Se alla
Färdtjänst i Stockholm

Färdtjänst

Färdtjänsten är oundgänglig för en fungerande vardag för många personer med funktionsnedsättning. Liberalerna har alltid värnat funktionsrättsliga frågor, vilka ytterst handlar om människors frihet och rättigheter. De liberala utgångspunkterna handlar om likvärdighet. Även den som har funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, och ha möjlighet att delta i samhället.

Ökade resetilldelning

Ökad resetilldelning är ett viktigt steg för att öka människors frihet och bör vara i fokus kommande år. En mer generös resetilldelning leder till ökad likvärdighet. Färdtjänstnämnden bör därför få i uppdrag att öka resetilldelningen. Detta bedöms kunna ske utan en ökning av anslagen till nämnden, då resandet sjönk under pandemin och fortfarande inte har återgått till tidigare nivåer.

Resor efter behov och eget val

För att stärka individens egenmakt vill vi liberaler att färdtjänstens samtliga kunder på sikt får möjligheten till resor efter behov. Vi vill dessutom att hela färdtjänsten, inte bara rullstolstaxi, ska omfattas av kundval. På allt fler områden förs makten över beslut över på användaren och för oss är det en självklarhet att även färdtjänstresenärer ska ha möjligheten att välja själva.

Färdtjänstresor till och från förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag ska underlättas och främjas för att alla människor ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stärker demokratin.

Likaså ska personer med funktionsnedsättning ha bra förutsättningar för att använda färdtjänsten i sitt arbete eller under studietiden. För att färdtjänsten ska underlätta för deltagande på arbetsmarknaden för dem som kan och vill måste bedömningarna av vad som är arbetsresor respektive tjänsteresor ses över.

Mindre administration

Sjuk- och färdtjänstresorna bör på sikt kopplas ihop så att ansvaret samlas, och röj undan administrativa hinder för den enskilde genom att lätta på redovisningskraven. Som ett första steg bör en utredning genomföras om hur det administrativa krånglet för resenärerna kan minska.

Var du bor ska inte spela någon roll – hanteringen och administrationen av färdtjänsttillstånd ska fungera lika bra i hela regionen.

Trygg och pålitlig färdtjänst

Liberalerna eftersträvar en färdtjänst som är modern, pålitlig och trygg. För färdtjänstresenärerna är det särskilt viktigt att färdtjänsten är pålitlig och att bilar kommer i rimlig tid. Fortbildning av förare skall vara en självklar del för gott bemötande.

Trängseln i regionen är ett problem som har stor påverkan på färdtjänstresenärerna med bilar som inte kommer i tid. Fler kollektivtrafikkörfält ska därför anläggas och ändamålsenliga trängselavgifter upprätthållas för att främja framkomligheten för dem som behöver den mest.

 

Sammanfattat vill Liberalerna att:

  • resetilldelningen inom färdtjänsten ska utökas.
  • ha kundval och ökad flexibilitet utifrån resenärens behov
  • resor till ideella uppdrag ska underlättas
  • den administrativa bördan inom färdtjänsten minskar
  • förare som kör färdtjänst på uppdrag av det offentliga ska ha bra arbetsvillkor. Krav ska ställas på genomgången utbildning i säkerhet, hjälpmedelshantering samt hur man hjälper passagerare.
  • regelverket för arbets- och tjänsteresor för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden ses över