Se alla
Bostadsbyggande i Stockholm vid kollektivtrafiken

Bostadsbyggande och kollektivtrafik

En av Region Stockholms största utmaningar är bristen på bostäder. För att öka bostadsbyggandet krävs en välfungerande och utbyggd kollektivtrafik. Liberalerna vill ha en flerkärnig region, med närhet till bostad, arbete, service och kollektivtrafik. Nya satsningar skall göras på kapacitetsstark kollektivtrafik tillsammans med staten, kommunerna och andra aktörer.

En växande och hållbar region med bostäder och kollektivtrafik

Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall behöver Region Stockholm ha en Hållbar kollektivtrafik. Fram till år 2050 förväntas befolkningen i Stockholms län öka kraftigt, från dagens cirka 2,4 miljoner invånare till 3,4 miljoner (RUFS 2050). Men samtidigt är en av regionens största utmaningar bristen på bostäder. För litet bostadsbyggande leder inte minst till trångboddhet, minskad inflyttning och sämre arbetsmarknad.

En välfungerande kollektivtrafik krävs för en resurssnål och transporteffektiv region. Möjligheten till förtätningar med nya bostäder försämras när inte buss eller tunnelbana finns nära. I stället upprätthålls bilnormen, vilket fördyrar bostadsbyggandet när garage eller parkeringsplatser måste uppföras. Biltrafiken ökar vilket ger sämre framkomlighet för bussarna. Det leder i sin tur till minskad attraktivitet för kollektivtrafiken. Det är därför avgörande att kollektivtrafiken är välfungerande redan från start när nya bostadsområden byggs.

Bygg en flerkärnig region

Liberalerna vill att Stockholmsregionen skall vara en flerkärnig region. En region med flera livskraftiga stadskärnor med service, kultur, sociala mötesplatser och som är noder för kommunikationer bidrar till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Kommunikationerna mellan olika regiondelar, städer och tätorter utanför storstadscentrum ska bli effektivare och följa regionens expansion.

Transporterna mellan de regionala stadskärnorna måste bli bättre, med fasta spårförbindelser liksom expressbussar. Nya tvärförbindelser krävs och Spårväg Syd måste färdigställas.

Nya bostäder nära kollektivtrafiken

Bostadsbyggande skall fokusera på mark där kollektivtrafik redan finns eller planeras att byggas. Det skall planeras för nya stationer redan från start i stadsutvecklingen. Det är bra om stationer kan byggas in i bebyggelsen så vi optimerar markanvändningen.

Samarbetet mellan Region Stockholm, kommunerna och andra aktörer måste stärkas för att bostadsbyggandet och kollektivtrafiken håller jämna steg i stadsutvecklingen. Ett närmare samarbete kan spara resurser och leda till ett mer effektivt markutnyttjande och snabbare planprocesser.

Investera  i kapacitetsstark kollektivtrafik

Det krävs en långsiktig finansiering av stora infrastruktursatsningar för att Region Stockholm skall vara attraktiv och kunna växa på ett hållbart sätt. Regionen, staten och kommuner kan tillsammans göra åtaganden om ny tunnelbana och nya bostäder. Stockholmsförhandlingen  och Sverigeförhandlingen har på många sätt varit framgångsrika för att få fram nya bostäder. Vi vill ha en ny Stockholmsförhandling som möjliggör stora och nödvändiga infrastruktursatsningar.