Se alla
Miljö-och-klimat-i-Stockholms-län

Miljö och klimat

En liberal miljö- och klimatpolitik för Stockholms län

Kampen för klimatet och en hållbar planet är en av vår tids ödesfrågor. Stockholms län är landets tillväxtmotor och vi har stort ansvar men också stora möjligheter att driva på för en hållbar framtid. Vi skall klara vårt åtagande i Parisavtalet och kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Liberal miljö- och klimatpolitik utgår från principen om att förorenaren skall betala för sina utsläpp och sin nedsmutsning. En hållbar utveckling skapas i en ekonomi med tillväxt och genom incitament som driver på omställningen. Det kräver ny teknik, ekonomiska styrmedel och en effektivare hushållning av naturresurser. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö är nödvändigt för god hälsa och livskvalitet. För att Stockholmsregionens vatten och natur ska bevaras krävs att den biologiska mångfalden värnas och att gröna korridorer upprätthålls för stadens ekosystem.

Ett hållbart resande

Att fler reser kollektivt är avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna minska regionens klimatavtryck, men också för att möta den ökande befolkningens behov av framkomlighet i en allt tätare region. För att uppnå en miljömässigt hållbar kollektivtrafik måste fordonsflottan vara fossiloberoende och vi skall använda vattenvägarna bättre. Vägtrafiken måste elektrifieras och en kraftigt utbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande för att lyckas. Vi vill ha fler bilpooler och mobilitetslösningar. Fler skall cykla och cykelbanorna byggas ut. Går vi till fots skall det vara enkelt, tryggt och tillgängligt för alla grupper, oavsett om du drar barnvagn eller använder hjälpmedel som rollator eller rullstol.

En hållbar stadsutveckling

Genom att planera för en storstadsregion med bostadsområden som har nära till
samhällsservice som skola, arbetsplats och affärer behöver färre resa långa sträckor. Vi vill ha flera olika stadskärnor med goda möjligheter till förbindelser med kollektivtrafik och cykel till andra områden. Bygg fler hus nära kollektivtrafiknära lägen. Husen vi bygger skall byggas med höga klimat- och miljökrav. Byggsektorn måste ta sitt ansvar för att bygga klimatsmart, använda mindre resurser och återvinna mer. Regionens gröna och blå ekologiska värden måste värnas. Det bevarar Stockholms biologiska mångfald och våra unika upplevelsevärden.

En klimatanpassad region

Med klimatförändringar blir extremväder vanligare. Stockholms län måste planeras på ett sätt som ökar motståndskraften mot till exempel torka och översvämningar. Genom fler träd, gröna väggar och tak samt ett bättre tillvaratagande av vatten rustar vi mot extremväder.