Se alla
Mer resurser till vårdcentraler i områden med sämre hälsa

Hälsa

Hälsa för alla stockholmares frihet

Liberalerna vill:

  • Rikta insatser till individer och områden där hälsan är som svagast.
  • Hälsa ska vara en beredskapsfråga.
  • Alla verksamheter i regionen ska arbeta hälsofrämjande.
  • Satsa på fler hälsoobligationer.
  • Rätten till tolk inom hälso- och sjukvården får aldrig inskränkas.
  • Det ska vara enkelt och kostnadsfritt att delta i screening.
  • Screeningprogrammen skall utökas.
  • Gott stöd för amning förebygger ohälsa.
  • En god tandhälsa är viktig för hela människans hälsa.
  • Vårdval, specialistvård och forskning i världsklass.

Rikta insatser till individer och områden där hälsan är som svagast.

Hälsan hos regionens invånare är ojämlik relaterat till socioekonomiska faktorer och bostadssegregation. Vårdcentraler i områden där hälsan är sämre, enligt vedertagna index, skall få mer resurser. En lägesersättning till vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden ska möjliggöra rekrytering av fler allmänläkare.

Hälsa ska vara en beredskapsfråga.

Förebyggande hälsoarbete ska vara centralt när regionen rustar sin beredskap inför framtiden. Invånarnas förmåga att möta och mota ohälsa i tider av pandemier och andra kriser ska stärkas. Detta kräver samverkan mellan regionen, kommuner, och civilsamhället samt ökade insatser för ökad jämlikhet i vården, stärkt forskning inom life science, och att integrationspolitiken får ett hälsoperspektiv.

Alla verksamheter i regionen ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Verksamheterna ska använda så kallad nudging, ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att underlätta hälsosamma val på frivillig väg och med bibehållen egenmakt.
Satsa på fler hälsoobligationer. Största delen av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka, endast en liten del läggs på preventiva insatser. Förebyggande åtgärder kan frigöra resurser och framföralltb bespara människor stort lidande. Region Stockholm är först i landet med hälsoobligationer. Deltagarna, exempelvis regionen och ett privat företag, satsar på specifika insatser och lönsamheten beror på hur framgångsrikt man lyckas förebygga folksjukdomar.

Rätten till tolk inom hälso- och sjukvården får aldrig inskränkas.

Patienter i Region Stockholm ska ha rätt till tolk och minderåriga barn ska aldrig användas som tolkar i vården. Digitala verktyg för tolkstöd ska utvecklas och användas när det är möjligt. Kommunikation om hälsoinsatser och sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden behöver bli tillgängliga på fler språk och på fler platser i Regionen. Hälsokommunikatörernas arbete och betydelse bör utvärderas med målet att stärka och utöka deras insatser.

Det ska vara enkelt och kostnadsfritt att delta i screening.

Liberalerna vill intensifiera arbetet för att få fler att gå på screeningundersökningar. Kommunikationen kring screening och dess hälsovinster ska ytterligare förbättras. Detta kan göras genom att utöka hälsokommunikatörernas arbete, digitala kallelser, personlig
telefonkontakt och möjlighet till elektronisk bokning av provtagningstid. Region Stockholm ska fortsatt erbjuda hemtester för cellprovtagning mot livmoderhalscancer.

Screeningprogrammen skall utökas.

Mammografiscreening bör erbjudas även kvinnor över 74 år. Screeningprogram för andra sjukdomsområden ska utvecklas och byggas ut baserat på evidens och konstadseffektivitet.

Gott stöd för amning förebygger ohälsa.

Alla nyblivna mammor ska ha god tillgång till stöd för en fungerande amning. Den lokala mödra- och barnhälsovården är viktig, men när behoven är större måste specialisthjälp vara lättillgänglig. Amningsmottagningarna ska ha en god geografisk spridning i länet och täcka behovet i
hela Region Stockholm.

En god tandhälsa är viktig för hela människans hälsa.

Kunskapen om detta samband behöver öka. Barntandvården skall fortsätta att vara kostnadsfri och särskilda insatser skall riktas till socioekonomiskt utsatta områden. God tandhälsa innebär också god munhälsa, vilket särskilt måste beaktas hos årsrika på SÄBO.

Abonnemangstandvård, så kallad frisktandvård hos folktandvården, skyddar patienten mot oförutsedda dyra tandläkarräkningar samtidigt som tandvården kan arbeta förebyggande. Abonnemangstandvården ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioner ska stegvis byggas ut för hela tandvården.

Vårdval, specialistvård och forskning i världsklass.

Aborträtten är viktig att slå vakt om och bör grundlagsskyddas. Alla kvinnor skall kunna göra abort utan väntetid och med det medicinska och sociala stöd hon behöver. Huvuddelen av aborterna är idag medicinska. För de kvinnor som så önskar skall medicinsk abort kunna utföras i hemmet efter att medicinsk bedömning gjorts och nödvändiga läkemedel skrivits ut.