Se alla
Båttrafik i Stockholm

Båttrafik

 

Båttrafiken skall spela en naturlig roll i kollektivtrafiken, både för arbetspendling och vid fritidsresor. Båttrafiken behöver göras fossilfri och omfamna ny teknisk innovation. Det kulturhistoriska tonnaget skall värnas.

Bygg ut pendelbåtarna där de gör mest nytta

Stockholms vatten är en viktig pusselbit för att förbättra framkomlighet och öka mobiliteten i Stockholmsregionen. Det är trångt på spår och vägar och då kan miljövänliga, snabba, pendelbåtar utgöra ett viktigt komplement till trafiken på land. Pendlingsmöjligheterna till och från kommuner som exempelvis Ekerö, Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kan förbättras. Längre linjer ska kunna erbjuda goda arbetsmöjligheter ombord.

Samtidigt är pendelbåtar ofta betydligt dyrare per passagerare än vad t.ex. buss är. Innan vi sjösätter nya pendelbåtar behöver de därför utvärderas ordentligt så vi får mest nytta per krona. Det är att ta ansvar för en långsiktig hållbar kollektivtrafik.

Vattenvägen för en levande skärgård

Liberalerna anser att det är viktigt att Region Stockholm fortsätter arbetet med att skapa en levande, tillgänglig och hållbar skärgård. En levande skärgård förutsätter en god turistnäring, en levande kulturmiljö och en attraktiv båttrafik för besökare och boende.

Waxholmsbolaget som kör båttrafiken på uppdrag av regionen ska i sin trafikplanering ta hänsyn till behoven hos såväl fastboende som näringsidkare för att skapa en levande skärgård året runt.

Vi vill underlätta för tillgängliga samt smidiga resor genom att samordna sjötrafikens och landtrafikens turlistor. Resenärer skall fortsatt kunna ta båten hela vägen in till Strömkajen i centrala Stockholm.

Läs gärna också Liberalerna Stockholms program för Stockholms skärgård

En tillgänglig båttrafik för alla

Alla skall kunna förflytta sig enkelt och tryggt i kollektivtrafiken, även i båttrafiken. Liberalerna vill göra en tillgänglighetsinventering av pendelbåtstrafikens bryggor för att alla besökare och bofasta ska kunna nyttja vattenvägens kollektivtrafik.

Vi vill ha en inventering av väderskydd vid bryggor samt god tillgång till trygg cykelparkering vid större replipunkter. Det är viktigt att all kollektivtrafik har god tillgång till skydd mot väder samt infrastruktur som uppmuntrar till kombinationspendling. Det krävs fler tillgänglighetsanpassade toaletter och tydligare resenärsinformation vid replipunkter.

En hållbar och fossilfri båttrafik

Nästan all kollektivtrafik i Region Stockholm är idag fossilfri. Vad som återstår är att göra båttrafiken hållbar. Liberalerna är neutrala till vilken teknisk lösning som är mest lämplig, men biodrivmedel och elektrifiering är vägen framåt. Vid kommande upphandlingar av framtidens skärgårdstonnage är det viktigt att kommande båtar med klimatsmarta samt fossilfria drivmedel prioriteras och premieras.

Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens hållbara pendelbåtar. Regionen skall vara öppen för marina utvecklingsprojekt genom att erbjuda testbäddar för nya och innovativa lösningar.

Vårda det sjöhistoriska tonnaget

De historiska skärgårdsbåtarna är vattenburen kulturhistoria och en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet. Liberalerna kommer fortsatt att värna om dessa kulturhistoriska fartyg och verka för att de även fortsättningsvis kommer att ges betydelsefulla uppdrag och gå i reguljär trafik.