Se alla
Båtpendling i Stockholm

Båtpendling

När regionen förtätas kommer vattenvägen att vara en viktig pusselbit för att hantera trängseln på vägar och spår. Båtpendling ska byggas ut på strategiska sträckor och flera linjer ska vara en del av SL:s biljettsystem. Pendlingsmöjligheterna till och från kommuner som exempelvis Ekerö, Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kan förbättras. Innan nya pendelbåtlinjer sjösätts skall de utvärderas så vi satsar på kollektivtrafik med mest nytta.

Bygg ut pendelbåtarna där de gör mest nytta

Stockholms vatten är en viktig pusselbit för att förbättra framkomlighet och öka mobiliteten i Stockholmsregionen. Det är trångt på spår och vägar och då kan miljövänliga, snabba, pendelbåtar utgöra ett viktigt komplement till trafiken på land. Pendlingsmöjligheterna till och från kommuner som exempelvis Ekerö, Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kan förbättras. Längre linjer ska kunna erbjuda goda arbetsmöjligheter ombord.

Samtidigt är Båttrafik ofta betydligt dyrare per passagerare än vad t.ex. buss är. Innan vi sjösätter nya pendelbåtar behöver de därför utvärderas ordentligt så vi får mest nytta per krona. Det är att ta ansvar för en långsiktig hållbar kollektivtrafik.

Tillgänglig båtpendling

Framtidens resande skall fokusera på mobilitet snarare än enskilda trafikslag. Kommunerna måste se till att det finns attraktiva angöringsplatser som är lättillgängliga för båtpendling, är väl försedda med cykelparkeringar och har bra anslutningar till annan kollektivtrafik. Då kan vi uppmuntra kombinationsresor och få fler att ställa bilen.

Alla skall kunna förflytta sig enkelt och tryggt i kollektivtrafiken, även i båttrafiken. Liberalerna vill göra en tillgänglighetsinventering av pendelbåtstrafikens bryggor för att alla besökare och bofasta ska kunna nyttja vattenvägens kollektivtrafik. Det krävs fler tillgänglighetsanpassade toaletter och tydligare resenärsinformation vid replipunkter.

Väderskydd i båttrafiken ska hålla samma kvalitet som de på land.

En hållbar och fossilfri båttrafik

Nästan all kollektivtrafik i Region Stockholm är idag fossilfri. Vad som återstår är att göra båttrafiken hållbar. Liberalerna är neutrala till vilken teknisk lösning som är mest lämplig, men biodrivmedel och elektrifiering är vägen framåt. Vid kommande upphandlingar av framtidens skärgårdstonnage är det viktigt att kommande båtar med klimatsmarta samt fossilfria drivmedel prioriteras och premieras.

Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens hållbara pendelbåtar. Regionen skall vara öppen för marina utvecklingsprojekt genom att erbjuda testbäddar för nya och innovativa lösningar.

 

Så här förbättrar vi Stockholms båtpendling

  • Bygg ut båtpendlingen där de gör mest nytta och integrera flera linjer i SL:s biljettsystem
  • Inventera bryggor och angöringsplatser i hela regionen så båttrafiken är tillgänglig för alla
  • Väderskydd i båttrafiken ska hålla samma kvalitet som de på land
  • Gör pendelbåtarna fossilfria
  • Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens pendelbåtar och vara öppen för marina utvecklingsprojekt genom att erbjuda testbäddar för nya lösningar