Se alla

Jämställd vård

En guide till Liberalernas politik för en jämställd vård

Liberalerna arbetar för en mer jämställd vård och varje individs frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar. En förutsättning för detta är en god hälsa och att samhället skapar bra förutsättningar för alla individers hälsa. En god tillgänglighet till sjukvård av hög kvalitet och förebyggande insatser är en av Liberalernas främsta prioriteringar.

Jämställdhet tar sikte på kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Genom att bekämpa ojämställda villkor och bristande jämställdhet blir samhället bättre. Bristande jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män. Ett område där kvinnors förutsättningar behöver förbättras är inom hälso- och sjukvården. Varje individ har rätt till vård utifrån sina behov, men vi ser idag strukturella problem som missgynnar kvinnors, och inte minst äldre kvinnors, hälsa.

Att vara kvinna kan ha stor betydelse för hälsan och tillgången till sjukvård. I många delar av världen nekas kvinnor till exempel rätten till preventivmedel och säker abortvård. Det biologiska könet påverkar också till viss del vilka krämpor och sjukdomar vi drabbas av – liksom vilka behandlingar som fungerar. Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i hälso- och sjukvårdspolitiken för att utveckla verksamheterna och fördela resurser. Hälsan skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och vården måste bli bättre på att möta kvinnors och mäns olika behov jämlikt. Liberalerna vill att vården ska vara jämlik, och alla ha rätt till en god vård som formas utifrån individens behov, oavsett kön och ålder.

Liberalernas förslag

 • Rädda valfriheten. Vi ska tillåta enskilda vårdgivare, privata barnmorskemottagningar och
  gynmottagningar att verka i Region Stockholm med vårdval. Stoppa alla planer från opposition på att avskaffa vårdval i kvinnors sjukvård.
 • Genusperspektiv i medicinsk forskning. Ett genusperspektiv behövs i forskningen för att öka kunskapen och kvinnors och mäns olika förutsättningar exempelvis vid nya behandlingsmetoder. Region Stockholm ska följa upp hur forskningsresurserna används ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Vårdens jämställdhetspris. Vi behöver uppmärksamma och synliggöra de positiva insatser som görs för att förbättra kvinnors hälsa och öka jämställdheten i vården. På liberalernas initiativ har ett särskilt pris för insatser för jämställdhet i vården delats ut. Under pandemin har utdelningen av priset pausats. Liberalerna vill att priset återupptas som ett sätt att uppmärksamma och sprida kunskap om viktiga jämställdhetsinsatser i vården.
 • Jämställdhet måste bli ett centralt uppdrag i den nationella kunskapsstyrningen för vårdens insatser i framtiden.

Kvinnors ohälsa – den går att förebygga

Varje år bryter sig ungefär 20 000 stockholmare. Osteroporos eller benskörhet är en sjukdom som framförallt drabbar äldre kvinnor. Genom att förbättra uppföljningen av lågintensiva benbrott kan man tidigare identifiera personer i riskgrupp och sätta in behandling som kan spara mycket lidande. Sverige har ett av världens bästa screeningprogram för bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag. Chansen att bli botad från bröstcancer har dock ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att fler fall upptäcks tidigt. Dock väljer endast 6-7 av 10 kvinnor att delta i screening av bröstcancer. Det är angeläget att Regionalt Cancercentrums (RCC) arbete för att få fler kvinnor att delta i screening fortsätter för att nå ut med riktad information till invånarna. Regionen stödjer utvecklingsarbetet för effektivare tidbokning, för att öka tillgängligheten.

Vi lever allt längre och även kvinnor över 74 år drabbas av bröstcancer. Liberalerna vill att dagens övre åldersgräns vid 74 år tas bort och att vården utvecklas mot en allt mer individanpassad screening, i syfte att bli bättre på att tidigt hitta kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer och på så sätt förebygga sjukdom och död.

I dagsläget råder brist på både mammografisjuksköterskor och läkare i Sverige. Bristen på personal är oroande för screeningverksamheten i hela landet. Det låga intresset bland yngre kolleger är illavarslande då mammografiverksamheterna räddar liv. Arbete pågår för att förbättra
kompetensförsörjningen och också effektivisera mammografiprogrammet genom riskbaserad
screening.

