Se alla
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Liberalerna vill förbättra Stockholms kollektivtrafik

Stockholmsregionen växer kraftigt och för att möta den stora befolkningsutvecklingen måste kollektivtrafiken hålla jämna steg med utvecklingen. En god kollektivtrafik är en nyckel för att Stockholm skall vara attraktivt och kunna växa på ett hållbart sätt.

Rusningstrafiken får inte utvecklas till en rusningstragik. Många linjer är nära kapacitetstaket och Stockholm har redan idag en av världens högsta andelar kollektivtrafikresenärer under rusningstrafiken. Mer spår och kollektivtrafikkörfält måste således anläggas. Bara så kan Stockholm fortsatt ligga i världstoppen bland världens transportstäder.

Kollektivtrafiken är en tjänst som kan väljas, men också väljas bort. För att fler ska välja kollektivtrafiken framför andra trafikslag så måste kollektivtrafiken vara attraktiv, trygg, tillgänglig och fungerande. Det skapas dels genom att den byggs ut för att möta det ökade behovet av transporter och genom att skapa nya resvägar, dels genom att vi vårdar den som redan finns och gör den än bättre, så att fler kan och vill resa med kollektivtrafiken.

Samtidigt är kollektivtrafiksatsningar, framförallt spårbundna, kostsamma projekt, varför en tydligare prioritering måste göras. För oss Liberaler är en bärande princip att de investeringar som leder till ett ökat kollektivtrafikresande och som ökar kollektivtrafikens
marknadsandelar ska prioriteras först.

Kollektivtrafik i en hållbar och växande region

Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall behöver Region Stockholm ha en Hållbar kollektivtrafik. Fram till år 2050 förväntas befolkningen i Stockholms län öka kraftigt, från dagens cirka 2,4 miljoner invånare till 3,4 miljoner (RUFS 2050). Befolkningstillväxten är positiv men ställer höga krav på trafiksystemet som redan idag lider av överbelastning, inte minst under rusningstrafik. Det ställer krav på att kollektivtrafiken byggs ut och att kollektivtrafiken är  konkurrenskraftig mot bilen. Region Stockholm har som mål att kollektivtrafiken som färdmedel, jämfört mot bil, cykel, gång och annat, skall utgöra 54% av samtliga färdmedel år 2030 (Regionalt trafikförsörjningsprogram). Dagens kollektivtrafikandel behöver öka för att nå målet och kollektivtrafiken måste underhållas, förbättras och byggas ut.

Regionens enskilt största möjlighet att påverka Stockholmsregionens utsläpp direkt är på trafikområdet. I Region Stockholm ska man oavsett var man bor ha en tillgänglig kollektivtrafik. Det innebär både att det ska vara ekonomiskt och tidsmässigt effektivt att välja kollektivtrafiken, men också att kapaciteten ska vara god och att alla de nya bostäder och områden som växer fram i vår region krokas ihop med det befintliga kollektivtrafiksnätet genom nya bussar, spårvägar, och ökad framkomlighet för gående och cyklister.

 • All kollektivtrafik skall vara fossilfri och elektrifieringen måste påskyndas
 • Liberalerna vill ha en fullt elektrifierad bussflotta senast 2035.
 • Stärk kollektivtrafiken i glesbygd och skärgård – alla ska kunna välja klimatsmart resande.
 • Öka kapaciteten i hela kollektivtrafiksystemet, och verka för effektiva transportvägar i hela länet.

Långsiktigt planering av kollektivtrafiken

Behovet av fler bostäder och ny infrastruktur kommer inte att avmattas inom den närmsta framtiden. Detta ställer krav på en långsiktighet i planeringen för att möta inte bara dagens, utan också morgondagens behov. För att nå denna långsiktighet krävs samförstånd i regionen och en bra samverkan och dialog mellan regionens alla aktörer. Hela regionen måste dra åt samma håll, och se fördelarna, även om en kommun vid ett givet skede inte får just sin önskade utbyggnad. Att skaffa en framtidsberedskap är avgörande, men för att den ska falla väl ut krävs även att vi grundlägger en framtidsgemenskap.

Liberalerna anser att kollektivtrafiken är en nyckel för att vända bostadsutvecklingen.

