Se alla
Godstrafiken i Stockholm

Gods- och varutransporter

Hela nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen och den största delen av de varor som ska till Stockholmsregionen kommer via hamnar som ligger i Södra Sverige.

För att minska belastningen på de redan hårt belastade bil- och järnvägarna är det därför bra att Norviks hamn utanför Nynäshamn blir verklighet. Med naturligt djup och kort insegling har Norviks hamn mycket bra förutsättningar för att möta utvecklingen mot allt större fartyg och att styra om trafiken från land till sjö. Nynäsbanan måste ges bra förutsättningar för att kunna hantera den ökade gods- och persontrafiken från Norvik och Södertörn och dubbelspår hela vägen till Nynäshamn kommer därför behövas på sikt.

Att godstransporterna i regionen fungerar är också viktigt ur ett katastrof- eller riskperspektiv. Stockholmsregionen importerar oerhört mycket varor och skulle en katastrof eller allvarlig händelse inträffa som stryper godstransporterna dröjer det inte länge innan förråden är slut och varuhyllorna gapar tomma. Samma sak gäller regionens bränsleförsörjning.

Bränsleförsörjning i Stockholm

Stockholmsregionen är alltjämt beroende av import och införsel av flytande bränslen som olja och bensin. Då Stockholm stad och Nacka kommun avser att avveckla Loudden respektive Bergs oljehamnar är det av yttersta vikt att alternativ säkras innan dessa två anläggningar läggs ned. Södertälje hamn har uttryckt önskemål om att överta verksamheten, men precis som det noteras i den regionala utvecklingsplanen (RUFS), så är frågan komplex och berör många aktörer i regionen. Frågan bör därför snarast gemensamt utredas och samordnas för att garantera regionens bränsleförsörjning.

Spårbunden godstrafik

För att främja överflyttningen till spårbunden godstrafik måste infrastrukturen rustas upp och byggas ut. Är inte infrastrukturen pålitlig, med kapacitetsbrist och störningar på järnvägen kan det tvinga företag att använda lastbilstransporter. Regionen växer och befolkningen ökar snabbt, med följden att konkurrensen om utrymmet ökar. Godstrafiken och kollektivtrafiken använder i stort sett samma infrastruktur. Åtgärder som främjar godstrafiken kan således få positiva effekter på kollektivtrafiken. På lång sikt finns det därför skäl att överväga en utbyggnad av spårsystemet i regionen som separerar godstransporter från persontransporter. Med en ökad inflyttning och en ambition om mer varutransporter på räls så är det viktigt att vi planerar väl och inte bygger bort denna möjlighet.

Fler lastzoner i Stockholm

Lastbilar kommer fortsatt att stå för många leveranser i och till och från regionen. Dagligen rullar det in över 10 000 lastbilar i Stockholm. I takt med att fler människor bosätter sig här kommer det kräva än mer transporter. Fram till 2020 förväntas godstransporterna öka mer än persontransporterna med bil, om dagens trend håller i sig. I mer centrala lägen måste mer gatuutrymme reserveras för lastzoner. Dubbelparkerade eller väntande lastbilar främjar inte framkomligheten.

Distributionscentraler i Stockholm

För att optimera regionens godstransporter bör ett antal strategiska distributionscentraler inrättas. Där kan de lokala transporterna samordnas och varor lastas om för att minska mängden transporter. Det offentliga, som stora upphandlare av varor och tjänster, bör främja detta. Samordnade transporter kan dessutom öka möjligheterna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar. Det öppnar också upp för bättre möjligheter för godstransporter med cykelbud.

Tvärförbindelser för godstrafiken i Stockholm

Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 i väster och Nynäsvägen (väg 73) i öster är en viktig länk i utvecklingen av Stockholmsregionens godstrafik. Med den tillkommande hamnen i Norvik, samt att Jordbro är utpekat distributionscentrum i RUFS 2010, så är vägen av strategisk vikt för godsflödena. När leden är färdigbyggd ersätter den väg 259 som har begränsad framkomlighet och bristande trafiksäkerhet, trots dess status som ”väg för tunga transporter”. För Liberalerna är det viktigt att vägen även förses med möjlighet att på ett effektivt sätt köra kollektivtrafik och att angränsande mark reserveras för exempelvis en framtida förlängning av spårväg syd till Haninge C samt att bra cykelvägar anläggs i samband med vägbygget.

  • Samla regionens aktörer för att gemensamt utreda och samordna förutsättningarna för regionens bränsleförsörjning när oljeterminalerna vid Loudden och Nacka läggs ned.
  • Planera för en utbyggnad av spårsystemet i regionen som separerar godstransporter från persontransporter.
  • Investera mer medel i förebyggande åtgärder och underhåll av spårinfrastrukturen.
  • Reservera mer gatuutrymme i centrala lägen för lastzoner.
  • Inrätta ett antal strategiska distributionscentraler i regionen för effektivare omlastning och färre godstransporter.
  • Bygg Tvärförbindelse Södertörn för bättre godsflöden och reservera angränsande mark för utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar.