Se alla
Hälsa i Stockholm

Hälsa hela livet

Hälsa ger frihet hela livet. Ohälsa däremot minskar vår självständighet och våra möjligheter. Hälso- och sjukvården står inför uppgiften att möta behoven hos en åldrande befolkning, en kraftig ökning av livsstilssjukdomar och ökade kostnader för läkemedel.

Liberalerna vill:

  • Att genom sociala utfallskontrakt eller hälsoobligationer främja det friska, minska vårdbehovet och frigöra resurser utan att ta pengar från vården.
  • Hälsosamtal ska på sikt erbjudas hela befolkningen utifrån individuell bedömning.
  • Ta bort alla omotiverade åldersgränser i vården. Inför mer screening utifrån individuell risk.
  • Inför ett äldrevaccinationsprogram och ställ krav på vaccinerad personal i vård och omsorg.
  • Vi säger nej till nya besöksförbud i äldreomsorgen. Däremot bör man kunna kräva att personalen är vaccinerad mot allvarliga smittor.

Vårdens resurser går i huvudsak till att vårda dem som redan är sjuka, endast en liten del läggs på förebyggande insatser mot ohälsa. Prevention kan minska både lidande och vårdbehov. Ekonomiska besparingar genom preventivt arbete kommer dock alltid med fördröjning, vilket gör de svåra att motivera när resurserna är knappa. För att möjliggöra hälsoinsatser i stor skala behövs nya finansiella lösningar. Det behövs mer samverkan mellan offentliga och privata aktörer genom hälsoobligationer samt sociala utfallskontrakt som möjliggör investeringar i hälsa och kopplar avkastningen till hur framgångsrik insatsen är.

Stöd för goda levnadsvanor

Få hjälp med goda levnadsvanor

Individen har stort ansvar för sin egen hälsa, men många behöver stöd för att skapa goda levnadsvanor. Det behövs förebyggande insatser från hälso- och sjukvården för att minska människors lidande och samhällets kostnader för exempelvis livsstilsrelaterade, kroniska sjukdomar. Riktade hälsosamtal i primärvården kan bli ett sådant stöd. Under 2022 utvecklas en modell i Region Stockholm genom ett pilotprojekt. Därefter bör erbjudandet spridas brett till befolkningen. Syftet är att stötta människor i deras hälsa och erbjuda råd och andra insatser från vårdens sida. Detta är ett arbetssätt som redan finns i flera regioner och som visat sig ha god effekt.

Mammografi

Mammografi har en åldersgräns om 74 år, därmed riskerar många cancerfall att inte upptäckas i tid. Vi vill göra en översyn och avskaffa alla omotiverade åldersgränser i vården, inte minst i screeningprogrammen. Screening är ett sätt att tidigt upptäcka allvarlig sjukdom och möjliggör att behandling sättas in tidigt, vilket ofta är avgörande för utfallet. Vi vill att screening i högre grad ska utformas utifrån människors risk att drabbas av sjukdom. Redan nu startar individanpassad mammografi. Och ett särskilt screeningprogram för lungcancer ska prövas för riskgrupper.

Vaccin räddar liv

Vaccin i Stockholm

Vaccin är en fantastisk möjlighet som räddar många människors liv och hälsa. Vi har idag ett välutbyggt barnvaccinationsprogram. Ett motsvarande program för äldre invånare som ofta är sårbar i sin hälsa behöver införas. I Stockholm erbjuds redan äldre flera viktiga vaccin. Vi vill att Region Stockholm går före och erbjuder seniora invånare ett ännu mer väl utbyggt vaccinationsprogram. Sårbara människor ska inte i onödan utsättas för smittor. Vi menar därför att vårdens och omsorgens arbetsgivare ska kunna kräva av personalen att de är vaccinerade mot allvarliga sjukdomar. Detta kräver en ändring av smittskyddslagen.