Se alla
Färdtjänst i Stockholm

Färdtjänst

Färdtjänst i Stockholms län

De senaste åren har stora satsningar på tillgänglighetsanpassning genomförts i den ordinarie kollektivtrafiken. För många människor är dock färdtjänst nödvändigt för att livet och vardagen ska fungera.

För att stärka individens egenmakt vill vi liberaler se en friare och mer flexibel resetilldelning för färdtjänstens samtliga kunder. Hela färdtjänsten, inte bara rullstolstaxi, ska omfattas av kundval. På allt fler områden förs makten över beslut över på användaren/brukaren och för oss är det en självklarhet att även färdtjänstresenärer ska ha möjligheten att välja själva.

De bolag som utför tjänster inom färdtjänsten (oavsett de existerar inom kundval eller har vunnit en traditionell upphandling) ska ha chaufförer med bra och schyssta arbetsvillkor och god kompetens om regionens vägnät och trafiksituation. Med dagens tekniska och digitala möjligheter ska det offentliga rimligen kunna ställa krav på att taxibilarna som kör på uppdrag av det offentliga ska ha uppdaterade IT- och GPS-system. Likaså ska krav ställas på genomgången utbildning i säkerhet, hjälpmedelshantering samt hur man hjälper passagerare.

Färdtjänst som arbetsresor

Färdtjänstresor till och från förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag ska underlättas och främjas för att alla människor ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stärker demokratin. Likaså ska personer med funktionsnedsättning ha bra förutsättningar för att kunna använda färdtjänsten i sitt arbete eller under studietiden. För att färdtjänsten ska underlätta för deltagande på arbetsmarknaden för dem som kan och vill måste bedömningarna av vad som är arbetsresor respektive tjänsteresor ses över. Funktionsnedsatta ska ha bra förutsättningar att delta i arbetslivet, som anställd eller egen företagare.

Det finns idag lite drygt 70 000 färdtjänstresenärer i regionen. Behoven är helt olika mellan olika resenärer, och detta är något som det behöver tas större hänsyn till och bättre uppmärksammas i de utvärderingar som görs av färdtjänsten. Vi vill också att färdtjänstresenärer, precis som resenärer i den allmänna kollektivtrafiken, ska ges möjlighet till snabb återkoppling efter en avslutad resa. Har kundbemötandet varit bra eller dåligt ska taxibolag och chaufförer få reda på det. Idag är processen för detta för snårig, vilket inte stimulerar till förbättringar.

Var du bor ska inte spela någon roll – hanteringen och administrationen av färdtjänsttillstånd ska fungera lika bra i hela regionen.

  • Mer flexibel resetilldelning och kundval i hela färdtjänsten.
  • Förare som kör färdtjänst på uppdrag av det offentliga ska ha bra arbetsvillkor. Krav ska ställas på genomgången utbildning i säkerhet, hjälpmedelshantering samt hur man hjälper passagerare.
  • Taxibolag som kör på uppdrag av det offentliga ska ha välfungerande och uppdaterade IT- och GPS-system.
  • Underlätta färdtjänstresor till och från förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag.
  • Se över regelverket för arbets- och tjänsteresor för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden.
  • Vid utvärderingar av färdtjänsten ska större hänsyn tas till att olika resenärer har olika behov.
  • Förbättra färdtjänstresenärernas möjlighet att lämna synpunkter på sin resa.
  • De som genom LSS har rätt till två ledsagare ska ha rätt till två ledsagare på färdtjänstkortet.

Färdtjänsten är avgörande för att livet och vardagen ska fungera för många människor. För att stärka individens egenmakt vill vi liberaler se en friare resetilldelning för färdtjänstens samtliga resenärer och att hela färdtjänsten, inte bara rullstolstaxi, på sikt ska omfattas av kundval. Liberalerna har drivit på för en ökad resetilldelning.

Liberalerna eftersträvar en färdtjänst som är modern, pålitlig och trygg. För färdtjänstresenärerna är det särskilt viktigt att färdtjänsten är pålitlig och att bilar kommer i rimlig tid. Trängseln i regionen är ett problem som har stor påverkan på färdtjänstresenärerna med bilar som inte kommer i tid. Fler kollektivtrafikkörfält ska därför anläggas och ändamålsenliga trängselavgifter upprätthållas för att främja framkomligheten för dem som behöver den mest.