk behöver utvecklas, men även andra, mer innovativa lösningar behöver utvecklas och testas. Lagstiftningen kring produkter som innehåller mikroplaster behöver skärpas.

Vad består mikroplaster av?

Mikroplaster kan vara större bitar av plast som gått sönder eller brutits ned till mindre partiklar eller plaster som redan från början var små. Bitar av plast som är mindre än 5 mm kallas ofta för mikroplaster.

Vilka problem kan mikroplaster orsaka?

Mikroplatser kan skada vattenlevande organismer på olika sätt. Ett vattenlevande djur som äter små bitar av plast i tron att det är mat gör att djuret inte tar upp näring och inte kan utvecklas och växa. Till slut riskerar djuren att dö på grund av mikroplasterna.

Var kommer mikroplaster ifrån?

Mikroplatser kommer från olika typer av plaster, ofta kastade på land som sedan spridits till haven där de bryts sönder i mindre bitar. De kan tex också komma ifrån fiskeredskap som tappats eller dumpats. Fiskenät är ofta tillverkade av nylon och när näten bryts ned i mindre och mindre bitar blir det till slut mikroplatser.

 

Höga naturvärden i skärgården

Naturvärden Östersjön

I skärgården finns höga naturvärden som måste bevaras. Det är en förutsättning för den biologiska mångfalden men också för en attraktiv boendemiljö och en utveckling av turismen.  Många av skärgårdens mest värdefulla områden är skyddade idag, men vi utesluter inte att kompletteringar kan behöva göras.

Vi behöver använda modern teknik och främja innovationer för att på ett effektivt och smart sätt restaurera havsmiljön och minska nedskräpningen av Stockholms skärgård. På mängder av områden kan dagens och morgondagens teknik genom innovativa lösningar nya applikationer och framväxten av delningsekonomin göra just det. Allt från sophantering och återvinning, till bottenrensning av slam, syresättning av döda bottnar och nya typer av energikällor som exempelvis vätgas för båtar och fastigheter. Möjligheterna är enorma – vår uppgift är att skapa förutsättningarna så de kan bli verklighet.

Nedskräpning, sophantering och återvinning i skärgården är en utmaning. Liberalerna tror att civilsamhället kan spela en viktig roll här. Därför vill vi undersöka möjligheten att låta föreningar mot någon form av ersättning hjälpa till att städa och rensa upp i skärgården. Det kan handla om ersättning för drivmedel samt en liten summa för utfört arbete.

 

Djurlivet i Stockholms skärgård

Skärgården har en unik natur och ett rikt växt- och djurliv. Här finns också några arter som berör många skärgårdsbor: mink, skarv och gråsäl. Mink kan orsaka stora skador på fiske och fågelliv och kan därför jagas året runt. Gråsäl är skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv och jagas endast som skyddsjakt.

Gråsäl i Stockholms Skärgård

 

Får man jaga gråsäl i Stockholms skärgård?

Vi menar att det stora antalet sälar motiverar licensjakt, då de orsakar stora skador och är påtagligt starka konkurrenter till det lokala kustnära fisket. Fortsatt skydd för gråsälarna ska dock råda i områden avsatta som sälskyddsområden.

Att minska bifångster av sälar i fiskeredskap, är också viktigt, då detta är den vanligaste dödsorsaken bland gråsälar. Det kan göras genom fortsatt utveckling av sälsäkra redskap. Det skulle inte bara minska gråsälens skadegörelse på fångst och redskap, utan också minska risken att de fastnar och drunknar. Naturvårdsverket har föreslagit att licensjakt ska införas, men regeringen har inte bestämt sig.

Får man jaga Skarv i Stockholms skärgård?

Skarv omfattas av fågeldirektivet och är därmed skyddad, men beslut om skyddsjakt får fattas.  Det görs också i relativt stor utsträckning och populationen i Sverige ökar inte mera sen några år, även om de lokalt kan upplevas orsaka stora problem.

Liberalerna är för skyddsjakt men vill samtidigt understryka att människan har ett ansvar för problemen med fiskebeståndet och dagens ekologiska status i våra hav och sjöar.

Skarv i Skärgården

 

Företagande och näringsliv

Stockholmsregionens är inte bara ett unikt naturlandskap – skärgården är också ett viktigt turistmål och företag och verksamheterna är ofta småskaliga och säsongsbetingade. En viktig fråga för att förbättra förutsättningarna för företagande i skärgården är att förenkla sättet man kan resa. En annan viktig fråga är bredbandsutbyggnaden. God tillgång till bredband leder till att fler kan bo året runt i skärgården, det är enklare att driva företag och detta kan leda till ökad turism i Stockholm.