En annan cancersjukdom som drabbar kvinnor är livmoderhalscancer. Detta går att förebygga genom HPV-vaccinering och screeningverksamhet i form av cellprovtagning. Sedan 2021 erbjuds kvinnor självprovtagning för HPV, något vi i Liberalerna är glada för. Vi behöver fler innovativa sätt för att underlätta för medborgarna att delta i screening.

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för
både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor. Region Stockholm har även ett
uppsamlingsheat för yngre kvinnor som inte hann få HPV-vaccin i skolan, och är först i landet med att erbjuda vaccin mot HPV-virus till alla kvinnor i åldern 21-26 år. I samband med vaccinering mot covid-19 ska kvinnor nu även få erbjudande om och bli informerade om HPV-vaccin. Planen är att vaccineringen ska äga rum på Karolinska universitetssjukhuset under hösten 2021 fram till våren 2022. Förutom de 6.000 kvinnor som ingår i pilotprojektet handlar det om ytterligare 70.000 kvinnor som ska bli erbjudna vaccin kostnadsfritt.

Södersjukhuset har en hög kompetens och väl fungerande vård för kvinnor som lider av endometrios och är ett av fyra sjukhus i landet med det nationella uppdraget att erbjuda högspecialiserad vård för dessa kvinnor. Endometrios är en sjukdom som i värsta fall kan leda till infertilitet och innebär stort lidande och smärta för patienterna. Vården för endometrios behöver fortsätta utvecklas.

Liberalernas förslag

● Förbättra identifiering och behandling av patienter med risk för benskörhet.
● Insatser behövs för att få fler kvinnor att delta i mammografiscreening.
● Utred höjd eller avskaffad övre åldersgräns för mammografiscreening.
● Utveckla vården mot mer individuell screening av cancersjukdomar.
● Vården för endometrios ska fortsätta utvecklas.

Bekämpa våld i nära relationer

Våldsutsatta patienter söker mycket vård, men för symtom och besvär som inte uppenbart är
kopplat till våld, exempelvis depression eller smärtproblematik. Våldet i nära relationer är ett stort och dödligt hot mot alltför många. Vården möter många av de personer som drabbas. För att upptäcka fler fall och kunna stötta de drabbade behövs kunskap. Region Stockholm erbjuder en webbutbildning för vårdpersonal. När människor som drabbats av våld i sin relation söker vård, måste vården vara rustad att ta emot dem. Det kräver kunskap för att kunna upptäcka och identifiera, och sedan stötta på rätt sätt. Vi ska använda moderna och användarvänliga utbildningsvägar för att vårdpersonal ska få rätt och ökad kunskap om hur man ska och kan arbeta mot våld i nära relationer, och för att stötta de drabbade. Målgruppen för utbildningen är hälso- och sjukvårdspersonal men även tandvårdspersonal, som har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer vilket inte alltid uppmärksammas. Även kommunernas personal inom förskola, skola och hemtjänst behöver erbjudas utbildning i hur man identifierar våld i nära relation. Det ska inte spela någon roll vilken offentlig instans som först identifierar våld eller utsatthet. Samverkan mellan vård, socialtjänst, äldreomsorgen och kvinnojourer behöver fungera sömnlöst så att individen får rätt stöd och hjälp.

I Region Stockholm finns två mottagningar som specifikt vänder sig till våldsutsatta kvinnor. På Södersjukhuset finns både Amelmottagningen samt akutmottagningen för våldtagna.
Amelmottagningen tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig
omskärelse/könsstympning.

Ovetenskapliga och kvinnoförtryckande ingrepp är oacceptabla, därför vill Liberalerna kriminalisera oskuldsoperationer och oskuldsoperationer. Ingen verksamhet, privat eller offentlig, ska erbjuda sådana.

Akutmottagningen för våldtagna tar emot alla våldtagna män, kvinnor och transpersoner över 13 år, som bor i Stockholms län, eller som befunnit sig i Stockholms län i samband med övergreppet.

