Se alla
Mobilitetslösningar Stockholm

Mobilitetslösningar

Främjar hållbara transporter i Stockholms län

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Fokus ligger på mjuka åtgärder som information och kommunikation med målet att påverka resan innan den har börjat.

Mobilitetslösningar i kollektivtrafiken

För att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet behöver resmönster sättas tidigt. När nya bostadsområden växer fram ska kapacitetsstark kollektivtrafik därför finnas på plats tidigt. För att åstadkomma detta krävs mer samverkan och dialog mellan kommuner och landsting. Mindre avtal skulle kunna slutas mellan det offentliga och trafikentreprenörer och byggbolag när nya bostadsplaner tas fram, för att säkerställa att kollektivtrafik finns på plats från dag ett.

Mobilitetslösningar Stockholm

Det är när mönster bryts som nya resvanor bäst kan etableras. Insatser ska därför riktas mot dem som flyttar in att åka kollektivt istället för med egen bil. Informations- och prova-på kampanjer till nyinflyttade om vilket kollektivtrafikutbud som finns i området och vilka målpunkter som finns kan och bör genomföras i samverkan mellan landstinget och kommunerna. Att få fler att resa med kollektivtrafiken är också hälsofrämjande. Aktuell forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger längre sträcka per dag än den som åker bil.

Mobility managment vid bostadsbyggande

När nya bostäder byggs bör parkeringstalen dessutom sänkas. Det ger byggbolagen ökade incitament att bygga färre parkeringsplatser till förmån för fler bostäder. Parkeringsplatser nära entréer för personer med funktionsnedsättning och parkeringstillstånd måste dock säkerställas. De pengar som sparas på att inte bygga dyra parkeringsplatser kan istället läggas på att exempelvis erbjuda de nyinflyttade SL-kort eller abonnemang på hyrcyklar eller bildelningstjänster under en viss period.

Vad betyder parkeringstal?

Parkeringstal är en typ av vägledning för en kommun kring hur många parkeringar det bör finnas per bostad när områden detaljplaneläggs eller i hanteringen av bygglov. Det kan finnas en minimumantal och ett maximumantal. En del kommuner använder också flexibla parkeringstal.

Hur räknar man ut parkeringstal?

Hur stort parkeringstalet är i en kommun påverkas av flera faktorer. Det kan finnas ett minimiantal, kommunen kan också vara uppdelad i zoner med olika parkeringstal. Storleken på parkeringstalet kan bero på stadstyp, om det t ex är tätbebyggt eller inte. Närheten till centrumanläggningar, cykelbanor och andra faktorer kan också spela in när man räknar på parkeringstalet.

Hur många parkeringsplatser per bil?

Hur många parkeringsplatser det finns per kommun varierar och du behöver hör med din kommun vad som gäller hos just dig. Man brukar säga att det ska finnas ett skäligt antal men detta kan variera. Du kan läsa mer hos t ex Boverket kring vad som gäller.

Mobility managment nybyggnad

För att hantera trängseln i vår växande region vill vi även se ett smartare utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och utbudet av kollektivtrafik. 8-till-5-samhället gör att kollektivtrafikens fordon och våra vägar och spår korkar igen under två tidsperioder på dygnet. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor i större utsträckning medger mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar skulle vi kunna utnyttja den kollektivtrafik vi har på ett mer optimalt sätt. Det skulle också minska den lokala trängseln på vägarna.

Ett annat sätt att förbättra utnyttjandet av den kollektivtrafik vi redan har, är att bättre marknadsföra den som tillkommer. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv bör det rimligen kommuniceras och synliggöras att utbudet på en viss busslinje har ökat, eller kommer att öka. Sådana kommunikationsinsatser ska genomföras i områden som berörs av kapacitetsförstärkningar. Vid införande av nya linjesträckningar kan det också vara värt att testa en kampanjvecka med avgiftsfritt resande, för att attrahera nya resenärer.

Vad är mobilitetsåtgärder?

Mobilitetsåtgärder handlar om att underlätta andra trafikslag än bilen och för att minska bilinnehavet. Det kan t ex. handla om att underlätta nyttjandet av cykel, bilpooler och liknande. Byggandet av cykelbanor och cykelparkeringar kan ses som mobilitetsåtgärder.

Vad betyder Mobility Management?

Mobility management handlar om att förändra människors resvanor till förmån för resande med mer hållbara alternativ som kollektivtrafik, cykel mm.

Det här vill vi med mobility managment i Stockholm

 • Rikta insatser mot nyinflyttade att åka kollektivt, exempelvis genom prova-på kampanjer eller informationsinsatser om utbud och resmöjligheter.
 • Sänk parkeringstalen vid nybyggnation av bostäder och erbjud andra mobilitetslösningar, samt säkerställ att det finns p-platser reserverade för personer med parkeringstillstånd och att dessa är placerade nära entréer, i enlighet med regelverket.
 • Verka för mer flexibla och differentierade start- och sluttider inom skola och arbetsliv för att utnyttja kollektivtrafikutbudet mer effektivt och minska trängseln på våra vägar.
 • Marknadsför och kommunicera kapacitetsförstärkningar och utbudsökningar inom kollektivtrafiken till de områden som berörs.
 • Testa kampanjveckor med avgiftsfritt resande vid införande av nya linjesträckningar
 • Utveckla nya former och avtalslösningar så att kollektivtrafik finns på plats tidigt när nya bostadsområden växer fram.
 • Tycker du Mobility management är intressant?

  Vill du engagera dig politiskt och vara med och göra skillnad i samhället? Genom att engagera sig i politiken kan du inte bara lära dig mer om liberala ideér och ideologi, du kan också vara med och direkt påverka politiken i din kommun, i regionen eller i riksdagen.

  Bli medlemEngagera dig