Se alla
Tillgänglighet i Stockholm med fler cykelvägar

Tillgänglighet och framkomlighet

Kollektivtrafiken är blodomloppet i vår storstadsregion. Den ska erbjuda människor ett klimatsmart och smidigt resande med bra framkomlighet och ökad tillgänglighet. Det är en tjänst som kan väljas, men också väljas bort. Den måste därför vara attraktiv, trygg, pålitlig och tillgänglig. Vi vill se fler åtgärder samt investeringar som ökar framkomligheten i kollektivtrafikens samtliga delar. Gång, cykel, väg och spår spelar alla en viktig roll i att minska klimatpåverkan och biltrafikens marknadsandel.

Bilen kommer dock även i framtiden att vara viktigt för många människor i vardagen. Vi vill att bilarna i högre grad leds ut från regionens stadskärnor genom att t ex bygga Östlig förbindelse, så att onödiga resor genom stan undviks, både för att minska restiden och göra våra stadsmiljöer trevligare att vistas i. Färre köer och kortare körtider innebär mindre utsläpp. Det innebär också mindre luftförorening och mindre buller från tung trafik.

Stockholmsregionen behöver förbättrad framkomlighet och bli mer tillgänglig. Trottoarer och gångvägen måste vara fria för att alla – såväl årsrika människor som personer med olika funktionsvariationer, ska kunna ta del av samhället till fullo. Samtidigt behöver vår kollektivtrafik vara tillgänglig för alla grupper. Stockholm måste kunna erbjuda fungerande hissar samt rulltrappor och våra perronger måste vara säkra samt byggda för att motverka trängsel.

Gångbanor och trottoarer fria från elsparkcyklar

Cyklar, elsparkcyklar och liknande som parkeras och slängs kors och tvärs gör staden mindre
framkomlig. Framför allt den som har svårt att röra sig eller har nedsatt syn förlorar möjligheten att på egen hand kunna röra sig fritt och blir därmed beroende av hjälp från andra att städa upp efter resenärer som inte respekterar andra människors fria rörlighet. Samtidigt är elsparkcyklarna ett uppskattat sätt för många att förflytta sig på. I stället för fler fysiska cykelställ behövs fler virtuella cykelställ för elsparkcyklar i samverkan med ansvariga bolag för att råda bot på den rådande problematiken. Den virtuella parkeringen är en digitalt geografiskt designerad plats där hyrfordon kan låsas. De kan då inte parkeras eller låsas utanför det markerade området. Detta är något som kommer att implementeras i det nya hyrcykelsystemet för Stockholms stad och vi anser att detta bör breddas till fler kommuner för att göra våra gemensamma ytor mer öppna och tillgängliga. Vi ser gärna att sådana virtuella parkeringsplatser för elcyklar placeras i närheten av kollektivtrafikstationer och hållplatser.

Liberalernas förslag

 • Inrätta virtuella parkeringsplatser för cyklar och elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafik. Stoppa parkering utanför dessa platser.
 • Inför ett förbud mot att parkera på gång- och cykelvägar.

Fler cykelparkeringar och parkeringar för kombinationsresor

Det ska vara enkelt att välja cykeln i kombination med kollektivtrafiken. Stockholms resenärer som kombinationspendlar och byter mellan trafikslag på vägen mellan jobb eller fritidsaktiviteter och hemmet måste kunna parkera sin cykel vid stationen eller hållplatsen. Det är alltför ofta trångt och svårt att få plats med sin cykel vid pendeltågsstationen eller utanför tunnelbaneuppgången. Liberalerna vill se fler parkeringsplatser såväl ovan som under jord vid regionens större bytespunkter. Det ska vara lätt att ställa bilen och fortsätta med kollektivtrafiken. Vi vill även se fler servicestationer i anslutning till cykelparkeringar. Det kan handla om tillgång till att pumpa däcken, enklare verktyg för att själv kunna dra åt något som sitter löst eller höja och sänka sadeln och att kunna spola av cykeln eller fylla vattenflaskan. Vi är många som någon gång upplevt en cykelfärd där däcket punkteras eller en kedja som hoppat av. Fler servicestationer skulle bidra till att göra resan enklare och tryggare.

Liberalernas förslag

 • Anlägg fler parkeringar och cykelparkeringar såväl under som ovan jord vid strategiska platser vid kollektivtrafikens stationer.
 • Anlägg servicestationer för cyklar efter cykelbanor och i anslutning till kollektivtrafikens stationer dit många cyklar.

Tillgängliga bytespunkter och stationer med bättre framkomlighet och tillgänglighet

I takt med ökat ett resande samt växande bostadsbyggande kommer allt fler pendeltågsstationer att behöva en andra uppgång för att bli ett smidigt resealternativ för fler. Det kan även handla om stationer med smala perronger som av säkerhetsskäl behöver en andra uppgång för att minimera risken för olyckor vid trängsel. Det kan även innefatta stationer samt bytespunkter som idag har existerande trängselproblematik med anledning av flera trafikslag som konkurrerar om samma ytor.

Här kan en andra uppgång råda bot på den överkapacitet av trängsel som råder och motverka att våra resenärer missar sina resor på grund av trängsel. Exempel prioriterade stationer som är i behov av en andra uppgång är Tullinge och Spånga.

Rulltrappor som står stilla är en del av resenärens vardag. Det kan upplevas frustrerande när slutdatumet för reparation av en rulltrappa ännu en gång flyttats fram. Det är oacceptabelt.

Liberalerna vill se fler innovativa lösningar för att motverka att rulltrappor står stilla länge. Vi vill använda modern teknik och AI för att övervaka och bättre beräkna när en tulltrappa kan behöva service och därmed kunna lösa problem innan de blir ett hinder för resande i kollektivtrafiken. När en rulltrappa står stilla måste arbetet för att åtgärda problemet påbörjas inom två dagar. Och det måste ges tydlig och uppdaterad information till resenärerna.