I budgeten för 2022 gavs ett uppdrag från koalitionen att vården för sexuellt våldsutsatta ska förstärkas, exempelvis genom att utöka befintlig verksamhet på Södersjukhuset med denna kompetens.

Uppdraget, som är under uppstart, omfattar även att utöka det psykologiska stödet. Kommande
förstärkningar bör harmoniera med det uppdraget för att säkerställa att hela målgruppen får den vård och det stöd de behöver.

Liberalernas förslag

 • Förstärk vården för våldsutsatta. Kompetensen kring våld i nära relationer och sexuellt
  våldsutsatta behöver öka. Detta behöver ske inom både primärvård, den specialiserade vården
  på akutsjukhusen och kommunernas verksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg.
 • Utveckla samarbeten med civilsamhället. Idéburna offentliga partnerskap (IOP) bör användas
  i större utsträckning för att samarbeta med organisationer i civilsamhället, som har en särskild kompetens och förmåga att nå ut och hjälpa våldsdrabbade.
 • Stärk samverkan mellan socialtjänst, äldreomsorg, kvinnojourer och vården.

 

Försvara och utveckla aborträtten

Kvinnors rätt till abort är lätt att ta för självklar i Sverige, där vi haft denna grundläggande frihet i närmare femtio år. Men vi ser i andra länder att det kan gå snabbt att rasera segrar för kvinnors frihet.

Liberalerna vill utveckla och modernisera aborträtten. Det handlar om att säkra aborträtten även i
framtiden. Aborträtten var en verklig frihetsreform när den infördes på 1970-talet. Kvinnor fick rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och fick makt över sitt barnafödande.
Tillgången till säkra, lagliga aborter är en enormt viktig fråga för kvinnors hälsa globalt. Nyligen har Argentina mycket glädjande beslutat att införa legala aborter. Men i många andra delar av världen går utvecklingen åt fel håll. Polen har i princip ett totalförbud mot aborter, även när den gravida kvinnan riskerar att dö. I USA har många delstater infört mycket kraftiga begränsningar av aborter, och läget förvärras drastiskt med högsta domstolens upphävande i juni av det nationella skyddet för aborträtten.

Även i vårt grannland Norge har abortlagstiftningen blivit mer restriktiv. Det är mycket allvarligt och kommer att skada många kvinnor. Enligt Amnesty lever cirka 90 miljoner kvinnor i länder där abort är totalförbjudet, och många länder har mer eller mindre strikta regler. Därför vill Liberalerna utveckla och stärka abortlagstiftningen genom att införa rätten till fri abort i grundlagen .

Kvinnor som behöver göra abort ska få hjälp utan onödig väntan och med möjlighet att välja vårdgivare. Vi vill stoppa alla planer på att lägga ner vårdval inom abortvården/gynmottagningar.

Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet måste sättas före ideologisk vilja att mota bort enskilt drivna mottagningar. Kvinnor ska även ha möjlighet att utföra medicinsk abort i hemmet genom att få abortläkemedel förskrivet att hämta på apotek. Kvinnan ska ha rätt till stöd från vården inför och under aborten. Här behöver lagstiftningen moderniseras och riksdagen har nyligen röstat för möjligheten till hemaborter. Det är viktigt att vården snabbt ställer om till detta och att processen skyndas på. I dag sker de allra flesta aborter genom läkemedel, inte genom andra ingrepp.

Liberalernas förslag

 • Grundlagsskydda aborträtten. Liberalerna vill att aborträtten skyddas i grundlagen och därmed skulle kvinnans rätt till abort få ett starkare skydd.
 • Snabb tillgång till aborter. Rädda vårdval för gynekologi.
 • Abort i hemmet. Kvinnor som vill avsluta sin graviditet tidigt ska kunna utföra medicinsk abort i hemmet.
 • Nej till förslag om tillåten vårdvägran, så kallad ”samvetsklausul”, som innebär att personal i kvinnosjukvården skulle få rätt att vägra utföra aborter trots att kvinnan har rätt att få en abort utförd.

FOTNOT: för Liberalernas politik gällande mödrahälsovården samt förlossningsvården vänligen se våra rapporter om förlossningsvård och barn och unga.