Liberalerna har arbetat fram ett antal punkter för att förbättra förutsättningarna för att driva företag i eller från Stockholms skärgård.

Småföretag Skärgården

 

Bredband i Stockholms skärgård

Det finns olika typer av bredbandsuppkoppling i skärgården som kompletterar varandra. Dels finns det fasta bredbandet, dels det mobila bredbandet. I en kartläggning av mobiltäckningen från Länsstyrelsen i Stockholm ser man att ju längre ut du kommer ju sämre möjligheter till uppkoppling finns det.

Utbyggnaden av bredbandsnätet i skärgården är en central fråga för att skapa fungerade förutsättningar för företagande, näringsliv och året-runt boende.

Utvecklingsstöd i skärgården

Som glesbygd i en av Europas snabbast växande regioner hämmas skärgårdens möjlighet att uppbåda stöd från EU:s olika utvecklingsfonder. Skärgården är en glesbygd och kan inte klumpas ihop med Stockholms läns expansiva delar. I många avseenden präglas skärgården av alla de faktorer som gäller för en utpräglad glesbygd: liten befolkning, långa tidsmässiga avstånd, glesa kommunikationer till kommun- och regioncentrum, eftersläpning i utbyggnad av modern it-teknologi samt ett svagt serviceutbud såväl offentligt som privat.

Waxholmsbolagets tidtabeller

Tidtabellerna från Waxholmsbolaget ska komma ut i god tid innan sommarsäsongen och du kan hitta tidtabellerna för skärgårdsbåtarna på den här sidan. Apparna från Waxholmsbolaget och SL måste också utvecklas för att öka användarvänligheten för de som vill ta sig ut. https://waxholmsbolaget.se/tidtabeller

Förenklade resvägar för besökare ökar antalet besökare och därmed möjligheterna att driva företag.

Hur söker man EU-bidrag för verksamhet i skärgården?

Det finns många olika typar av EU-bidrag du kan söka för din verksamhet i Stockholms skärgård. Du kan t.ex använda denna länk som utgångspunkt http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/soka-eu-stod/# eller via https://eufonder.se/

Liberalerna anser dock att det är alldeles för krångligt att söka bidrag och att detta måste bli enklare. På så sätt kan verksamheter i skärgården utvecklas och skapa fler arbetsplatser och förutsättning för turism. Liberalerna i Stockholm är för att skärgården ska använda det utvecklingsstöd som finns.

Ökad turism i Stockholms skärgård

Fler turister ska kunna ta sig ut i skärgården. Därför är det viktigt att Waxholmsbolaget, SL, Skärgårdsstiftelsen och företagare tillsammans ser över hur arbetet med svenska och internationella resebyråer kan utvecklas för att öka turismen. Ökad turism leder till bättre förutsättningar att driva företag.

Tillgängligheten i Stockholms skärgård

Stockholms skärgård behöver göras tillgänglig för fler och Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen svarar för Region Stockholms största insatser i Stockholms skärgård. Tillsammans med de berörda kommunerna bör de få ett tydligt uppdrag att förbättra tillgängligheten i skärgården.

När diskussioner kring Stockholms skärgård dyker upp handlar det allt för ofta om bidrag och projekt. Liberalerna anser att det i högre grad ska handla om frihet och gott företagsklimat. Skärgårdspolitiken bör i större utsträckning handla om en tillväxtvänlig politik.

I grunden handlar det om att arbete ska löna sig och därför är den liberala synen på skatter viktig. Skärgården ska handla om möjligheten till arbete, att kunna driva och starta företag och att det ska kunna skapas fler arbetstillfällen.

 

Kanot Stockholms skärgård

Skärgårdstransporter

Goda kollektiva transporter för både person- och godstransporter är avgörande förutsättningar för skärgårdens fortsatta utveckling och tillväxt. Det är därför hög tid att den sedan början av 2000-talet beslutade bastrafiken för den kollektiva persontrafiken i skärgården snarast fullföljs. Pendlingsmöjligheterna och båttrafiken till och från skärgårdskommunerna kan och bör förbättras för att främja åretruntboende i skärgården. Det ska vara lätt att åka båt till skärgården i Stockholm. Längre linjer ska kunna erbjuda goda arbetsmöjligheter ombord. 

