Se alla
Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Så många som möjligt ska kunna och vilja åka kollektivt i Stockholm

En kollektivtrafik för alla

Stockholmsregionen ska vara landets mest tillgängliga region. Tillgängliga gatumiljöer och offentliga miljöer ökar tillgängligheten samt ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att röra sig i samhället genom att kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska kollektivtrafiken vara tillgänglig, säker och trygg.

Kollektivtrafiken i Stockholm ligger redan idag i framkant i tillgänglighetsåtgärder, men mer kan göras för att göra kollektivtrafiken än mer tillgänglig och därmed mer attraktiv. Exempelvis vill vi se bättre och enklare lösningar för ramper på fordon, så att personer som har rullator eller rullstol lättare kan använda den reguljära kollektivtrafiken. Fordonen, såväl i spårtrafik som i busstrafiken ska dessutom vara anpassade för elrullstolar. Det ska vara lätt att komma stiga på och av ett fordon, och föraren ska inte behöva kliva ur förarsätet för att bistå med detta.

Hissar ska särskilt bevakas och städas eftersom det ofta är det enda sättet för rullstolsburna att ta sig till och från plattformarna på tågstationer. Därför krävs mer bevakning av hissarna för att stävja att dessa används som toalett eller att miljön på annat sätt försämras för resenärer som är beroende av hissarna. Digitala innovationer som AI, artificiell intelligens, kan var ett sätt att säkerställa fungerande hissar.

Dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen är viktig och ska ske fortlöpande i samband med förändringar och när kollektivtrafiken byggs ut. Det är viktigt att kollektivtrafiken är anpassad för såväl de med fysiska som de med kognitiva funktionsnedsättningar. Vid ombyggnationer av stationer och hållplatser ska möjliga tillgänglighetsförbättringar alltid genomföras.

Regionens servicelinjer är en viktig del i att hålla kollektivtrafiken tillgänglig. Det är ett bra komplement till den ordinarie busstrafiken och ska fortsätta att utvecklas.

  • Bättre och enklare lösningar för ramper på fordon i kollektivtrafiken för personer med rullator, rullstol eller elrullstol.
  • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer.
  • Fortsätt och fördjupa dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen i takt med att kollektivtrafiken byggs ut och anpassas.
  • Vid ombyggnationer av stationer och hållplatser ska möjliga tillgänglighetsförbättringar alltid genomföras.

Smidigare resor

Kollektivtrafikens bytespunkter ska vara attraktiva och tillgängliga, med god tillgång till service och handel för att människor ska kunna utföra vardagsärenden i anslutning till sin resa. En del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är också att införa tillgängliga toaletter vid större knutpunkter samt att uppföra tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.

I takt med ökat ett resande samt växande bostadsbyggande kommer allt fler pendeltågsstationer att behöva en andra uppgång för att bli ett smidigt resealternativ för fler. Det kan även handla om stationer med smala perronger som av säkerhetsskäl behöver en andra uppgång för att minimera risken för olyckor vid trängsel. Det kan även innefatta stationer samt bytespunkter som idag har existerande trängselproblematik med anledning av flera trafikslag som konkurrerar om samma ytor. Här kan en andra uppgång råda bot på den överkapacitet av trängsel som råder och motverka att våra resenärer missar sina resor på grund av trängsel. Exempel prioriterade stationer som är i behov av en andra uppgång är Tullinge och Spånga.

Det ska vara enkelt att välja cykeln i kombination med kollektivtrafiken. Stockholms resenärer som kombinationspendlar och byter mellan trafikslag på vägen mellan jobb eller fritidsaktiviteter och hemmet måste kunna parkera sin cykel vid stationen eller hållplatsen. Det är alltför ofta trångt och svårt att få plats med sin cykel vid pendeltågsstationen eller utanför tunnelbaneuppgången. Liberalerna vill se fler parkeringsplatser såväl ovan som under jord vid regionens större bytespunkter. Det ska vara lätt att ställa bilen och fortsätta med kollektivtrafiken.

  • Tillgängliggör spårtrafiken genom fler ingångar och förbättra stationsmiljöerna med mer handel och service för en attraktivare kollektivtrafik.
  • Inför tillgängliga toaletter vid större knutpunkter och uppför tydligare skyltning till närmsta offentliga toalett i anslutning till stationer i spårtrafiken.
  • Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar i anslutning till kollektivtrafiken ska utformas och planeras för att bidra till ökad trygghet genom belysning, god sikt och anpassade planteringar.
  • Anlägg fler parkeringar och cykelparkeringar såväl under som ovan jord vid strategiska platser vid kollektivtrafikens stationer.
  • Anlägg servicestationer för cyklar efter cykelbanor och i anslutning till kollektivtrafikens stationer dit många cyklar.