Se alla
Mobilitetslösningar Stockholm

Mobilitetslösningar

Främjar hållbara transporter i Stockholms län

Mobilitetslösningar eller mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Fokus ligger på mjuka åtgärder som information och kommunikation med målet att påverka resan innan den har börjat.

Mobilitetslösningar kan minska bilens roll

Liberalerna tror att alla transportslag behövs men bilens roll i samhället behöver förändras. Skall vi ha en framkomlig region där klimat- och miljömålen nås behöver fler välja bort bilen till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Bilens roll i samhället kan minska när vi har en attraktiv kollektivtrafik och god samhällsplanering.

Bilar står stilla en stor del av tiden. Tänk om vi istället kunde frigöra mer mark till bostadsbyggande, lekplatser eller nya parker! Färre parkeringsplatser skulle också bidra till bättre framkomlighet på gatorna.

Liberalerna vill ha fler bilpooler och andra bildelningslösningar. Lagar och förordningar måste ses över för att underlätta för kommunerna att planera och kunna avsätta mark för bilpooler. Ligger bilpooler i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser gör vi det lätt att välja bort bilen. Delningsekonomin kan bidra med att förändra bilens roll i samhället.

Vi vill ha fler infartsparkeringar längre ut i regionen samt vid strategiska knutpunkter, där SL-kortet fungerar som parkeringsbiljett. Det främjar övergången till kollektivtrafiken, minskar biltransportarbetet, trängseln och utsläppen.

Att integrera kollektivtrafiken med andra och på sikt skapa plattformar och tjänster som integrerar alla typer av transportsätt är en viktig åtgärd för att minska bilberoendet. Skatter som moms och andra hinder måste också ses över för att stimulera fler mobilitetstjänster.

Ta tillvara på innovationens kraft

Ska vi ligga i framkant i teknikutvecklingen måste vi våga tänka nytt och testa nya idéer. Vår region ska vara innovativ och nya tekniska lösningar måste få möjlighet att provas i mindre skala innan de avfärdas och göms längst in i en skrivbordslåda. Det offentliga ska därför i högre utsträckning erbjuda testbäddar och samverka med företag, akademi och entreprenörer för att dela på risker och utbyta erfarenheter för att främja nya idéer och lösningar. Då kan vi öka takten fördigitala innovationer i kollektivtrafiken.

Att våra invånare är så pass uppkopplade är något vi kan och ska dra nytta av. De ofantliga mängder data som resenärerna skapar och trafiken genererar ska fortsatt vara öppen och tillgänglig för människor att dra nytta av genom att skapa smarta och smidiga appar och mobilitetstjänster som underlättar för resenärerna i deras vardag.

Vi vill inrätta ett innovationslabb i Stockholmsregionen med fokus på mobilitetslösningar.

En hållbar stadsplanering

Stadsbilden präglas än idag av dåtidens syn på bilens roll i samhället. Stora vägar drogs in till centrala Stockholm, där arbete och service fanns. Stadsutvecklingen och transporterna hade bilens behov i fokus. Det orsakade kraftig miljö- och klimatpåverkan och allt större framkomlighetsproblem. När vi idag bygger nytt måste vi istället planera på ett annorlunda sätt.

En region med flera livskraftiga stadskärnor med service, kultur, sociala mötesplatser och som är noder för kommunikationer bidrar till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Kommunikationerna mellan olika regiondelar, städer och tätorter utanför storstadscentrum ska bli effektivare och följa regionens expansion. Då kommer fler vilja och ha möjlighet att ställa bilen till förmån för gång, cykel eller kollektivtrafik.

För att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet behöver resmönster sättas tidigt. När nya bostadsområden växer fram ska kapacitetsstark kollektivtrafik därför finnas på plats tidigt. För att åstadkomma detta krävs mer samverkan och dialog mellan kommuner och landsting. Mindre avtal skulle kunna slutas mellan det offentliga och trafikentreprenörer och byggbolag när nya bostadsplaner tas fram, för att säkerställa att kollektivtrafik finns på plats från dag ett.

Mobilitetslösningar Stockholm

Det är när mönster bryts som nya resvanor bäst kan etableras. Insatser ska därför riktas mot dem som flyttar in att åka kollektivt istället för med egen bil. Informations- och prova-på kampanjer till nyinflyttade om vilket kollektivtrafikutbud som finns i området och vilka målpunkter som finns kan och bör genomföras i samverkan mellan landstinget och kommunerna. Att få fler att resa med kollektivtrafiken är också hälsofrämjande. Aktuell forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger längre sträcka per dag än den som åker bil.

