Se alla
Grundskolor Stockholm

Skola

En del barn behöver extra hjälp i skolan och andra barn är redo för större utmaningar. Skolan ska rusta allihop för framtiden, och ge varje elev det stöd som behövs. Genom att fokusera på kunskap i förskolan och i skolan ger vi varje barn möjlighet att nå sina drömmar. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först.

Ge barn ett försprång inför skolstarten

Det är i förskolan som barn tar de allra första stegen mot att bli egna, självständiga individer med egna intressen och förmågor. Förskolans betydelse för barns utveckling är central och ger ett försprång inför den framtida skolgången.

Att delta i förskolans verksamhet redan från tidig ålder har en stor påverkan på barns individuella utveckling. Förskolan kan och ska i ett tidigt stadium upptäcka barn med behov av extra hjälp och stöd, till exempel den som behöver mer stöd för att knäcka läskoden eller den som behöver utmaningar och frågeställningar på en klurigare nivå än sina jämnåriga. Tidiga insatser är avgörande för att rusta barn inför skolstarten.

Förskolan ska sätta språkutveckling i fokus. Vi liberaler vill att alla barn, oavsett bakgrund och postadress, ska ges samma förutsättningar att utveckla sitt språk. Det är viktigt att senare i klassrummet förstå undervisningen och formulera sina frågor när så behövs. Goda språkkunskaper är nyckeln till lärande.

Vi liberaler vill fortsätta förbättra förskolan, så att alla barn får en riktigt bra skolstart.

Skolan ska sätta kunskapen i centrum

Det är med fokus på kunskapen och undervisningen som vi säkerställer att varje elev kan lämna grundskolan med godkända betyg, gymnasiebehörighet och framtidstro. Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar i livet. Därför är investeringar i en skola för kunskap den viktigaste insatsen för ett samhälle där klassresor är möjliga. Och därför brinner vi liberaler för skolfrågor, sedan mer än hundra år tillbaka.

För att alla elever ska nå kunskapsmålen och för att lärarna ska trivas i sin arbetsmiljö krävs trygga skolor och lugn och ro i klassrummen. För att åstadkomma det krävs tydliga förväntningar på såväl föräldrar som elever.

Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Vi liberaler vill ge alla elever förutsättningar att tidigt knäcka läskoden och få möjlighet att ta del av den värld som böcker erbjuder. Därför är tillgången till välfyllda skolbibliotek så viktigt.

Fler elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och fler gymnasieelever ska ta studenten.

Den ljusnande framtid ska vara allas

Vi liberaler vill att fler gymnasieelever ska ta studenten efter tre år. Idag är det alldeles för många som drar ut på sin gymnasietid över fler år eller till och med hoppar av utbildningen. Det är ett slöseri med framtidsdrömmar

En del gymnasieelever behöver extra hjälp och andra behöver större utmaningar. Gymnasieutbildningen måste säkerställa att alla elever får det stöd dem behöver för att motiveras och klara av utbildningen på bästa sätt.

Fler gymnasieelever ska få springa ut i vuxenlivet med de kunskaper som behövs för framtiden.