Se alla

Prioriterade frågor

På den här sidan hittar du Liberalernas prioriterade frågor för Stockholms läns landsting under nästa mandatperiod.

Liberalerna vill:

Det här vill vi göra:

  • Skapa kultur i vården
  • Förvalta konserthuset
  • Stödja utvecklingen av en filmregion

 

Fast husläkare – stark primärvård – trygg vård för äldre

En god hälsa ökar individens möjligheter till självständighet. Hälsa är en frihetsfråga. Den offentligt finansierade vården i Stockholms läns landsting håller hög kvalitet – i många fall världsledande. Men många upplever brister. Framförallt är det kontinuiteten (att man får träffa samma vårdpersonal vid varje besök) och tillgängligheten (att man slipper onödig väntan) som brister.

För att vården ska upplevas trygg och förebygga sjukdom behöver alla känna sig trygga med att vård finns tillgänglig när den behövs.

Primärvården ska vara människors förstahandsval för de allra flesta vårdbehov. Husläkarverksamheten ska utgöra navet i individernas vård. T.ex. samordna vård i hemmet eller rehabilitering, följa upp akut skada. Vården ska bidra till att utjämna hälsoskillnader och ge individer stöd för att själva ta ett aktivt ansvar för sin hälsa.

Alla som vill ska erbjudas en fast, namngiven, läkarkontakt i primärvården. En fast husläkare med ansvar för ett begränsat antal patienter ökar tryggheten och minskar risken för att människor med stora vårdbehov tvingas navigera mellan otydliga ansvarsområden. Det är viktigt framför allt för äldre och multisjuka och deras anhöriga,

Idag råder brist på allmänspecialister och trycket på husläkarverksamheterna är stort. Fler medicinska specialiteter ska därför ges möjlighet att verka som husläkare och fler ST-tjänster i allmänmedicin ska tillsättas. Husläkaren ska arbeta i team med sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut m.fl. och patienten ska direkt kunna få träffa den profession som kan hjälpa bäst. Därigenom kan tillgängligheten öka och arbetsmiljön förbättras. Med ett förtydligat uppdrag och utökat ansvar för vården krävs också att det i primärvården finns goda möjligheter till forskning, kunskapsutveckling och multidisciplinär samverkan (dvs. att t.ex. läkare, fysioterapeuter, psykologer arbetar tillsammans och drar nytta av varandras olika kompetenser). 

En stark primärvård hör nära samman med våra satsningar på sjukvården för äldre. Se under Äldre i A till Ö.


Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste orsakerna till att människor förlorar möjligheten att själva kunna bestämma över sin arbets- och livssituation – en begränsad frihet. Oro, ångest och nedstämdhet ska tas på allvar, oavsett ålder, och det ska vara lätt att träffa en psykolog eller kurator där det bäst passar individen: på vårdcentralen, på nätet eller i skolan. En väl fungerande psykisk hälsovård med tidiga insatser främjar hälsan och individernas självständighet. Patienter i psykiatrin ska ha rätt till en fast vårdkontakt.

Den psykiska hälsovården har byggts ut, med tillgänglighet till diagnostik och vård inom primärvården och en aktivt förebyggande utbildning i psykisk hälsa i hundratals av länets skolor. Det utvecklingen ska fortsätta, och arbetet med att minska förekomsten av självmord är prioriterat. Utöver en tillgänglig nära psykisk hälsovård behöver kapaciteten inom den specialiserade vården utökas. Vården behöver också utvecklas för att identifiera och guida människor som lider av ofrivillig ensamhet, och därmed löper en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa.

Internetbaserad kontakt och andra digitala verktyg har visats framgångsrika och ska fortsätta utvecklas inom den psykiatriska vården. Utrymme ska också finnas för stöd till närstående och anhöriga, och för att tillmötesgå patienternas behov av kontinuitet.

Den psykiska hälsovården ska präglas hög kvalitet och människor aldrig ska drabbas av kvacksalveri.


 

Modernisera vården

Utvecklingen inom hälso- och sjukvård handlar idag mycket om nya sätt att arbeta och möta patienterna. På så sätt individualiseras vården, när diabetiker enklare kan kartlägga sitt blodsocker eller en inledande eller uppföljande kontakt med läkaren kan göras i en app istället för vid ett fysiskt besök. För många med stora vårdbehov ökar delaktigheten i vården, men också livet runtomkring underlättas. Moderniseringen handlar också om att öka möjligheterna för personalen att få tid för patientrelaterat arbete, genom att enklare t.ex. kunna registrera kvalitetsutvecklande data eller skicka en remiss.