 

Sänkta parkeringstal

När nya bostäder byggs bör parkeringstalen dessutom sänkas. Det ger byggbolagen ökade incitament att bygga färre parkeringsplatser till förmån för fler bostäder. Parkeringsplatser nära entréer för personer med funktionsnedsättning och parkeringstillstånd måste dock säkerställas. De pengar som sparas på att inte bygga dyra parkeringsplatser kan istället läggas på att exempelvis erbjuda de nyinflyttade SL-kort eller abonnemang på hyrcyklar eller bildelningstjänster under en viss period.

Vad betyder parkeringstal?

Parkeringstal är en typ av vägledning för en kommun kring hur många parkeringar det bör finnas per bostad när områden detaljplaneläggs eller i hanteringen av bygglov. Det kan finnas en minimumantal och ett maximumantal. En del kommuner använder också flexibla parkeringstal.

Hur räknar man ut parkeringstal?

Hur stort parkeringstalet är i en kommun påverkas av flera faktorer. Det kan finnas ett minimiantal, kommunen kan också vara uppdelad i zoner med olika parkeringstal. Storleken på parkeringstalet kan bero på stadstyp, om det t ex är tätbebyggt eller inte. Närheten till centrumanläggningar, cykelbanor och andra faktorer kan också spela in när man räknar på parkeringstalet.

Hur många parkeringsplatser per bil?

Hur många parkeringsplatser det finns per kommun varierar och du behöver hör med din kommun vad som gäller hos just dig. Man brukar säga att det ska finnas ett skäligt antal men detta kan variera. Du kan läsa mer hos t ex Boverket kring vad som gäller.

Mobility managment nybyggnad

För att hantera trängseln i vår växande region vill vi även se ett smartare utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och utbudet av kollektivtrafik. 8-till-5-samhället gör att kollektivtrafikens fordon och våra vägar och spår korkar igen under två tidsperioder på dygnet. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor i större utsträckning medger mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar skulle vi kunna utnyttja den kollektivtrafik vi har på ett mer optimalt sätt. Det skulle också minska den lokala trängseln på vägarna.

Ett annat sätt att förbättra utnyttjandet av den kollektivtrafik vi redan har, är att bättre marknadsföra den som tillkommer. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv bör det rimligen kommuniceras och synliggöras att utbudet på en viss busslinje har ökat, eller kommer att öka. Sådana kommunikationsinsatser ska genomföras i områden som berörs av kapacitetsförstärkningar. Vid införande av nya linjesträckningar kan det också vara värt att testa en kampanjvecka med avgiftsfritt resande, för att attrahera nya resenärer.

Vad är mobilitetsåtgärder?

Mobilitetsåtgärder handlar om att underlätta andra trafikslag än bilen och för att minska bilinnehavet. Det kan t ex. handla om att underlätta nyttjandet av cykel, bilpooler och liknande. Byggandet av cykelbanor och cykelparkeringar kan ses som mobilitetsåtgärder.

Vad betyder Mobility Management?

Mobility management handlar om att förändra människors resvanor till förmån för resande med mer hållbara alternativ som kollektivtrafik, cykel mm.

 

Det här vill vi med mobilitetslösningar i Stockholm

 • Ha fler bilpooler och bildelningslösningar.
 • Integrera kollektivtrafiken med andra trafikslag för att minska bilberoendet.
 • Se över skatter som moms och andra hinder för att stimulera fler mobilitetstjänster.
 • Inrätta ett innovationslabb i Stockholmsregionen med fokus på mobilitetslösningar.
 • Rikta insatser mot nyinflyttade att åka kollektivt, exempelvis genom prova-på kampanjer eller informationsinsatser om utbud och resmöjligheter.
 • Sänk parkeringstalen vid nybyggnation av bostäder och erbjud andra mobilitetslösningar, samt säkerställ att det finns p-platser reserverade för personer med parkeringstillstånd och att dessa är placerade nära entréer, i enlighet med regelverket.
 • Verka för mer flexibla och differentierade start- och sluttider inom skola och arbetsliv för att utnyttja kollektivtrafikutbudet mer effektivt och minska trängseln på våra vägar.
 • Marknadsför och kommunicera kapacitetsförstärkningar och utbudsökningar inom kollektivtrafiken till de områden som berörs.
 • Utveckla nya former och avtalslösningar så att kollektivtrafik finns på plats tidigt när nya bostadsområden växer fram.
 • Tycker du Mobility management är intressant?

  Vill du engagera dig politiskt och vara med och göra skillnad i samhället? Genom att engagera sig i politiken kan du inte bara lära dig mer om liberala ideér och ideologi, du kan också vara med och direkt påverka politiken i din kommun, i regionen eller i riksdagen.

  Bli medlemEngagera dig