Se alla
Närakuter

Barn och ungas hälsa

Liberalerna verkar för varje individs möjlighet att förverkliga sina drömmar och för det behövs god hälsa. För att uppnå en god hälsa krävs tidiga insatser, vilket är varför en av Liberalernas högsta prioriteringar är att se till att det finns bra tillgänglighet till högkvalitativ sjukvård för barn och unga.

Liberalerna vill:

 • Gör gränsen för överflyttning från barn- till vuxensjukvård flexibel och individanpassad
 • Ta fram individuella utskrivningsplaner från slutenvård tillsammans med patienten samt individuell vårdplan på begäran av patient eller anhöriga
 • Fortsätt satsningarna på barnkultur och lekterapi i vården
 • Bygg ut och modernisera ungdomsmottagningarna
 • Etablera fler familjecentraler med god geografisk spridning i länet
 • Bygg ut det utvidgade hembesöksprogrammet för förstagångsföräldrar till familjer och där det finns socioekonomiskt behov
 • Inför familjestödsprogram för mer hälsofrämjande levnadsvanor
 • Utveckla arbetet med allergikonsulenter
 • Stärk samarbetet för främjandet av barn och ungas fysiska aktivitet
 • Ta tillvara på omställningen till mer digital vård som pandemin fört med sig
 • Skapa möjlighet för vårdnadshavare att stötta sitt barn i kontakterna med vården även efter att barnet fyllt 13 år med bibehållen respekt för ungdomens integritet
 • Motverka att barn och unga ska behöva tolka till sina anhöriga
 • Ta bort administrativa rutiner som sätter stopp för rutinundersökningar av nyfödda

En god hälsa för barn och unga

Liberalerna vill se till att varje individ har möjlighet att förverkliga sina drömmar genom att främja god hälsa. En högkvalitativ sjukvård är en prioritering för att uppnå detta mål, särskilt när det gäller tillgänglighet för barn och unga.

En sömlös övergång från barn- till vuxensjukvård är viktig för att säkerställa att barn och unga får snabb och effektiv vården. Liberalerna vill ha en flexibel gräns för överflyttning mellan sjukvårdssystemen, baserat på varje individs behov. Primärvården spelar en viktig roll här, med särskilt ansvar för husläkaren. Liberalerna vill erbjuda alla en fast namngiven husläkare inom primärvården, inklusive barn och unga.

En annan viktig satsning är att utveckla hemsjukvården för unga patienter, med mobil sjukvård och jourläkarbilar som en del av lösningen. Liberalerna vill att kommunerna ska ta över ansvaret för den basala hemsjukvården på sikt, med tillägg av avancerad och specialiserad sjukvård i hemmet och vid behov, paramedicinsk vård och rehabilitering för allvarligt sjuka barn.

Liberalerna vill att anpassa utskrivningsplaner från slutenvård efter varje individ för att uppnå en fungerande samverkan mellan den regionala sjukvården och kommunala insatser. En individuell vårdplan ska tas fram även om insatserna bara ges av regional sjukvård, om patienten eller de anhöriga så begär. För barn och ungdomar som behöver sjukhusvård är det viktigt att det finns stöd och möjlighet att fortsätta vara barn på sjukhuset. Lekterapi är en viktig del av vården som hjälper barnet att bibehålla sina fysiska, intellektuella och emotionella funktioner och bearbeta upplevelser. Det är också viktigt att syskon och anhöriga får stöd.

Ungdomar i hela länet bör ha tillgång till ungdomsmottagningar som erbjuder stöd och hjälp med psykisk och reproduktiv hälsa, relationer och sexuell identitet. Liberalerna vill att ungdomsmottagningarna ska utökas med digitala stödinsatser och ha generösa öppettider, även på kvällar och helger.

