Se alla
Godstrafiken i Stockholm

Gods- och varutransporter

Välfungerande och hållbara gods- och varutransporter är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt.

Beredskap i Stockholm

Att godstransporterna i regionen fungerar är viktigt ur ett katastrof- eller riskperspektiv. Stockholmsregionen importerar oerhört mycket varor och skulle en katastrof eller allvarlig händelse inträffa som stryper godstransporterna dröjer det inte länge innan förråden är slut och varuhyllorna gapar tomma. Samma sak gäller regionens bränsleförsörjning.

Stockholmsregionen är alltjämt beroende av import och införsel av flytande bränslen som biodrivmedel, olja och bensin. Då Stockholm stad och Nacka kommun avvecklar Loudden respektive Bergs oljehamnar är det av yttersta vikt att alternativ säkras innan dessa två anläggningar läggs ned. Frågan måste ses i ljuset av Stockholms beredskap och måste gemensamt utredas och samordnas för att garantera regionens bränsleförsörjning.

Spårbunden godstrafik

För att främja överflyttningen till spårbunden godstrafik måste infrastrukturen rustas upp och byggas ut. Är inte infrastrukturen pålitlig, med kapacitetsbrist och störningar på järnvägen kan det tvinga företag att använda lastbilstransporter. Regionen växer och befolkningen ökar snabbt, med följden att konkurrensen om utrymmet ökar. Godstrafiken och kollektivtrafiken använder i stort sett samma infrastruktur. Åtgärder som främjar godstrafiken kan således få positiva effekter på kollektivtrafiken. På lång sikt finns det därför skäl att överväga en utbyggnad av spårsystemet i regionen som separerar godstransporter från persontransporter. Med en ökad inflyttning och en ambition om mer varutransporter på räls så är det viktigt att vi planerar väl och inte bygger bort denna möjlighet.

Hållbara vägtransporter

Lastbilar kommer fortsatt att stå för många leveranser i och till och från regionen. I takt med att fler människor bosätter sig här kommer det kräva än mer transporter.  I mer centrala lägen måste mer gatuutrymme reserveras för lastzoner. Dubbelparkerade eller väntande lastbilar främjar inte framkomligheten.

För att nå klimat- och miljömålen måste elektrifieringen av lastbilar öka. Region Stockholm skall bidra i det arbetet.

Distributionscentraler i Stockholm

För att minska belastningen på de redan hårt belastade bil- och järnvägarna är den nya godshamnen i Norviks hamn utanför Nynäshamn oerhört positiv. Med naturligt djup och kort insegling har Norviks hamn mycket bra förutsättningar för att möta utvecklingen mot allt större fartyg och att styra om trafiken från land till sjö. Nynäsbanan måste ges bra förutsättningar för att kunna hantera den ökade gods- och persontrafiken från Norvik och Södertörn och dubbelspår hela vägen till Nynäshamn kommer därför behövas på sikt.

För att optimera regionens godstransporter bör ett antal strategiska distributionscentraler inrättas. Där kan de lokala transporterna samordnas och varor lastas om för att minska mängden transporter. Det offentliga, som stora upphandlare av varor och tjänster, bör främja detta. Samordnade transporter kan dessutom öka möjligheterna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar. Det öppnar också upp för bättre möjligheter för godstransporter med cykelbud.

Liberalerna vill göra en översyn kring länets godstransporter och godsnoder.

Tvärförbindelser för godstrafiken i Stockholm

Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 i väster och Nynäsvägen (väg 73) i öster är en viktig länk i utvecklingen av Stockholmsregionens godstrafik. Inte minst den nya godshamnen i Norvik gör att vägen är av strategisk vikt för godsflödena.

För Liberalerna är det viktigt att Tvärförbindelse Södertörn  även förses med möjlighet att på ett effektivt sätt köra kollektivtrafik och att angränsande mark reserveras för exempelvis en framtida förlängning av spårväg syd till Haninge C. Även att bra cykelvägar anläggs i samband med vägbygget.