Se alla
Cykla i Stockholm

Cykel

Cykeln som transportmedel har en given plats i en attraktiv och långsiktigt hållbar region. Fler behöver välja de yteffektiva samt miljövänliga trafikslagen om vi ska nå våra klimatmål. Vi i Liberalerna är övertygade om att cykeln kommer att spela en viktig roll i regionens omställning.

Vi ser till exempel att allt fler väljer att cykla till jobbet och inte bara de som bor centralt, utan också de som bor längre ut i regionen. Vi måste därför skapa förutsättningar för dem som vill och har möjlighet att välja cykeln genom att bygga ut cykelinfrastrukturen i hela regionen samt öka samordningen mellan kommunerna. Det kan idag vara livsfarligt för en cyklist att färdas över en kommungräns och det är inte acceptabelt. Därför krävs det en tillgänglig och mer inbjudande cykelinfrastruktur för att främja cyklandet. Detta kan sedan avlasta regionens redan hårt belastade vägar. Inte minst i rusningstrafik.

Liberalerna vill göra Stockholm till Sveriges bästa cykelstad. Men för att nå dit måste vi också förändra vårt sätt att utforma vår region. Detta innebär att vi måste våga prioritera cykeln och andra mer yteffektiva transportslag framför bilen.

Prioritera cykeln

Det går att bana väg för ökad cyklism genom kloka investeringar och rätt prioriteringar. Liberalerna vill verka för att fler kommuner i regionen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik före bil i sina kommunala översiktsplaner. Det är en utveckling vi liberaler välkomnar och uppmanar fler att ansluta sig till. Vi vill se att cykeln prioriteras vid byggen samt vägarbeten, ges ett ökat statligt anslag vid utbyggnad av infrastruktur kopplat till cykeltrafik och vi vill även se över möjligheterna att bygga särskilda cykelbroar för att förbättra framkomligheten.

Allt kan dock inte ske på en gång och Liberalerna vill därför se en regional cykelsatsning där vissa strategiska stråk prioriteras först. Kommuner som prioriterar cykeltrafik ska ges företräde vid investeringar i nya cykelvägar och sträckor där potentialen för arbetspendling är hög ska prioriteras.

Liberalernas förslag

 • Större prioritet ska läggas på cyklisters framkomlighet vid byggen och vägarbeten.
 • Se över möjligheterna att bygga särskilda cykelbroar.
 • Gör en regional cykelsatsning med fokus på nya cykelvägar och sträckor där potentialen för
  arbetspendling är som störst.
 • Bredda och separera cykelvägarna från övrig trafik för gör dem mer attraktiva.
 • Öka de statliga anslagen till cykelinfrastruktur och ge underhåll av cykelvägar ökad prioritet.

Cykla i Stockholm

Framtidens cyklande

Den kanske viktigaste åtgärden för att bana väg för cyklismen är att få fler barn och unga att cykla till och från skolan och fritidsaktiviteter. Säkra och trygga cykelvägar samt cykelparkeringar ska därför planeras in i ett tidigt skede när exempelvis nya skolor och idrottsplatser byggs och när gamla byggs om eller renoveras.

I takt med att elcyklar blir mer tillgängliga och billigare kan vi förvänta oss att regionens invånare kommer att pendla längre sträckor med cykeln än tidigare. Detta är något vi måste ta hänsyn till när cykelvägnätet byggs ut. Vi bör samtidigt ta hänsyn till de eldrivna cyklarnas ökade hastighet. Vid arbetspendling är tidsaspekten direkt avgörande. För att uppmuntra fler till att pendla längre sträckor med cykeln så vill Liberalerna utöka antalet cykelautostrador. Tar det för lång tid att cykla, med för många svängar och backar, så kommer fler att välja andra alternativ.

Laddinfrastrukturen måste växa i takt med att efterfrågan ökar och det offentliga bör gå före och
installera laddmöjligheter vid exempelvis knutpunkter i kollektivtrafiken, kommunhus, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Liberalerna vill se ett ökat antal lånecyklar i regionen i form av ett regionalt hyrcykelsystem. Detta bör tillsammans med stadens cyklar bör integreras i SL:s reseplanerare med god information gällande hur systemet fungerar samt vart cyklarna är tillgängliga för uthyrning.

Liberalernas förslag

 • Planera för och bygg cykelvägar som främjar barn och ungas cyklande.
 • Anlägg fler cykelautostrador för att främja långväga cykelpendling.
 • Förbered och bygg ut laddmöjligheterna för elcyklar i takt med att efterfrågan ökar.
 • Verka för ett regionalt hyrcykelsystem, integrerat i SL:s reseplanering.
 • Stadens hyrcykelsystem ska integreras i SL-appen.

