Se alla
Hållbar kollektivtrafik i Stockholm

Hållbar kollektivtrafik

Att fler reser kollektivt är avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna minska regionens klimatavtryck. Samtidigt måste alla klimat- och miljöutsläpp minska från samtliga trafikslag för att vi skall få en hållbar kollektivtrafik.

En växande region med hållbar kollektivtrafik

Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall behöver Region Stockholm ha en hållbar kollektivtrafik. Fram till år 2050 förväntas befolkningen i Stockholms län öka kraftigt, från dagens cirka 2,4 miljoner invånare till 3,4 miljoner (RUFS 2050). Befolkningstillväxten är positiv men ställer höga krav på trafiksystemet som redan idag lider av överbelastning, inte minst under rusningstrafik. Det ställer krav på att kollektivtrafiken byggs ut och att kollektivtrafiken är  konkurrenskraftig mot bilen. Region Stockholm har som mål att kollektivtrafiken som färdmedel, jämfört mot bil, cykel, gång och annat, skall utgöra 54% av samtliga färdmedel år 2030 (Regionalt trafikförsörjningsprogram). Dagens kollektivtrafikandel behöver öka för att nå målet och kollektivtrafiken måste underhållas, förbättras och byggas ut.

Men att fler reser med kollektivtrafiken räcker inte. För att uppnå en miljömässigt hållbar kollektivtrafik måste såväl fordonsflottan bli fossiloberoende samt fastigheter bidra till en grönare och mer effektiv energianvändning. Det finns exempelvis en stor potential i att använda taken på depåer, busskurer och stationsmiljöer för att installera solceller som i sin tur kan försörja elfordon med ström.

Minskade utsläpp från busstrafiken

Regionens enskilt största möjlighet att påverka Stockholmsregionens utsläpp direkt är på trafikområdet. I Region Stockholm ska man oavsett var man bor ha en tillgänglig kollektivtrafik. Det innebär både att det ska vara ekonomiskt och tidsmässigt effektivt att välja kollektivtrafiken, men också att kapaciteten ska vara god och att alla de nya bostäder och områden som växer fram i vår region krokas ihop med det befintliga kollektivtrafiksnätet genom nya bussar, spårvägar, och ökad framkomlighet för gående och cyklister.

Busstrafiken i Region Stockholm är sedan många är klimatvänlig på så sätt att de redan går på biodrivmedel, som biogas eller biodiesel. Nästa steg är att elektrifiera bussarna. Det bidrar till ytterligare klimatvinster men gör det också bättre för miljön. Vi får mindre avgaser, partikelutsläpp och mindre buller. Det kommer även bidra till hälsovinster för stockholmarna.

Liberalerna vill satsa på elektrifiering när SL köper in nya bussar och vi vill bygga ut laddepåer. Liberalerna vill ha en fullt elektrifierad bussflotta senast 2035. Parallellt måste regionen tillsammans med andra aktörer säkerställa att vi har god tillgång till el och kapacitet i elnäten.

För att främja elektrifieringen måste dock elskatten förändras. Idag drabbar den eldrivna bussar, men inte spårfordon som drivs med el. Här måste skattelagstiftningen hänga med i utvecklingen och inte bromsa den. Eldriven busstrafik sänker energianvändningen, minskar såväl utsläpp som bullernivåer och kan på sikt sänka driftskostnader. Det finns således många fördelar, inte minst för bättre och mer hälsosamma stadsmiljöer.

Globalt pågår flera projekt och teknikutvecklingen går fort. För Liberalerna är det därför viktigt att vi inte låser in oss i en teknisk lösning, utan att vi istället fokuserar på innovationsupphandlingar och ställer krav på funktion.  Vi vill dessutom att bränslen analyseras ur ett livscykelperspektiv.

En fossilfri båttrafik

Nästan all kollektivtrafik i Region Stockholm är idag fossilfri. Vad som återstår är att göra båttrafiken hållbar. På sikt ska sjötrafiken ha samma miljö- och tillgänglighetsprestanda som den väg- och spårbundna kollektivtrafiken. Precis som i busstrafiken är det dock viktigt att vi inte låser in oss i en teknisk lösning, utan att vi istället fokuserar på funktionskrav. Utveckling av förnybara bränslen går snabbt och för att tillvarata ny teknik och innovation som växer fram inom sjötrafiken ska testbäddar erbjudas för pilotprojekt och testförsök. Vid kommande upphandlingar av framtidens skärgårdstonnage är det viktigt att kommande båtar med klimatsmarta samt fossilfria drivmedel prioriteras och premieras.

Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens hållbara pendelbåtar. Regionen skall vara öppen för marina utvecklingsprojekt genom att erbjuda testbäddar för nya och innovativa lösningar.

Stadsplanering med kollektivtrafiken i fokus

En välfungerande kollektivtrafik krävs för en resurssnål och transporteffektiv region. Möjligheten till förtätningar med nya bostäder försämras när inte buss eller tunnelbana finns nära. I stället upprätthålls bilnormen, vilket fördyrar bostadsbyggandet när garage eller parkeringsplatser måste uppföras. Biltrafiken ökar vilket ger sämre framkomlighet för bussarna. Det leder i sin tur till minskad attraktivitet för kollektivtrafiken. Det är därför avgörande att kollektivtrafiken är välfungerande redan från start när nya bostadsområden byggs.

Energieffektivisering

Vidare är det viktigt att kollektivtrafiken blir väsentligt bättre gällande energieffektivisering. Idag förloras en ej obetydlig mängd energi i uppställningshallar och verkstäder runt om i kollektivtrafiken. Detta måste åtgärdas för att minska driftkostnaderna, men även för att minska miljöpåverkan. Det är också viktigt vid planering av depåer och annan infrastruktur, att alternativ byggmateriel till betong används så långt det är möjligt. Betong är en av de största klimatbovarna och det är därmed angeläget att minska beroendet av betong.

För att få en hållbar kollektivtrafik

  • Planera samhället med kollektivtrafiken som grundpelare
  • All kollektivtrafik skall vara fossilfri och elektrifieringen måste påskyndas
  • En fullt elektrifierad bussflotta senast 2035.
  • Verka för en förändring av elskatten för att främja elektrifieringen av busstrafiken.
  • Stärk kollektivtrafiken i glesbygd och skärgård – alla ska kunna välja klimatsmart resande.
  • Öka kapaciteten i hela kollektivtrafiksystemet, och verka för effektiva transportvägar i hela länet.
  • Använd taken på exempelvis depåer, busskurer och stationsmiljöer för att installera solceller.
  • Analysera alla bränslen ur ett livscykelperspektiv.
  • Underlätta övergången till fossilfria bränslen i sjötrafiken genom att erbjuda testbäddar för pilotprojekt.
  • Förbättra energieffektiviseringen i depåer och andra byggnader inom kollektivtrafiken.