Utöver fungerande servicefunktioner inom kollektivtrafiken så måste dess miljöer vara trygga och inbjudande. Nedskräpade perronger och illaluktande hissar är allt för vanligt. Det är inte acceptabelt att resenärer som av olika skäl är beroende av hissar tvingas använda en hiss som varit illaluktande i flera dagar. Nivån på renhållning måste höjas avsevärt.

Liberalernas förslag

 • Kartlägg stationer samt bytespunkter i behov av en andra uppgång
 • Inled samtal med berörda parter samt myndigheter för att påskynda upprustning samt ombyggnation av eftersatta stationer samt bytespunkter. Det ska vara tryggt och snyggt i kollektivtrafiken.
 • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer
 • Testa innovativa lösningar för att förhindra att hissar och rulltrappor stannar eller går sönder.
 • Hissar bör städas varje dag och sanering miljöer inom kollektivtrafiken bör åtgärdas inom 24 timmar.
 • Mer regelbunden städning av skräp vid stationer och perronger.

Prioritera bussarna i trafiken

För att få bukt på den trängsel samt de framkomlighetsproblem som regionen idag dras med behöver kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas.

Inom trafiken konkurrerar idag kollektivtrafikens bussar och privatbilismen om samma utrymme. En prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet höjer kollektivtrafikens status och konkurrenskraft i förhållande till bilen. En utvecklad, effektiv och prioriterad busstrafik är avgörande.

Vi vill se fler framkomlighetsåtgärder för busstrafiken där ökade befogenheter för dubbelparkering, fler kollektivtrafikkörfält, fler reversibla körfält, prioriteringar i korsningar samt fler och smarta trimningsåtgärder och vägombyggnader för att öka framkomligheten och körhastighet för busstrafiken.

Liberalerna vill

 • Anlägg fler kollektivtrafikkörfält och fler reversibla körfält för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken samt ökade befogenheter för dubbelparkering.
 • Prioritera och genomför trimnings- och framkomlighetsåtgärder i de tunga kollektivtrafikstråken och längs de planerade stomlinjernas sträckningar.

Framtida vägbyggen

Stockholm är idag en av få huvudstäder i världen utan en ringled och det är hög tid att göra resenärer och klimatet en tjänst genom att finansiera samt bygga östlig förbindelse. Fördelarna med att bygga färdigt Stockholms ringled är många, men framför allt skulle mycket av den genomfartstrafik som idag tvingas färdas genom staden i stället ledas runt.

Det skulle innebära mindre trängsel, mindre buller och mindre miljöskadlig tomgångskörning i och omkring centrum. Dessutom skulle restiden för resenärer som åker i nord/sydlig-riktning öster om staden minska. Boende i Nacka, Värmdö, Lidingö, Danderyd, Vaxholm och Österåker skulle slippa ta den hårt trafikerade omvägen över Vasastaden, Kungsholmen och Essingeöarna. Det vore en stor en vinst för klimatet.

Liberalerna vill även se en utredning av att bygga ihop tvärbanan och Spårväg City genom östlig
förbindelse för en kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning.

Tvärförbindelse Södertörn är för regionen ett viktigt infrastrukturprojekt för att knyta ihop väg 76 och E4:an. Detta skulle förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna Kungens
Kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge. Dessutom kan det leda bort den ökade godstrafiken från Norviks nya hamn i Nynäshamn från södra länken och Essingeleden till E4:an samt förbifarten norr om Stockholm.

Liberalerna vill

 • Bygg Östlig förbindelse för både bilar och kapacitetsstark kollektivtrafik.
 • Östliga förbindelsen ska förberedas för kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning och bygga ihop tvärbanan och Spårväg city genom östlig förbindelse bör utredas.
 • Fullfölj viktiga vägutbyggnader i regionen såsom Förbifarten och Tvärförbindelse Södertörn. Östlig förbindelse ska byggas, för såväl bil- som kapacitetsstark kollektivtrafik.
 • Investera i det befintliga vägnätet för att minska antalet flaskhalsar och öka framkomligheten.

Framtidens spårtrafik för ökad tillgänglighet

Liberalerna står bakom den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan som genomförs. Vi vill också lyfta fram vikten av att utveckla spårtrafiken ovan jord som är en viktig del av utbyggnaden av tvärförbindelser. Liberalerna ser många delar av regionens spårtrafik som är i behov av
nyinvesteringar samt utbyggnad.

Exemplet tvärbanan visar att det går att skapa nya resmönster snabbt om kollektivtrafiken är bekväm och attraktiv. Liberalerna vill att Spårväg City förlängs till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden och kopplas ihop med Lidingöbanan. Då får regionen också tillgång till de spårvagnshallar som man byggt i Dalénum på Lidingö.

Roslagsbanan ska förlängas in till centrala Stockholm för att sedan knytas ihop med Arlanda. Vi vill också tillsätta en utredning av en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo. Detta skulle stärka kollektivtrafikens marknadsandelar i den nordöstra sektorn av regionen, öka framkomligheten och tillgängligheten där bostadsbyggandet är beroende av en fungerande kollektivtrafik och det beräknas vara samhällsekonomiskt motiverat.

Liberalerna vill följande för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet

 • Säkerställa att Spårväg Syd inte försenas.
 • Börja bygga Spårväg City till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden snarast, och koppla ihop den med Lidingöbanan.
 • Börja bygga Roslagsbanans förlängning in till centrala Stockholm snarast och knyt ihop Roslagsbanan med Arlanda central med byggstart senast 2030.