Se alla
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Liberalerna vill förbättra Stockholms kollektivtrafik

Stockholmsregionen växer kraftigt och för att möta den stora befolkningsutvecklingen måste kollektivtrafiken hålla jämna steg med utvecklingen.

Rusningstrafiken får inte utvecklas till en rusningstragik. Många linjer är nära kapacitetstaket och Stockholm har redan idag en av världens högsta andelar kollektivtrafikresenärer under rusningstrafiken. Mer spår och kollektivtrafikkörfält måste således anläggas. Bara så kan Stockholm fortsatt ligga i världstoppen bland världens transportstäder.

Kollektivtrafiken är en tjänst som kan väljas, men också väljas bort. För att fler ska välja kollektivtrafiken framför andra trafikslag så måste kollektivtrafiken vara attraktiv, trygg, tillgänglig och fungerande. Det skapas dels genom att den byggs ut för att möta det ökade behovet av transporter och genom att skapa nya resvägar, dels genom att vi vårdar den som redan finns och gör den än bättre, så att fler kan och vill resa med kollektivtrafiken.

Samtidigt är kollektivtrafiksatsningar, framförallt spårbundna, kostsamma projekt, varför en tydligare prioritering måste göras. För oss Liberaler är en bärande princip att de investeringar som leder till ett ökat kollektivtrafikresande och som ökar kollektivtrafikens
marknadsandelar ska prioriteras först.

Långsiktigt planering av kollektivtrafiken

Behovet av fler bostäder och ny infrastruktur kommer inte att avmattas inom den närmsta framtiden. Detta ställer krav på en långsiktighet i planeringen för att möta inte bara dagens, utan också morgondagens behov. För att nå denna långsiktighet krävs samförstånd i regionen och en bra samverkan och dialog mellan regionens alla aktörer. Hela regionen måste dra åt samma håll, och se fördelarna, även om en kommun vid ett givet skede inte får just sin önskade utbyggnad. Att skaffa en framtidsberedskap är avgörande, men för att den ska falla väl ut krävs även att vi grundlägger en framtidsgemenskap.

På sikt bör även Nynäsbanan byggas ut med dubbelspår hela vägen till Nynäshamn. Inte minst mot bakgrund av de ökade godsflöden som öppnandet av Norviks hamn kommer att innebära.

Rusningstrafik i Stockholm

Upprustning och underhåll i kollektitrafiken

Trygga och inbjudande resenärsmiljöer är viktigt för att upprätthålla och stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ökar inte viljan att åka kollektivt och ska därför fortsatt prioriteras och åtgärdas fort. Att rusta stationer, öppna upp fler ingångar där så är möjligt och förbättra städning och allmänt underhåll samt se över bytespunkterna leder kanske inte alltid till att höja kapaciteten nämnvärt i kollektivtrafiksystemet, men det ökar trivseln och tryggheten och kan därmed öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.

Modern trafikpolitik handlar inte bara om att bygga nytt. Den handlar också om att vårda det vi redan har, och göra det bättre. Trygghet och bekvämlighet ligger inte alltid högst upp på trafikplanerarnas dagordning, men är nog så viktigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Underhåll av befintlig infrastruktur får inte heller negligeras – resenärerna bryr sig inte om var felet ligger eller vem som är ansvarig. Kollektivtrafiken ska fungera.

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens bytespunkter ska vara attraktiva och tillgängliga, med god tillgång till service och handel för att människor ska kunna utföra vardagsärenden i anslutning till sin resa. En del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är också att införa tillgängliga toaletter vid större knutpunkter samt att uppföra tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.

  • Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ska prioriteras och åtgärdas snarast, klotter inom 24 timmar
  • Tillgängliggör spårtrafiken genom fler ingångar och förbättra stationsmiljöerna med mer handel och service för en attraktivare kollektivtrafik.
  • Inför tillgängliga toaletter vid större knutpunkter och uppför tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.
  • Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar i anslutning till kollektivtrafiken ska utformas och planeras för att bidra till ökad trygghet genom belysning, god sikt och anpassade planteringar.