Se alla
Digitala innovationer

Digitala innovationer

Transportsektorn står inför en digital revolution. Den tar med sig innovationer, nya tjänster och individualiserade mobilitetslösningar. Den ska vi välkomna, och se till att kollektivtrafiken inkluderas i den mix av mobilitetstjänster som behöver knytas ihop för att möta framtidens behov och efterfrågan på transporter.

Tillgången till information om många transportalternativ, en slags personlig mobilitetsassistent, är en viktig nyckel för att möta
framtidens transportbehov, resenärernas förväntningar och för att minska bilberoendet i vår region.

Ska vi ligga i framkant i teknikutvecklingen måste vi våga tänka nytt och testa nya idéer. Vår region ska vara innovativ och nya tekniska lösningar måste få möjlighet att provas i mindre skala innan de avfärdas och göms längst in i en skrivbordslåda. Det offentliga ska därför i högre utsträckning erbjuda testbäddar och samverka med företag, akademi och entreprenörer för att dela på risker och utbyta erfarenheter för att främja nya idéer och lösningar. Elbussprojektet på linje 73 är ett bra exempel.

Att våra invånare är så pass uppkopplade är något vi kan och ska dra nytta av. De ofantliga mängder data som resenärerna skapar och trafiken genererar ska fortsatt vara öppen och tillgänglig för människor att dra nytta av genom att skapa smarta och smidiga appar och mobilitetstjänster som underlättar för resenärerna i deras vardag. Eller varför inte något så basalt som möjligheten att söka på fler samhällsinrättningar eller turistbesöksmål i reseplaneraren?

Ofta är det invånarna, och inte förvaltningstjänstemän och trafikplanerare, som först upptäcker brister och behov i kollektivtrafiken. Tillsammans kan de med hjälp av tillgänglig data och tekniska plattformar förbättra kollektivtrafiken med snabba och kostnadseffektiva innovationer. För att främja detta måste vi gå från att betrakta invånaren som en mottagare eller kund till att betrakta denne som en deltagare i utvecklingen mot morgondagens mobilitetslösningar. Precis som i Region Skåne bör därför ett innovationslabb inrättas i Stockholm för att skapa en arena där idéer och innovationer kan testas, utbytas och utvecklas.

Stockholmsregionens invånare är bland världens mest IT-mogna och uppkopplade. Att ge människor bättre möjligheter att arbeta under resan kan leda till att fler dels väljer att arbetspendla med tåget istället för bilen, dels väljer att förlägga arbetstid på tåget, och därmed resa utanför rusningstrafiken. Bra uppkoppling kan således leda till mindre trängseln och ett bättre utnyttjande av fordonsparken i kollektivtrafiken. 3G- och 4G-täckningen i kollektivtrafiken ska vara stabil och pålitlig och på sikt ska wi-fi finnas i all kollektivtrafik, likaså ska laddningsmöjligheter finnas på alla nya bussar och tåg, även på platser reserverade
för rullstolsanvändare. På längre pendlingssträckor ska wi-fi prioriteras .

Fler trafikförändringar kan också göras på prov under en viss period, där det genom välriktade kommunikationsinsatser tydligt framgår att det är just ett test och inte något permanent. Om testet faller väl ut kan ökningen permanentas. Kostnadsökningen inom kollektivtrafiken är alarmerande, och som offentligfinansierad till hälften så konkurrerar den med andra samhällssektorer som sjukvård och utbildning. Utbudsökningar ska därför ske med eftertänksamhet.

Sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) ska i ökad utsträckning genomföras för att belysa de sociala effekterna som infrastrukturinvesteringar har. En SKB kan på så sätt belysa andra positiva nyttor än de rent transportekonomiska när underlag tas fram inför politiska beslut. Landstingets trafikförvaltning tog fram sin första SKB till planeringsstudien om spårväg syd. Vi vill se fler sådana i framtiden.

OPS-lösningar, Offentlig- privat samverkan

Med de stora investeringar som regionen står framför är det också nödvändigt att lyfta blicken när det kommer till finansieringen. Liberalerna är därför öppna för att mer offentlig- privat samverkan (OPS) tillämpas, där det offentliga och privata delar kostnader och risker vid investeringar. Det är vanligt förekommande i andra länder och kan med fördel tillämpas oftare även här, inte minst för att minska den offentliga skuldbördan. Om alla nödvändiga investeringar i regionens trafikinfrastruktur ska gå den traditionella anslagsvägen finns det risk att kritiska projekt försenas. Sett till regionens prognosticerade utveckling så har vi inte råd med det.

 • Liberalerna är positiva till att upplåta fler ytor för reklam i kollektivtrafiken. På så sätt kan finansieringen av kollektivtrafiken öka utan att vare sig skatt eller biljettpris höjs.
 • Integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetslösningar och skapa plattformar och tjänster som integrerar all typ av mobilitet.
 • Fortsätt tillgängliggöra och tillhandahålla öppen data för att främja innovationer och användardriven utveckling.
 • Öka och fördjupa utbytet mellan det offentliga, företagen, akademin och entreprenörer för att främja nya idéer och lösningar, exempelvis som elbussprojektet på linje 73.
 • Inrätta ett innovationslabb i Stockholmsregionen med fokus på mobilitetslösningar.
 • Erbjud i första hand god och stabil 3G- och 4G-täckning i kollektivtrafiken, i andra hand wi-fi på de längre pendlingssträckorna.
 • Laddningsmöjligheter ska finnas på alla nya bussar och tåg, inklusive på platser reserverade för rullstolsanvändare.
 • Genomför fler trafikförändringar under särskilda testperioder innan de permanentas.
 • Genomför fler sociala konsekvensbeskrivningar vid infrastrukturinvesteringar.
 • Prova fler OPS-lösningar för att förverkliga fler investeringsprojekt.
 • Upplåt fler ytor för reklam i kollektivtrafiken.