Se alla
Busstrafik i Stockholm

Busstrafik

En effektiv och klimatsmart busstrafik är avgörande för att Stockholm skall vara en framkomlig och hållbar region. Med cirka 1 miljon påstigande dagligen spelar busstrafiken stor roll när stockholmarna skall ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Liberalerna slår vakt om en välfungerande och trygg busstrafik. Bussarna skall elektrifieras så de bidrar till bättre klimat och miljö.

En växande region med hållbar busstrafik

Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall behöver Region Stockholm ha en Hållbar kollektivtrafik. Fram till år 2050 förväntas befolkningen i Stockholms län öka kraftigt, från dagens cirka 2,4 miljoner invånare till 3,4 miljoner (RUFS 2050). Befolkningstillväxten är positiv men ställer höga krav på trafiksystemet som redan idag lider av överbelastning, inte minst under rusningstrafik. Det ställer krav på att kollektivtrafiken byggs ut och att kollektivtrafiken är  konkurrenskraftig mot bilen. Region Stockholm har som mål att kollektivtrafiken som färdmedel, jämfört mot bil, cykel, gång och annat, skall utgöra 54% av samtliga färdmedel år 2030 (Regionalt trafikförsörjningsprogram). Dagens kollektivtrafikandel behöver öka för att nå målet och kollektivtrafiken måste underhållas, förbättras och byggas ut.

Innan pandemin utgjorde den kollektiva busstrafiken, som drivs av SL på uppdrag av Region Stockholm, ca 38% av totala antalet påstigande i kollektivtrafiken en vanlig vinterdag, motsvarande ca 1,2 miljoner av totalt ca 3 miljoner påstigande. Det var nästan lika många påstigande som i tunnelbanan. Kollektivtrafiken har inte återhämtat sig vad gäller antalet påstigande efter pandemin, men busstrafiken liksom övriga kollektivtrafikslag, spelar en avgörande för att Region Stockholm skall vara en attraktiv, framkomlig och hållbar region. (Fakta om SL och länet 2021).

Stärk bussens framkomlighet i trafiken

Liberalerna vill att det blir enklare för busstrafiken att ta sig fram på gator och vägar, eftersom vi då får en snabbare och mer pålitlig busstrafik.

Idag hamnar busstrafiken ofta i samma köer som biltrafiken, med långa restider och en minskad konkurrenskraft mot bilen som följd. Det blir också svårt för resenären att lita på att bussen kommer fram i tid. Därför kommer en effektivare och prioriterad busstrafik att ha avgörande betydelse för pendlingsmöjligheterna och framkomligheten i vår region.

Liberalerna vill fortsätta utveckla stombusstrafiken och ge den ökad prioritet och förbättrad framkomlighet. Liberalerna vill se fler kollektivtrafikkörfält och bussgator där bussen ges prioritet framför bilen. Med dynamiska körfält kan vi ändra framkomligheten efter rådande trafikläge. Vi vill att prio ges för bussen vid korsningar samt smarta trimningsåtgärder och vägombyggnationer. Då kan vi öka framkomligheten och körhastigheten för busstrafiken.

Påstigning vid samtliga dörrar på stombussarna

För att uppnå målen om en effektiv och attraktiv kollektivtrafik vill Liberalerna att påstigning även genom bakdörrarna tillåts på stomlinjerna i Stockholms innerstad, de blå SL-bussarna. Det gör att trafiken kan flyta smidigare, med kortare restider som följd. Pilotprojekt med påstigning vid samtliga dörrpar för stombusslinje 4 har varit lovande.

För att säkra de intäkter som krävs för att kunna fortsätta att investera i kollektivtrafiken behöver fler valideringsautomater installeras samt fler biljettkontroller göras.

