Se alla
Barn och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa

Sverige har länge haft en god utveckling av folkhälsan, men den positiva utvecklingen har avstannat. Brist på fysisk aktivitet, dåliga mat- och sömnrutiner samt en stillasittande livsstil riskerar att försämra barns hälsa livslångt.

Liberalerna vill:

  • Det behövs mer insatser för att stärka barns och ungdomars hälsa. Bland annat behövs mer insatser mot övervikten hos barn.
  • Ungdomsmottagningarnas ska utvecklas med ökad digital tillgänglighet och insatser som främjar psykisk hälsa. Arbetet görs i samarbete mellan regionen och kommunerna.
  • Tidiga insatser redan när barnen är små ska utvecklas för att stärka hälsan och stödja familjer till sunda levnadsvanor i samarbete mellan kommunerna och regionen.

Barn i Sverige har en mer ohälsosam livsstil än i många andra länder (OECD).. Vart femte barn i Sverige lider av övervikt och två av tre barn ingår i WHO:s kategori ”fysiskt inaktiva” vilket är bland de sämsta placeringarna i Europa. Arbetet mot övervikt och fetma bland barn behöver byggas ut och omfatta alla delar av samhället. Ett arbetssätt med så kallade ECHO-zoner (Ending ChildHood Obesity zones), där utemiljöer, trafikmiljöer, butiksmiljöer, skolaktiviteter, träningsmöjligheter och lekparker utformas för att främja barns hälsa och rörelse, behöver uppmuntras.

Skolans och vårdens hälsofrämjande arbete ska utvecklas genom bland annat väl utbyggd elevhälsa och god tillgång till ungdomsmottagningar. Varje ung person ska ha ett gott stöd nära tillhands i frågor om fysisk och psykisk hälsa, preventivmedelsrådgivning och information om relationer, säker sex och sexualitet, våld och hedersrelaterat förtryck. Väl genomtänkta anpassningar i skolmiljöer och skoldagar för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan också förebygga ohälsa.

Tidiga insatser, redan före förskoleåldern har visat sig ge god effekt. Därför ska vi fortsätta bygga ut hembesöksprogram för nyblivna föräldrar för att ge stöd och råd om hälsa under småbarnsåren, familjecentraler och amningsmottagningar behöver också finnas på fler ställen i länet. Ett gott samarbete med barnmorskemottagningar, BVC, öppna förskolor och socialtjänst är viktigt för att tidigt fånga upp barn och familjer i behov av stöd.