Se alla
Tvärförbindelser

Tvärförbindelser

Liberalerna vill se fler och bättre tvärförbindelser i regionen för att minska trycket i de centrala delarna och därigenom skapa nya resvägar och göra systemet mer flexibelt och motståndskraftigt. Bättre tvärförbindelser knyter dessutom ihop regionen, kommuner och stadsdelar.

Genom att ge goda förutsättningar för arbetspendling, inte bara mellan norr och syd utan också öst och väst, så vidgas arbetsmarknaden, vilket ökar delaktigheten och inkluderingen och det sociala kapitalet i regionen stärks. Att förbättra tvärförbindelserna är en nyckelfaktor för att göra de yttre delarna av regionen mer attraktiva, både som bostads- och arbetsmarknad.

Exemplet tvärbanan visar att det går att skapa nya resmönster snabbt om kollektivtrafiken är bekväm och attraktiv.

Spårväg Syd

Spårväg syd ska byggas och vi ska inte bygga bort möjligheten att på sikt knyta ihop den med tvärbanan mellan Älvsjö och Gullmarsplan.

Spårväg City

Spårväg city ska förlängas till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden och kopplas ihop med Lidingöbanan genom dubbelspår på lilla Lidingöbron. Den framtida östliga förbindelsen ska förberedas för kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning.

Roslagsbanan

Roslagsbanan ska förlängas in till centrala Stockholm och knytas ihop med Arlanda. Det stärker kollektivtrafiken konkurrenskraft mot bilen och kopplar ihop nordostsektorn med spårbunden kollektivtrafik till både flygplatsen och det nationella järnvägsnätet via Arlanda central. Idag åker väldigt få kollektivt till Arlanda från nordostsektorn. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är såväl miljömässigt som samhällsekonomiskt motiverat.

Väg 225 Nynäshamn

Väg 225 mellan Nynäshamn och E4/Södertäljevägen är en viktig tvärförbindelse i södra länet som har stora brister i säkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. Det är viktigt att den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket genomfört resulterar i ett genomförande.

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 i väster och Nynäsvägen (väg 73) i öster är en viktig länk i utvecklingen av Stockholmsregionens godstrafik. Inte minst den nya godshamnen i Norvik gör att vägen är av strategisk vikt för godsflödena.

För Liberalerna är det viktigt att Tvärförbindelse Södertörn även förses med möjlighet att på ett effektivt sätt köra kollektivtrafik och att angränsande mark reserveras för exempelvis en framtida förlängning av spårväg syd till Haninge C. Även att bra cykelvägar anläggs i samband med vägbygget.

Liberalernas politik A-Ö