Stockholmsförhandlingen  och Sverigeförhandlingen har på många sätt varit framgångsrika för att få fram nya bostäder.

På sikt bör även Nynäsbanan byggas ut med dubbelspår hela vägen till Nynäshamn. Inte minst mot bakgrund av de ökade godsflöden som öppnandet av Norviks hamn kommer att innebära.

 • Avtalade infrastrukturprojekt mellan regionen, kommuner och staten skall genomföras
 • Vi vill ha en ny Stockholmsförhandling som möjliggör stora och nödvändiga infrastruktursatsningar.

 

Rusningstrafik i Stockholm

Upprustning och underhåll i kollektivtrafiken

Trygga och inbjudande resenärsmiljöer är viktigt för att upprätthålla och stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ökar inte viljan att åka kollektivt och ska därför fortsatt prioriteras och åtgärdas fort. Att rusta stationer, öppna upp fler ingångar där så är möjligt och förbättra städning och allmänt underhåll samt se över bytespunkterna leder kanske inte alltid till att höja kapaciteten nämnvärt i kollektivtrafiksystemet, men det ökar trivseln och tryggheten och kan därmed öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.

Rulltrappor som står stilla är en del av resenärens vardag. Det kan upplevas frustrerande när slutdatumet för reparation av en rulltrappa ännu en gång flyttats fram. Det är oacceptabelt. Liberalerna vill se fler innovativa lösningar för att motverka att rulltrappor står stilla länge. Vi vill använda modern teknik och AI för att övervaka och bättre beräkna när en tulltrappa kan behöva service och därmed kunna lösa problem innan de blir ett hinder för resande i kollektivtrafiken. När en rulltrappa står stilla måste arbetet för att åtgärda problemet påbörjas inom två dagar. Och det måste ges tydlig och uppdaterad information till resenärerna.

Utöver fungerande servicefunktioner inom kollektivtrafiken så måste dess miljöer vara trygga och inbjudande. Nedskräpade perronger och illaluktande hissar är allt för vanligt. Det är inte acceptabel att resenärer som av olika skäl är beroende av hissar tvingas använda en hiss som varit illaluktande i flera dagar. Nivån på renhållning måste höjas avsevärt.

Modern trafikpolitik handlar inte bara om att bygga nytt. Den handlar också om att vårda det vi redan har, och göra det bättre. Trygghet och bekvämlighet ligger inte alltid högst upp på trafikplanerarnas dagordning, men är nog så viktigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Underhåll av befintlig infrastruktur får inte heller negligeras – resenärerna bryr sig inte om var felet ligger eller vem som är ansvarig. Kollektivtrafiken ska fungera.

 • Inled samtal med berörda parter samt myndigheter för att påskynda upprustning samt ombyggnation av eftersatta stationer samt bytespunkter. Det ska vara tryggt och snyggt i kollektivtrafiken.
 • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer.
 • Testa innovativa lösningar för att förhindra att hissar och rulltrappor stannar eller går sönder.
 • Hissar bör städas varje dag och sanering miljöer inom kollektivtrafiken bör åtgärdas inom 24 timmar.
 • Mer regelbunden städning av skräp vid stationer och perronger.

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens bytespunkter ska vara attraktiva och tillgängliga, med god tillgång till service och handel för att människor ska kunna utföra vardagsärenden i anslutning till sin resa. En del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är också att införa tillgängliga toaletter vid större knutpunkter samt att uppföra tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.

I takt med ökat ett resande samt växande bostadsbyggande kommer allt fler pendeltågsstationer att behöva en andra uppgång för att bli ett smidigt resealternativ för fler. Det kan även handla om stationer med smala perronger som av säkerhetsskäl behöver en andra uppgång för att minimera risken för olyckor vid trängsel. Det kan även innefatta stationer samt bytespunkter som idag har existerande trängselproblematik med anledning av flera trafikslag som konkurrerar om samma ytor. Här kan en andra uppgång råda bot på den överkapacitet av trängsel som råder och motverka att våra resenärer missar sina resor på grund av trängsel. Exempel prioriterade stationer som är i behov av en andra uppgång är Tullinge och Spånga.