Tidiga insatser ger framtida hälsa

Tidiga åtgärder i livet förbättrar både hälsan och jämlikheten. Mödra- och barnhälsovård når de flesta gravida kvinnor, men det vissa vet inte var de ska vända sig efter graviditeten. Liberalerna vill ha fler familjecentraler där mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola finns under samma tak. En familjecentral kan också vara ett centrum för kunskap och information med familjerådgivare, psykologer, läkare och fritidsledare. Det är också viktigt att nyblivna mammor har stöd för en fungerande amning. Amningsmottagningar ska finnas tillgängliga i hela Region Stockholm med en bra geografisk spridning.

I vissa socialt utsatta områden i regionen finns hembesök med deltagande av familjerådgivare från socialtjänsten och barnhälsovården för nyfödda familjer. Det har gett goda resultat i tryggare föräldraskap, högre vaccinationsvilja och färre besök på barnakuten. Liberalerna vill utvidga hembesöksprogrammet till fler områden och familjer som behöver det.

God tandhälsa är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Barntandvård ska fortsätta att vara kostnadsfri och vi vill rikta insatser till socioekonomiskt utsatta områden. Vi bör också fortsätta arbetet med att utveckla vaccinering av barn och unga. Sverige har ett av världens mest framgångsrika vaccinationsprogram för barn med 90 procents vaccinationstäckning mot olika sjukdomar.

Många barn och unga lider av autoimmuna sjukdomar som kan påverka deras vardag, där astma- och allergibesvär är den vanligaste. Regionen finansierar ett projekt med allergikonsulter som stödjer kommunala verksamheter att anpassa sig för barn med allvarlig astma och/eller allergi. Liberalerna vill utvärdera och eventuellt utöka denna verksamhet.

För att förbättra framtida hälsa måste hälso- och sjukvården samarbeta med förskolor, skolor, socialtjänst och civilsamhället. Vi vill också se familjestödsprogram för hälsosammare livsstilar genom kommunernas gemensamma folkhälsoarbete med regionen, t.ex. Karolinska Institutets En frisk skolstart.

Digitalisering

Idag är digitala vårdtjänster en naturlig del av vården. Tjänsterna utvecklas snabbt och många barn och unga föredrar digitala kontaktvägar till vården. Det är positivt om vården finns där unga människor rör sig, och tröskeln för att söka vård och information ska vara låg. Däremot vill vi ta bort den digitala utomlänsvården, där vårdgivaren får mer betalt för ett vårdbesök som är registrerat i ett annat län. Digital vård ska ha en tydlig koppling till vårdgivare i regionen som tar ett helhetsansvar för sina patienter.

Idag kan inte vårdnadshavare till unga i åldern 13-17 år fungera som ombud för sina barn i Regionens digitala vårdplattformar. Vi behöver skapa en möjlighet för vårdnadshavare att stötta sina barn och ta sitt föräldraansvar samtidigt som vi respekterar den ungas integritet. Under Coronapandemin stötte vi på problem med vaccination av barn då olika system och regler hindrade tidsbokningar och föräldragodkännande.

Patienter i Region Stockholm har rätt till tolk, och minderåriga ska inte agera tolkar i vården. Vi behöver därför utveckla och använda digitala verktyg för tolkstöd när det är möjligt. Kommunikation om hälsoinsatser och sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden måste bli tillgängligt på fler språk och fler platser i Regionen.

Idag kan det krävas att nyfödda barn måste ha en registrerad mamma med kvinnligt personnummer för att kunna boka rutinundersökningar såsom hörseltest och PKU-prov. Detta skapar särskilda problem för barn födda utomlands, till exempel genom värdmödraskap. Liberalerna vill röja undan sådana hinder genom att se över de administrativa rutinerna. Alla barn, oavsett föräldrar, har rätt att genomgå de rutinundersökningar som regionen tillhandahåller.

Fotnot: läs gärna vår rapport om Psykisk ohälsa för information om vad Liberalerna vill vad gäller den växande psykiska ohälsan hos barn och unga.