Se alla
Hållbar kollektivtrafik i Stockholm

Hållbar kollektivtrafik

Att fler reser kollektivt är avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna minska regionens klimatavtryck, men också för att möta den ökande befolkningens behov av mobilitet i en allt tätare region.

Men att fler reser räcker inte. För att uppnå en miljömässigt hållbar kollektivtrafik måste såväl fordonsflottan bli fossiloberoende samt fastigheter bidra till en grönare och mer effektiv energianvändning. Det finns exempelvis en stor potential i att använda taken på depåer, busskurer och stationsmiljöer för att installera solceller som i sin tur kan försörja elfordon med ström.

Störst potential kanske ändå finns i elektrifieringen av vägtrafiken. För att främja elektrifieringen måste dock elskatten förändras. Idag drabbar den eldrivna bussar, men inte spårfordon som drivs med el. Här måste skattelagstiftningen hänga med i utvecklingen och inte bromsa den. Eldriven busstrafik sänker energianvändningen, minskar såväl utsläpp som bullernivåer och kan på sikt sänka driftskostnader. Det finns således många fördelar, inte minst för bättre och mer hälsosamma stadsmiljöer.

Innovationsupphandlingar för en hållbar kollektivtrafik

Globalt pågår flera projekt och teknikutvecklingen går fort. För Liberalerna är det därför viktigt att vi inte låser in oss i en teknisk lösning, utan att vi istället fokuserar på innovationsupphandlingar och ställer krav på funktion. Oavsett vilken lösning som väljs ska alla bussar i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen på sikt vara drivna av fossilfria energikällor senast år 2020. Vi vill dessutom att bränslen analyseras ur ett livscykelperspektiv.

På sikt ska sjötrafiken ha samma miljö- och tillgänglighetsprestanda som den väg- och spårbundna kollektivtrafiken. Precis som i busstrafiken är det dock viktigt att vi inte låser in oss i en teknisk lösning, utan att vi istället fokuserar på funktionskrav. Utveckling av förnybara bränslen går snabbt och för att tillvarata ny teknik och innovation som växer fram inom sjötrafiken ska testbäddar erbjudas för pilotprojekt och testförsök.

Vidare är det viktigt att kollektivtrafiken blir väsentligt bättre gällande energieffektivisering. Idag förloras en ej obetydlig mängd energi i uppställningshallar och verkstäder runt om i kollektivtrafiken. Detta måste åtgärdas för att minska driftkostnaderna, men även för att minska miljöpåverkan. Det är också viktigt vid planering av depåer och annan infrastruktur, att alternativ byggmateriel till betong används så långt det är möjligt. Betong är en av de största klimatbovarna och det är därmed angeläget att minska beroendet av betong.

  • Använd taken på exempelvis depåer, busskurer och stationsmiljöer för att installera solceller.
  • Verka för en förändring av elskatten för att främja elektrifieringen av busstrafiken.
  • Analysera alla bränslen ur ett livscykelperspektiv.
  • Underlätta övergången till fossilfria bränslen i sjötrafiken genom att erbjuda testbäddar för pilotprojekt.
  • Förbättra energieffektiviseringen i depåer och andra byggnader inom kollektivtrafiken.