I veckan fattade landstingets trafiknämnd beslut om tilldelningsbeslut i upphandlingen av sjötrafiken i Stockholms skärgård. Det har varit en lång process, men nu är beslut äntligen fattat.

Norrskär-665x319Efter att den förra upphandlingen avbröts efter kritik, inte bara från vår sida, utan även från fastboende, näringsidkare och skärgårdsorganisationer så har trafikförvaltningen gjort ett bra jobb med att inarbeta alla de synpunkter som har kommit in och till slut lyckats ro detta i hamn.
För Folkpartiet har framförallt tre aspekter varit särskilt viktiga i denna upphandling.

1. Att Skärgårdsstiftelsen, skärgårdens organisationer, företagare och näringsidkare skulle få svar på sina frågor. Ett gediget samrådsförfarande har här genomförts med ett gott resultat.

2. Att trafikutbudet och tidtabellerna inte skulle försämras och att skärgårdstrafiken i mellersta skärgården skulle bibehållas i nuvarande omfattning. Därtill skulle vårt kulturhistoriska tonnage ges betydelsefulla uppdrag och fortsätta att gå i reguljär trafik. Avtalet innebär en möjlig ökning av skärgårdstrafiken (med upp till 3000 timmar) och betydelsefulla uppdrag kommer alltjämt att läggas på det kulturhistoriska tonnaget. Våra ångbåtar är vattenburen kulturhistoria och är en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet.

3. Att vi inte ville se ett privat monopol på skärgårdstrafiken. Det är därför bra att förutsättningarna för de mindre rederierna förbättrades avsevärt gentemot den förra upphandlingen. Tre leverantörer kommer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder. Avtalstiden är 12 år och trafikstart är den 15 april 2016.

Med en utökad sjötrafik (med upp till 3000 timmar) ökar vi förmågan att möta framtida trafikbehov i Skärgården. Fler kommer också att kunna ta del av vår vackra skärgård, som för många är en viktig del av stadens och regionens identitet, och förutsättningarna för skärgårdens näringsidkare kommer att förbättras. Sammantaget gör dessutom en förbättrad tillgänglighet till skärgården att vi får en mer sammanhållen region.

Sara Svanström (FP/LIB)
vice ordförande trafiknämnden, Stockholms läns landsting