Kollektivtrafik i Stockholms skärgård

Kollektivtrafiken är precis som på land en levande verksamhet, vars förändrade resmönster det gäller att Waxholmsbolaget och Trafikförvaltningen ständigt följer och anpassar sig till. Den treåriga försöksverksamheten med Nordsyd-linjen, som nu permanentas, är ett utmärkt exempel på hur trafiken kan utvecklas och möta nya resmönster.

De viktigaste skärgårdslinjerna kunna resa direkt från Stockholm under högsäsong. Detta för att motverka ytterligare biltrafik och behovet av parkeringsytor.

Sjukvård i skärgården

Att hälso- och sjukvården och omsorgen fungerar är en avgörande trygghetsfaktor för de som bor och verkar i skärgården, men också för de många fritidsboende och besökarna särskilt under sommaren. För att bedriva en så effektiv vård och omsorg som möjligt bör tillfälliga eller permanenta vårdinrättningar koncentreras till kärnöarna.

En väl fungerande ambulanshelikopterverksamhet med kvalificerad medicinsk bemanning kan vara skillnaden mellan liv och död. Denna verksamhet ska därför vara centralt placerad i skärgården för att snabbt kunna nå alla delar av regionen. Det är viktigt att den goda samordningen mellan det offentliga och Sjöräddningssällskapet SSRS fortsätter.

Digital vård extra viktig i skärgården

Den digitala valfrihetsreform inom hälso- och sjukvården, som nu genomförs i landstinget på Liberalernas initiativ, är särskilt viktig ur ett skärgårdsperspektiv. Genom att ge patienten möjlighet och rätt att kunna konsultera vården genom ett videomöte, ett telefonsamtal eller genom chatt ökar tillgängligheten och patientens delaktighet i den egna vården för boende och besökare. Ett ökat utbud av e-tjänster minskar behovet av långa och ibland tidskrävande resor till fastlandet för uppföljande besök som kan genomföras över telefon eller video. Digitaliseringen minskar avstånden och ökar flexibiliteten. Liberalerna kommer fortsatt att jobba för fler och smarta e-hälsotjänster som minskar avstånden mellan vården och invånarna, utan att ge avkall på vårdens kvalitet.

Läkarbåten i Stockholm

Uppsökande verksamheter kan genomföras med mobila enheter, likt Läkarbåten från Djurö vårdcentral, där flera professioner samordnar sina besök. Idag täcker läkarbåten Värmdö kommun. I takt med att befolkningen växer i skärgården bör det också ses över om någon vårdcentral i de norra delarna kan få ett utökat uppdrag med en läkarbåt.

 

Vård i Skärgården

Kultur i Stockholms skärgård

Bevara kulturhistoriska fartyg

De historiska skärgårdsbåtarna är vattenburen kulturhistoria och en viktig del av Stockholms identitet. Liberalerna kommer fortsatt att värna om dessa kulturhistoriska fartyg och verka för att båttrafik även fortsättningsvis kommer att ges betydelsefulla uppdrag och gå i reguljär trafik.

Kajakled i Stockholm med övernattning

Att kunna paddla kanot eller kajak i Stockholm på en uppmärkt led och ha möjlighet att övernatta på olika platser på samma sätt som man gör i fjällen borde vara en självklarhet. Därför vill Liberalerna att en led tas fram för att göra skärgården tillgänglig på fler sätt och för fler personer.

Är Stockholms skärgård ett världsarv?

Nej, men Sverige bör ansöka till UNESCO att delar av Stockholms yttre skärgård klassas som världsarv. Detta skulle skydda en unik miljö samtidigt som det stärker platsen som turistmål i Sverige. På så sätt skapas också fler arbetstillfällen.

Är Nämndöskärgården nationalpark?

Nämdöskärgården är inte nationalpark men vi ställer oss positiva till att Bullerö naturreservat utökas och inkluderar den oexploaterade skärgården runt Nämdö.

 

Stockholms skärgård

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen:

Vem äger skärgården?

Ca 85 % av skärgården ägs av privata ägare och ca 15 % ägs av Skärgårdsstiftelsen. En del mark ägs också av företag.

Vad är Skärgårdsstiftelsen?

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård och äger ca 2000 fastigheter. Fastigheterna består av allt från fyrar till toaletter och bryggor.

 

Mer politik från Liberalerna i Stockholm