Cykelvägar i Stockholm

Fria gångbanor och trottoarer

En tillgänglig trottoar är en fri trottoar. Cyklar samt liknande fordon som parkeras och slängs kors och tvärs gör staden mindre tillgänglig. Framför allt äldre människor och personer med funktionsnedsättning förlorar möjligheten att på egen hand kunna röra sig fritt och blir beroende av hjälp från andra att städa upp efter resenärer som inte respekterar andra människors fria rörlighet. I stället för fler fysiska cykelställ bör staden upprätta fler virtuella cykelställ för elsparkcyklar i samverkan med ansvariga bolag för att råda bot på den rådande problematiken. Likt ett vanligt cykelställ är den virtuella parkeringen en digitalt geografiskt designerad plats där hyrfordon inte kan låsas om de inte parkeras eller låsas inom det markerade området. Detta är något som kommer att implementeras i det nya hyrcykelsystemet för staden och vi anser att detta bör breddas för att göra våra stadsmiljöer mer öppna samt tillgängliga.

Stockholms resenärer som kombinationspendlar och byter mellan trafikslag på vägen mellan jobbet
eller fritidsaktiviteter och hemmet har med största möjlighet stött på problemet med att hitta plats för att parkera sin cykel vid stationen eller hållplatsen. Det är allt för ofta trångt och svårt att få plats med sin cykel vid pendeltågsstationen eller utanför tunnelbaneuppgången. Liberalerna vill se fler
parkeringsplatser såväl ovan som under jord vid regionens större bytespunkter. Det ska vara enkelt att välja cykeln i kombination med kollektivtrafiken istället för bilen och just parkering är avgörande för att det ska kännas smidigt att ta cykeln på morgonen. Vi vill även se fler servicestationer i anslutning till tidigare nämnda parkeringar. Det kan handla om tillgång till att pumpa däcken, enklare verktyg för att själv kunna dra åt något som sitter löst eller höja och sänka sadeln och att kunna spola av cykeln eller fylla vattenflaskan. Vi är många som någon gång upplevt en cykelfärd där däcket punkteras eller en kedja som hoppat av. Detta skulle bidra till att göra resan enklare och tryggare.

Liberalernas förslag

 • Fler virtuella parkeringsplatser för cyklar och elsparkcyklar.
 • Inför ett förbud för parkera på gång- och cykelvägar.
 • Anlägg fler cykelparkeringar såväl under som ovan jord vid strategiska platser vid kollektivtrafikens stationer.
 • Anlägg servicestationer för cyklar efter cykelbanor och i anslutning till kollektivtrafikens stationer dit många cyklar.

Cykelbanor i Stockholm

Möjliggör för medtag av cyklar i övrig kollektivtrafik

Liberalerna vill att cyklar får tas med på pendeltåg samt lokalbanor under fler av dygnets timmar. Detta ska tas i beaktning när nya vagnar köps in och vid förhandling ska Region Stockholm kravställa att vagnarna är anpassningsbara. När nya generationers vagnar tas fram ska ytor för cykel vara standard och på sikt ska cykeln successivt tillåtas i hela kollektivtrafiksystemet. Att ta med cykeln i tunnelbanan är verklighet i exempelvis Tyskland redan idag, och bör inte vara en omöjlighet för oss. Det bör även vara möjligt att ta med cykeln på regionaltågen, antingen genom dedikerade ytor eller att en vagn har ett vikt utrymme för detta. Det ger flexibilitet för pendlaren som annars skulle bli bunden av tidtabeller för anslutande trafik och förstorar också arbetsmarknadsregionen då det gör det möjligt att pendla till arbetsplatser med sämre tillgänglighet. Det är också bra för miljön då detta kan erbjuda ett tidseffektivt alternativ till bil.

För att främja arbetspendling samt turistnäringen i skärgården så bör Region Stockholm förbättra möjligheterna att ta med cykeln vid resor med skärgårdsbåtarna.

Liberalernas förslag

 • Det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen. Plats för fler cyklar
  kan skapas längst fram eller längst bak i pendeltågen.
 • Möjligheten att ta med cykeln ombord på våra skärgårdsbåtar ska förbättras.

Elcykel

 

Engagera dig för cyklingen i Stockholm

Tycker du också att cyklingen är viktig för Stockholms framtid? Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för cyklingen i Stockholm?