Det ska vara enkelt att välja cykeln i kombination med kollektivtrafiken. Stockholms resenärer som kombinationspendlar och byter mellan trafikslag på vägen mellan jobb eller fritidsaktiviteter och hemmet måste kunna parkera sin cykel vid stationen eller hållplatsen. Det är alltför ofta trångt och svårt att få plats med sin cykel vid pendeltågsstationen eller utanför tunnelbaneuppgången. Liberalerna vill se fler parkeringsplatser såväl ovan som under jord vid regionens större bytespunkter. Det ska vara lätt att ställa bilen och fortsätta med kollektivtrafiken.

 

 • Tillgängliggör spårtrafiken genom fler ingångar och förbättra stationsmiljöerna med mer handel och service för en attraktivare kollektivtrafik.
 • Inför tillgängliga toaletter vid större knutpunkter och uppför tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.
 • Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar i anslutning till kollektivtrafiken ska utformas och planeras för att bidra till ökad trygghet genom belysning, god sikt och anpassade planteringar.
 • Anlägg fler parkeringar och cykelparkeringar såväl under som ovan jord vid strategiska platser vid kollektivtrafikens stationer.
 • Anlägg servicestationer för cyklar efter cykelbanor och i anslutning till kollektivtrafikens stationer dit många cyklar.

Anropsstyrd trafik

För att upprätthålla ett kollektivtrafikutbud i regionens glesare befolkade delar kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ till en fast tidtabell. Med anropsstyrd trafik kan fordon utnyttjas när resenärerna behöver dem. Samordning mellan skolskjuts, färdtjänst och allmän kollektivtrafik kan också skapas vilket gör att färre fordon kan köra fler trafikanter på ett betydligt mer effektivt sätt. Det är bra för miljön och minskar kostnaderna.

Liberalerna har varit drivande i att få till försöksverksamhet med anropsstyrd trafik i glesbygd.

 

Prioritera bussarna i vägtrafiken

För att få bukt på den trängsel samt de framkomlighetsproblem som regionen idag dras med behöver kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas. Inom trafiken konkurrerar idag kollektivtrafikens bussar och privatbilismen om samma utrymme. En prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet höjer kollektivtrafikens status och konkurrenskraft i förhållande till bilen. En utvecklad, effektiv och prioriterad busstrafik är avgörande.

Vi vill se fler framkomlighetsåtgärder för busstrafiken där ökade befogenheter för dubbelparkering, fler kollektivtrafikkörfält, fler reversibla körfält, prioriteringar i korsningar samt fler och smarta trimningsåtgärder och vägombyggnader för att öka framkomligheten och körhastighet för busstrafiken.

 • Anlägg fler kollektivtrafikkörfält och fler reversibla körfält för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken samt ökade befogenheter för dubbelparkering.
 • Prioritera och genomför trimnings- och framkomlighetsåtgärder i de tunga kollektivtrafikstråken och längs de planerade stomlinjernas sträckningar.

 

Framtidens spårtrafik

Liberalerna står bakom den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan som genomförs. Vi vill också lyfta fram vikten av att utveckla spårtrafiken ovan jord som är en viktig del av utbyggnaden av tvärförbindelser. Liberalerna ser många delar av regionens spårtrafik som är i behov av nyinvesteringar samt utbyggnad.

Exemplet tvärbanan visar att det går att skapa nya resmönster snabbt om kollektivtrafiken är bekväm och attraktiv. Liberalerna vill att Spårväg City förlängs till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden och kopplas ihop med Lidingöbanan. Då får regionen också tillgång till de spårvagnshallar som man byggt i Dalénum på Lidingö.

Roslagsbanan ska förlängas in till centrala Stockholm för att sedan knytas ihop med Arlanda. Vi vill också tillsätta en utredning av en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo. Detta skulle stärka kollektivtrafikens marknadsandelar i den nordöstra sektorn av regionen där bostadsbyggandet är beroende av en fungerande kollektivtrafik och det beräknas vara samhällsekonomiskt motiverat.

 • Säkerställa att Spårväg Syd inte försenas.
 • Börja bygga Spårväg City till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden snarast, och koppla ihop den med Lidingöbanan.
 • Börja bygga Roslagsbanans förlängning in till centrala Stockholm snarast och knyt ihop Roslagsbanan med Arlanda central med byggstart senast 2030.
 • Tunnelbana från Skarpnäck till Bollmora.