Elektrifiering av busstrafiken

Busstrafiken i Region Stockholm är sedan många är klimatvänlig på så sätt att de redan går på biodrivmedel, som biogas eller biodiesel. Nästa steg är att elektrifiera bussarna. Det bidrar till ytterligare klimatvinster men gör det också bättre för miljön. Vi får mindre avgaser, partikelutsläpp och mindre buller. Det kommer även bidra till hälsovinster för stockholmarna.

Liberalerna vill satsa på elektrifiering när SL köper in nya bussar och vi vill bygga ut laddepåer. Liberalerna vill ha en fullt elektrifierad bussflotta senast 2035. Parallellt måste regionen tillsammans med andra aktörer säkerställa att vi har god tillgång till el och kapacitet i elnäten.

För att främja elektrifieringen måste dock elskatten förändras. Idag drabbar den eldrivna bussar, men inte spårfordon som drivs med el. Här måste skattelagstiftningen hänga med i utvecklingen och inte bromsa den. Eldriven busstrafik sänker energianvändningen, minskar såväl utsläpp som bullernivåer och kan på sikt sänka driftskostnader. Det finns således många fördelar, inte minst för bättre och mer hälsosamma stadsmiljöer.

Anropsstyrd busstrafik

Liberalerna vill utveckla den anropsstyrda busstrafiken, framför allt på sträckor med få resande på landsbygden. Då behålls tillgängligheten men kostnaderna hålls nere.

Den anropsstyrda busstrafiken nattetid skall utvecklas. Även de som jobbar på obekväm arbetstid ska ha bra förutsättningar att ta sig till och från arbetet.

Inför flexibla nattstopp

För Liberalerna är det en trygghets- men också en jämställdhetsfråga att kunna ta sig hem säkert mellan buss och resmål, inte minst på natten. Flexibla nattstopp innebär att bussföraren kan släppa av resenären mellan ordinarie busstopp för att resenären skall få en snabbare och tryggare väg hem eller till resmålet. Detta kan vara särskilt värdefullt för kvinnor, som oftare än män reser i kollektivtrafiken. Kvinnor upplever också mer otrygghet i kollektivtrafiken.

Liberalerna har länge kämpat för att busstrafiken skall erbjuda flexibla nattstopp. Pilotförsök har genomförts och vi vill växla upp arbetet och testa på fler busslinjer.

Underlätta kombinationsresor

För att göra busstrafiken mer attraktiv skall det vara lätt att resa och Liberalerna vill göra det enklare att resa genom att kombinera trafikslag. Man skall tryggt kunna ställa sin cykel nära busstationen och kunna få ta med cykeln på lämpliga busslinjer. Busstationen skall kunna finnas i anslutning till andra transportslag, som pendeltåg eller infartsparkeringar. Då kan vi också få fler att välja bort bilen.

Liberalerna vill se över biljettsystemen så de premierar ett mer modernt och hållbart resande. Fokus skall läggas på mobiliteten snarare än trafikslaget. Vi vill t.ex. utveckla SL-kortet  så att det kan användas som parkeringsbiljett på infartsparkeringar. Bussbiljetten skall också kunna användas för andra mobilitetstjänster, som elcykel eller elsparkcykel.

Långpendling med buss

För många resenärer är långpendling med buss ett attraktivt alternativ till bilen. För att göra det än mer attraktivt och för att skapa möjlighet till vila, läsning och arbete vill vi testa att införa tysta avdelningar på övervåningen på Norrtäljebussarna.

 

Sammanfattat vill Liberalerna bland annat:

  • Stärka busstrafikens framkomlighet, t.ex. genom ökad prio för bussarna
  • Tillåta påstigning vid samtliga dörrpar på stombusslinjerna i Stockholms innerstad
  • Elektrifiera busstrafiken
  • Utveckla anropsstyrd trafik för bättre tillgänglighet på landsbygd och under nattetid
  • Inför flexibla nattstopp i busstrafiken.
  • Underlätta kombinationsresor
  • Testa tysta avdelningar på övervåningen på Norrtäljebussarna

Liberalernas politik för Region Stockholm