Se alla
Trafikpolitik för Stockholm

Trafikpolitik

En transporteffektiv och hållbar trafikpolitik är nyckeln för att Stockholm skall vara Europas mest attraktiva region.

Vad är Liberalernas vision i trafikpolitiken?

I vår vision för den hållbara staden och regionen äger färre människor bil tack vare tillgången på snabb, pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik, moderna bildelningslösningar, säkra och välutbyggda cykelvägar samt attraktiva gångstråk. Detta för att regionen inte längre byggs och planeras med  bilen som norm. Det har inneburit stora vinster för framkomligheten, miljön och stadsmiljön.

Stockholm är en region i rörelse och består inte av köer och trafikinfarkter. Nyttotrafiken och kollektivtrafiken har fått en ökad framkomlighet tack vare utvecklade och mer dynamiska ekonomiska styrmedel. Trängselskatten är regional och tillfaller regionen, vilket har medfört ökade satsningar på kollektivtrafik och trimningsåtgärder i vägnätet.

Underhållet av befintlig infrastruktur prioriteras högt vilket har medfört att flaskhalsarna i trafiksystemet har blivit färre och att trafikflödet flyter smidigare. Stockholmsregionens invånare har fått en ökad livskvalitet då det är betydligt lättare att ta sig från en plats till en annan. Fler bostäder har byggts i kollektivtrafiknära lägen och de regionala kärnorna har etablerat sig som dynamiska centra utanför Stockholm city. Att ta sig mellan kärnorna är smidigt, snabbt och enkelt tack vare väl utbyggda och konkurrenskraftiga tvärförbindelser.

Fler aktörer tar aktivt del i utvecklingen mot nya mobilitetslösningar och skapar möjligheter för flera att ta sig an vardag och helg utan att äga en egen bil. Lagstiftningen och regelverken har uppdaterats för att dra nytta av fördelarna med delningssamhället och de framväxande mobilitets- och bildelningstjänsterna. Skolor och företag anpassar scheman och arbetstider för att bättre utnyttja infrastrukturen i regionen samt minska den tid människor sitter i kö. För att vår vision ska bli verklighet kommer en hel palett av åtgärder att krävas för att Stockholmsregionen fortsatt ska ha en avundsvärd position – positionen som en av de starkaste, mest produktiva och innovativa i världen. Som landets tillväxtmotor är det utmaningar vi måste möta – det tjänar hela landet på.

Liberal trafikpolitik

Liberal trafikpolitik utgår från individens behov och perspektiv. Att resa eller förflytta i sig i regionen är sällan ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå ett mål, vare sig det handlar om att ta sig till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter. Arbetet med att utveckla trafiken i vår region måste ta sin utgångspunkt i den enskilde resenärens situation. Resor integrerar regionen och människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Därför kan målet med en liberal trafikpolitik aldrig vara att begränsa eller hindra resande. Ett välfungerande transportsystem för nyttotrafiken är också avgörande för utvecklingen av vår region.

Målet med en liberal trafikpolitik är att skapa smidig, miljövänlig, hållbar tillgänglighet. Vi behöver därför en offensiv utbyggnad och upprustning av regionens samlade trafikinfrastruktur. Radikala lösningar och ekonomiska styrmedel för ökad framkomlighet på vägnätet behöver utvecklas, där rullande trafik prioriteras framför stillastående. Förberedelse för framtidens färdsätt och fordon måste tas i beaktande redan idag.

Liberal trafikpolitik är framtidsoptimistisk och teknikvänlig. För att klara framtidens klimat- och trängselutmaningar i Stockholmsregionen måste vi ligga i framkant i teknikutvecklingen och våga tänka nytt och testa nya idéer. Vår region ska vara innovativ och nya tekniska lösningar måste få möjlighet att provas innan de avfärdas.

Liberal trafikpolitik är trafikslagsneutral och prioriterar rörlig trafik framför stillastående, som busstrafik eller spårväg. Alla trafikslag har sina fördelar och sina nackdelar. Vi stirrar oss inte blinda på ett visst trafikslag och förespråkar dess utbyggnad överallt, utan ser till trafikslagets effektivitet och hållbarhet.

 

Trafikpolitik ur ett social perspektiv

Liberal trafikpolitik utgår från ett socialt perspektiv. Detta tar sig uttryck genom att planeringen och utformningen av kollektivtrafiken ska överbrygga fysiska och upplevda barriärer och utgå från ett perspektiv som tillgodoser behoven även för dem med sämre förutsättningar. I vår region ska det vara lika lätt för den rullstolsburne, den med barnvagn,
den nyinflyttade och den väletablerade att ta sig fram. Liberal trafikpolitik utgår från ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor reser i högre utsträckning än män med kollektivtrafiken, och män reser i högre utsträckning än kvinnor med bil. 57 procent av kvinnorna i regionen använder kollektivtrafiken dagligen. En pålitlig, trygg och attraktiv kollektivtrafik är således inte bara en trafikfråga, det är också en jämställdhetsfråga, då kvinnor i större utsträckning än män är beroende av en välfungerande kollektivtrafik. Skulle fler män åka kollektivt skulle det dessutom minska regionens klimatpåverkan samt öka framkomligheten.


Kollektivtrafik i Stockholm

Är du intresserad av trafikfrågor i Stockholm?

Engagera dig i Liberalerna i Stockholm och var med och arbeta för bra förutsättningar för trafiken i Stockholm.