Se alla
Busstrafik i Stockholm

Busstrafik

Drygt 2100 bussar rullar dagligen i Stockholms län för att transportera resenärer till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Med cirka 29 miljoner avgångar och cirka 1,14 miljoner påstigande per dag är busstrafiken det näst mest använda trafikslaget i kollektivtrafiken. Bara tunnelbanan har fler resenärer dagligen. Stockholmaren spenderar i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året till arbetspendling.

Ett så pass viktigt trafikslag måste ges god framkomlighet och prioriteras i trafiken. Liberalerna värnar och slår vakt om en kapacitetsstark och konkurrenskraftig busstrafik. Vi vill därför bland annat fortsätta att utveckla stombusstrafiken och ge den ökad prioritet och förbättrad framkomlighet.

Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen måste stärkas för att få bukt med trängseln och framkomlighetsproblemen i vår region. Stockholmaren spenderar i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året till arbetspendling – fler dagar än den lagstadgade rätten till semester – och 2015 tillbringade stockholmaren motsvarande 17 arbetsdagar i bilköer. Vi är övertygade om att fler stockholmare delar vår önskan om att minska tiden för arbetspendling och köande.

Med den trängsel Stockholmsregionen har idag och står inför är en fortsatt utbyggd och prioriterad busstrafik avgörande för att öka framkomligheten och korta restiderna. Vi vill därför se en ökad prioritering för bussarnas framkomlighet i gatumiljön och det regionala vägnätet genom fler kollektivtrafikkörfält, fler dynamiska bussfiler som öronmärks för bussarna vid behov, samt riktade insatser vid de trafikplatser där trängseln är som störst.

Framkomlighet i trafiken

Idag hamnar busstrafiken ofta i samma köer som biltrafiken, med långa restider och en minskad konkurrenskraft mot bilen som följd. Därför kommer en utvecklad och mer effektiv, och prioriterad busstrafik att ha avgörande betydelse för pendlingsmöjligheterna och framkomligheten i vår region. En prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet höjer kollektivtrafikens status och konkurrenskraft i förhållande till bilen. Samtidigt är det positivt för kollektivtrafikens driftsekonomi.

Liberalerna vill därför se fler kollektivtrafikkörfält, fler reversibla körfält, prioriteringar i korsningar samt fler och smarta trimningsåtgärder och vägombyggnader för att öka framkomligheten och körhastighet för busstrafiken.

Flera nya bussterminaler planeras och befintliga renoveras runt om i länet. I busstrafiken planeras även investeringar i befintliga depåer för att skapa ytterligare kapacitet och anpassa dem till förnybara drivmedel.

Elektrifiering av busstrafiken

Kollektivtrafiken är en av vår regions främsta bidrag till ett mer miljövänligt och klimatsmart samhälle. En elektrifiering av busstrafiken kan ytterligare bidra till detta. Vi liberaler välkomnar denna utveckling och vill främja den. Vilken lösning som visar sig vara den bästa är för tidigt att slå fast. Olika lösningar måste fortsätta att testas och prövas och politiken ska hålla sig teknikneutral.

Anropsstyrd busstrafik

Vi vill också utveckla anropsstyrd busstrafik, framför allt på sträckor med få resande på landsbygden. Då behålls tillgängligheten men kostnaderna hålls nere. Anropsstyrd trafik nattetid kan också utvecklas. De som jobbar på obekväm arbetstid ska också ha bra förutsättningar att ta sig till och från arbetet. Flexibla nattstopp ska införas i busstrafiken.

Långpendling med buss

För många resenärer är långpendling med buss ett attraktivt alternativ till bilen. För att göra det än mer attraktivt och för att skapa möjlighet till vila, läsning och arbete vill under vissa tider på dygnet testa att införa tysta avdelningar på övervåningen på Norrtäljebussarna.

Påstigning vid bakre dörrarna på bussen

För att uppnå målen om både en effektiv och attraktiv kollektivtrafik ska påstigning genom bakdörrarna tillåtas på stomlinjerna i Stockholms innerstad. Det gör att trafiken kan flyta smidigare. För att säkra de intäkter som krävs för att kunna fortsätta att investera i kollektivtrafiken behöver därför fler valideringsautomater installeras samt fler flygande biljettkontroller göras.

  • Utveckla anropsstyrd trafik för bättre tillgänglighet på landsbygd och under nattetid.
  • Inför flexibla nattstopp i busstrafiken.
  • Testa tysta avdelningar på övervåningen på Norrtäljebussarna.
  • Verka för att påstigning tillåts vid samtliga dörrpar på stombusslinjerna i Stockholms innerstad.

Liberalernas politik för Region Stockholm