Genom smarta arbetssätt och fungerande teknik kan fler få hjälp och dessutom enklare. När vårdpersonalen kan använda sin tid bättre ökar också tillgängligheten till fysiska besök, för dem som behöver och önskar, och vårdkontakter förenklas.

I Stockholm görs idag, mycket tack vara Liberalernas arbete, stora och viktiga investeringar i framtidens digitala infrastruktur och det arbetet ska fortsätta. Landstinget ska dessutom säkerställa att uppdrag och ersättningsmodeller stimulerar ett utvecklingsorienterat arbetssätt där innovationer inom behandling, organisation och tillämpad vård ska kunna främjas. De idéer för förbättringar som personal och patienter har ska enkelt kunna realiseras och spridas. Det är dessutom viktigt att Stockholm ligger i framkant i att kunna låta patienterna ta del av den medicinska utvecklingen av läkemedel och andra behandlingsmetoder.Bättre löner och villkor för fler sjuksköterskor 

Det är tack vare vår skickliga och kompetenta personal som Stockholms läns sjukvård håller hög nivå och kvalitet. Men när det idag ofta pratas om brist på vårdplatser är det sällan brist på fysiska lokaler som avses. Istället är det brist på bemanning med rätt kompetens som saknas. För få specialistsjuksköterskor är också ofta det som gör att köer till vissa behandlingar ibland dröjer.

Arbetsmiljön inom den offentligt finansierade vården ska vara bra. Landstinget ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Lönen är en avgörande del i det. Redan idag har Stockholms län högst ingångslön för sjuksköterskor. Ännu viktigare är att lönen i högre grad avspeglar personalens individuella insatser. Kompetens måste löna sig, även i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Det måste löna sig för alla medarbetare att vidareutbilda sig, ta ansvar och bidra med erfarenheter. Det ska vara kompetens, erfarenhet och ansvarstagande som avgör lönen. Vården ska vara en arbetsplats där man kan göra karriär och ha en god löneutveckling. En attraktiv arbetsmiljö där man stannar längre i yrket och på arbetsplatsen främjar också möjligheten att erbjuda kontinuitet i vården, vilket påverkar kvaliteten positivt.

Att all personal i vården får möjlighet att arbeta inom ramen för, och på toppen av, sin kompetens är viktigt för både patientsäkerheten och för individens arbetsmiljö. Därför ska vårdbiträden och undersköterskor i större utsträckning finnas på plats inom sjukvården och kunna avlasta sjuksköterskor och annan legitimerad personal. 

Genom att erbjuda en tilltalande och utvecklande arbetsmiljö minskar risken för att vårdköer uppstår på grund av personalbrist. Genom att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare gör vi det möjligt att erbjuda ännu fler en köfri vård.


Trygg och punktlig kollektivtrafik

Liberalerna vill ha en kollektivtrafik som är punktlig, trygg och smart. Stockholms tillväxt visar inga tecken på avmattning, men inte heller problemen med köer och ständiga problem på järnvägen. För att fler ska kunna och vilja resa med kollektivtrafiken måste den därför fortsätta byggas ut, inte minst på tvären för att knyta samman platser och skapa nya samband och bytesmöjligheter (t ex tvärbanor, spårväg, pendelbåtar).Men vi måste också rusta det vi redan har för att öka framkomligheten och minska trängseln.

Liberalerna vill därför bygga ut Spårväg City till Ropsten och koppla ihop den med Lidingöbanan. Samtliga fyra utbyggnader i Sverigeförhandlingen ska påbörjas så fort det går:

  • Roslagsbanan från Universitetet till T-centralen
  • Spårväg syd
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö
  • Ny tunnebanestation vid Hagalund

Östlig förbindelse måste bli verklighet. Cykelvägarna ska fortsätta att byggas ut och fler pendelbåtar ska trafikera våra vattenvägar.

Framkomligheten för buss och färdtjänst ska förbättras genom fler kollektivtrafikkörfält. En pålitlig pendeltågstrafik är avgörande för en attraktiv kollektivtrafik. Upprustningen av järnvägen kan inte vänta.

Kollektivtrafiken ska vara trygg och snygg, oavsett tid på dygnet. Mer service och kultur i våra stationsmiljöer skapar tryggare och mer attraktiva miljöer. Inte minst våra pendeltågsstationer behöver ett ansiktslyft. För att öka tryggheten i kollektivtrafiken vill vi ha fler trygghetsvärdar. Dessutom bör flexibla nattstopp införas på fler busslinjer.

Modern teknik ska användas i större utsträckning, nya betallösningar ska införas och kombinationsresor underlättas. Anropsstyrd trafik ska prövas i glesare områden och landstinget ska samverka med externa aktörer för att ta tillvara på potentialen i delningsekonomin.