Se alla
Tunnelbanan i Stockholm

Tunnelbanan i Stockholm

Stockholms tunnelbana kan bli säkrare, tryggare och behöver få fler avgångar samt ge plats för cyklar i framtiden. Utbyggnaden av tunnelbanan möjliggör ett växande och hållbart Stockholm.

Tryggare tunnelbana

I takt med att staden växer kommer trängseln i tunnelbanan att öka ytterligare. Tunnelbanan ska därför utrustas med plattformsbarriärer, eller annan motsvarande säkerhetslösning, för att öka säkerheten och trafikkapaciteten. Plattformsbarriärer ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken och gör den mer jämlik, genom att framförallt årsrika och personer med funktionsnedsättning får en säkrare och tryggare resenärsmiljö. Plattformsbarriärer är också en förutsättning för att i framtiden kunna köra förarlösa tåg, en utveckling vi liberaler välkomnar och ser fram emot då det ökar tågkapaciteten på redan befintlig räls.

Trygga och inbjudande resenärsmiljöer är viktigt för att upprätthålla och stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ökar inte viljan att åka kollektivt och ska därför fortsatt prioriteras och åtgärdas fort. Att rusta stationer, öppna upp fler ingångar där så är möjligt och förbättra städning och allmänt underhåll samt se över bytespunkterna leder kanske inte alltid till att höja kapaciteten nämnvärt i kollektivtrafiksystemet, men det ökar trivseln och tryggheten och kan därmed öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.

Rulltrappor som står stilla är en del av resenärens vardag. Det kan upplevas frustrerande när slutdatumet för reparation av en rulltrappa ännu en gång flyttats fram. Det är oacceptabelt. Liberalerna vill se fler innovativa lösningar för att motverka att rulltrappor står stilla länge. Vi vill använda modern teknik och AI för att övervaka och bättre beräkna när en tulltrappa kan behöva service och därmed kunna lösa problem innan de blir ett hinder för resande i kollektivtrafiken. När en rulltrappa står stilla måste arbetet för att åtgärda problemet påbörjas inom två dagar. Och det måste ges tydlig och uppdaterad information till resenärerna.

Utöver fungerande servicefunktioner inom kollektivtrafiken så måste dess miljöer vara trygga och inbjudande. Nedskräpade perronger och illaluktande hissar är allt för vanligt. Det är inte acceptabel att resenärer som av olika skäl är beroende av hissar tvingas använda en hiss som varit illaluktande i flera dagar. Nivån på renhållning måste höjas avsevärt.

 • Inled samtal med berörda parter samt myndigheter för att påskynda upprustning samt ombyggnation av eftersatta stationer samt bytespunkter. Det ska vara tryggt och snyggt i kollektivtrafiken.
 • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer.
 • Testa innovativa lösningar för att förhindra att hissar och rulltrappor stannar eller går sönder.
 • Hissar bör städas varje dag och sanering miljöer inom kollektivtrafiken bör åtgärdas inom 24 timmar.
 • Mer regelbunden städning av skräp vid stationer och perronger.
 • Utrusta tunnelbanan med plattformsbarriärer eller annan motsvarande säkerhetslösning.
 • Ansvaret för information om trafikstörningar ska vara ett regionalt ansvar och överföras till SL och trafikförvaltningen.
 • Öka närvaron av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken.

Mer tunnelbana

I takt med att regionen växer och befolkningen ökar ska turtätheten i spårtrafiken utanför högtrafik utökas för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Befolkningsökningen medför troligen också ett behov av att köra mer trafik och fler vagnar även under helger, framförallt i tunnelbanan. Oro för trängsel och att inte få plats med rullstolen eller barnvagnen bidrar inte till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Utanför rusningstrafiken bör cyklar kunna tas med på den röda linjen och när nya tunnelbanevagnar beställs ska utrymmen för cyklar finnas med.

Stockholmsförhandlingen  och Sverigeförhandlingen är på många sätt framgångsrika för att få fram nya bostäder. Tunnelbanan är en pusselbit för ett växande och hållbart Stockholm.

 • Bygg ut tunnelbanan i enlighet med Stockholmförhandlingen och Sverigeförhandlingen
 • Vi vill ha en ny Stockholmsförhandling som möjliggör stora och nödvändiga infrastruktursatsningar.
 • Utöka turtätheten i spårtrafiken utanför högtrafik för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och samhällsnytta.