Se alla
Valfrihet i välfärden för äldre

Valfrihet i välfärden för äldre

Låt den enskilde bestämma innehållet i omsorgen. Inför ramtider i hemtjänsten som ger den äldre möjlighet att bestämma hur den beviljade tiden ska användas. För att öka den enskildes självbestämmande och kvaliteten i omsorgen krävs ett arbetssätt och ett ledarskap som kännetecknas av lyhördhet och kontinuitet, utifrån idén om den äldres behov i centrum.

Boende för alla över 85

Äldre över 85 år som så önskar ska kunna flytta till ett tryggt och anpassat boende. Många vill bo kvar hemma så långt som möjligt när man blir äldre, men hos allt fler finns också en rädsla för att bli fast i sitt hem och inte få flytta när man behöver. Boendealternativen kommer att variera från kommun till kommun men i alla kommuner ska det finnas tillgång till vård- och omsorgsboende och också ha tillgång till tillgängliga lägenheter och gemensamhetslokaler.

Inför en äldreboenderegion där äldre direkt kan ansöka om särskilt boende i andra kommuner. Även andra verksamheter, såsom dagverksamheter för yngre dementa och kulturverksamheter, ska vara tillgängliga över kommungränserna på samma sätt.

Ge äldre som vistas i en annan kommun än sin bosättningskommun tillgång till valfrihetssystemet fullt ut. En person som vistas i Stockholm om sommaren får idag inte tillgång till Stockholms stads valfrihetssystem. Istället får man hemtjänst i kommunal regi av den stadsdelsförvaltning man vistas i. Det här gör t.ex. att äldre som har behov av specifik språkkompetens får svårare att få rätt insatser.

Mer service än basnivån i äldreomsorgen

Möt individens personliga önskemål. Omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning ska hålla hög kvalitet för alla, men också bejaka våra olikheter och skilda önskemål. En lägenhet i ett äldreboende eller LSS-boende är den enskildes hem där man så långt det är möjligt bestämmer själv. Ingen ska kunna köpa sig en bättre vård, men däremot kan man få betala extra om man vill ha ett mer avancerat hjälpmedel än det som ingår i basnivån eller få service inom fler områden än det som traditionellt erbjuds, t.ex. fotvård, frisörbesök eller spabehandlingar på äldreboendet.

Digitala och fysiska besök för äldre och internetuppkoppling

Äldre bör också kunna få välja om de vill ha tillsyn digitalt eller genom fysiska besök. Digitala tjänster ska utvecklas tillsammans med användarna och så långt det är möjligt vara tillgängliga för teknikovana samt uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Kommunen ska tillse att det finns fungerande internetuppkoppling på såväl äldreboenden som gruppboenden och andra boenden som kommunen ansvarar för.

Valfrihetsrådgivning för äldre

Inrätta valfrihetsrådgivning för alla äldre och deras anhöriga. Det kan vara svårt att hitta i det breda utbudet av utförare av hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbedömaren är idag den som bedömer i vilken omfattning den enskilde ska ha stöd i sin vardag. En möjlighet är att utöka biståndsbedömarens uppdrag till att också hjälpa till med att hitta en utförare som passar den enskildes önskemål. Det innebär inte att biståndsbedömare ska peka ut en utförare, men kunna hjälpa till med ringa in ett antal alternativ. Digitala lösningar blir en god hjälp.

Digitala lösningar inom hemtjänst och äldreomsorg

Förenkla digitala lösningar för att hitta rätt. I många kommuner möts äldre och deras anhöriga av kataloger och listor på utförare som är svåra att jämföra med varandra. Det måste förenklas och moderniseras. Bland annat bör Socialstyrelsens öppna jämförelser för äldreomsorgen göras tillgängliga i ett sådant system. Hemtjänst och äldreboenden som finns att välja mellan ska presenteras på ett enkelt och tillgängligt sätt i digital form med sökfunktioner som gör att äldre och anhöriga kan hitta alternativ som passar. Dessa funktioner kan också förenkla vid valfrihetsrådgivning.

Kundval för färdtjänsten

Inför mer flexibel resetilldelning och kundval inom hela färdtjänsten. För att undvika merkostnader måste det vara möjligt för den enskilde resenären att boka ett fordon som verkligen fungerar. På så sätt vet resenärerna att de får en utförare de känner förtroende för och ett fordon som fungerar för dem.

Personalpolitik för ökad kvalité

Bra personalpolitik är också en kvalitetsfråga. Att kunna uppvisa en lyhördhet gentemot de äldres önskemål och samtidigt kunna lägga scheman som ger personalen rimliga arbetsvillkor, inom bibehållen budget, är en stor utmaning. Detta gäller inte minst inom kommunal regi, där många kommuner exempelvis infört rätt till heltid som ställer extra krav på en bra bemanningspolitik. Chefer inom äldreomsorgen måste få utbildning och stöd i att lösa denna uppgift.

Se till att särskilda satsningar på kompetens- eller kvalitetsutveckling, som går utöver vanlig peng, tillfaller eller är sökbara för såväl privata som kommunala utförare. Kommunen bör inte särbehandla egen regi-verksamheter. Ytterst handlar det om att alla medborgare ska behandlas lika och få tjänster av samma höga kvalitet.

Valfriheten att kunna bygga ett eget boende

Underlätta för människor att gemensamt med andra skapa boenden på ålderns höst. Många har en dröm om att när de blir äldre bygga eller inrätta lägenheter eller andra typer av boenden tillsammans med goda vänner eller med personer med liknande intressen som man själv har. Kommunerna ska vara välvilligt inställda till dessa initiativ och vara behjälpliga med att lotsa rätt i systemet.