Se alla
Bostadsbyggande i Stockholm vid kollektivtrafiken

Bostadsbyggande och kollektivtrafik

Bostadsbyggandet hamnar ofta i ett moment 22 när det kommer till kollektivtrafikförsörjning. Det byggs ogärna om det inte finns kollektivtrafik på plats från början, samtidigt som det ses som osäkert att dra fram kollektivtrafik till områden där det resenärsunderlaget är tunt.

En av de enklare metoderna för att lösa detta är att bygga bostäder nära befintliga spår och att förtäta i kollektivtrafiknära områden. Frågan om att integrera stationer i stadsmiljön, alltså att ”bygga in stationen” och därmed möjliggöra för än fler bostäder bör prövas där så är lämpligt. Förtätning och byggande av bostäder i kollektivtrafiknära lägen minskar behovet av bil och ökar resenärsunderlaget för kollektivtrafiken.

Det finns idag mark med bra infrastruktur på plats, men den har inte planlagts i någon större utsträckning. För att utnyttja den infrastruktur som redan finns så bör Regionen som trafikhuvudman, kommunerna som ansvariga för markupplåtelser, och byggbolagen som uppförare av bostäderna fördjupa sitt samarbete. Det kommer spara resurser och leda till ett mer effektivt markutnyttjande och förhoppningsvis snabbare planprocesser.

För att snabba på bostadsbyggandet i regionen och samtidigt förverkliga fler nödvändiga kollektivtrafikinvesteringar ser Liberalerna behov av utvecklade finansieringslösningar.

Modellen som användes i Stockholmsförhandlingen, där kommuner medfinansierar kollektivtrafikutbyggnad med hjälp av exploateringsintäkter från markvärdeshöjningar, är en modell som kan och bör användas oftare. Investeringsbehoven kommer att vara stora många år framöver, det bör därför övervägas att införa en permanent förhandlingsdelegation för Stockholmsregionen.

  • Staten bör också ha ett intresse av att kommunerna bygger bostäder och att kollektivtrafiken möjliggör en utvidgad arbetsmarknad, varför de statliga medlen till regionen ska öka.
  • Prioritera bostadsbyggande vid befintliga spår och förtäta i kollektivtrafiknära områden.
  • Integrera nya och befintliga stationer i stadsbyggnadsprocessen – ”Bygg in stationen”.
  • Fördjupa samarbetet mellan regionen, kommunerna och byggbolagen för en mer effektiv planprocess.
  • Använd Stockholmsförhandlingens finansieringsmodell i större utsträckning och se över möjligheterna att införa en permanent förhandlingsdelegation för Stockholmsregionen.