Se alla
Sjukvård-i-Stockholm

Äldres sjukvård

Alla har rätt till en bra ålderdom. Fram till år 2040 ökar antalet personer över 80 år i Stockholms län kraftigt. Det ställer växande krav på vården. Årsrika i Stockholmsregionen är inte en del i kollektivet ”äldre” utan varje person är en unik individ som ska visas respekt för sina behov, livsval och intressen. 

Man ska kunna lita på att vården finns när den behövs. Då och då, eller varje dag. Hos husläkaren som man själv har fått välja. Med hemsjukvård. Eller på äldreboendet. Liberalerna slåss för äldres rätt till trygg vård och frihet från diskriminering.

Alla stockholmare ska kunna lita helt och hållet på vården. Du som är frisk och vill känna tryggheten i en fast, namngiven husläkare att vända dig till, när du behöver. Och du som har långvarig sjukdom, behöver mer vård och har mer intensiva vårdkontakter. Du som bor hemma, och du som bor på ett äldreboende.

Sammanhållen vård för personer med stora behov och sköra årsrika

Oräkneliga vårdkontakter och mycket ”spring” från hemtjänst och hemsjukvård är vardag för många, vilket kan bli otryggt och förvirrande. Det är inte den behövande människan som ska behöva samordna vården, det är kommunerna och regionen som tillsammans måste ta ansvar för en sammanhållen vård för multisjuka med många vårdkontakter, i alla åldrar. Ett steg på vägen mot en sammanhållen vård och omsorg för sköra äldre är att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården för de som behöver insatser av varaktig karaktär.

Seniorvård där den årsrika kan välja sin vårdgivare

En person som behöver äldreomsorg och hemsjukvård ska erbjudas att välja ett sammanhållet paket av vård och omsorg som också kan omfatta avancerad sjukvård i hemmet, primärvårdsrehab, geriatrisk vård och palliativ vård. Utbudet kan utformas inom en och samma vård- och omsorgsgivare, eller länkas samman genom nätverk av mindre aktörer. En sammanhållen vård kan också åstadkommas om regionen och kommunerna samverkar för att skapa fler mellanvårdsformer. Vi vill till exempel pröva att etablera boenden med direktansluten distriktssköterska.

Det behövs fler läkare i äldreomsorgen

Den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso-och sjukvården måste säkras och uppgraderas. Det ska, jämte den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) för äldreboendena eller särskilt boende för äldre (SÄBO). Det ska bli möjligt för kommunerna att anställa läkare i den kommunala hälso-och sjukvården men de kan också fortsättningsvis tillhandahållas av regionen. Oavsett organisationsform är det viktigt att kraftigt förstärka den medicinska kompetensen på äldreboenden. Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) ska fortsätta byggas ut. För att underlätta och påskynda rehabilitering av årsrika personer efter sjukdom och skada bör det också finnas en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i kommunen. Därmed ökar också den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Ofrivillig ensamhet måste uppmärksammas i sjukvårdens kontakter med årsrika

Ensamhet är ett stort samhällsproblem som skapar lidande och ohälsa i nivå med rökningens skadeverkningar. Sjukvården och kommunerna ska förmedla kontakt till organisationer och s.k. frivilligcentraler som gör volontärinsatser för att minska ensamhet och social isolering. Dessa organisationer bör få ekonomiskt stöd av såväl kommun som region. De långvariga besöksförbuden har isolerat äldre utan att ha någon positiv effekt på smittspridningen. Trots detta vill regeringen införa ytterligare besöksförbud. Det är helt fel väg att gå. Se istället till att vård- och omsorgspersonal är vaccinerade och att det finns skyddsutrustning.

Underlätta direktintag till geriatrisk vårdavdelning för årsrika

Geriatriken innebär specialistvård för den årsrika patienten med flera hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Det ska alltid finnas tillgång till geriatrisk kompetens på husläkarmottagningen i form av specialist på vårdcentralen eller som etablerad konsultverksamhet från geriatriken.

Skapa ett regionalt vaccinationsprogram för årsrika

Vaccinering mot en rad sjukdomar kan minska lidande och främja hälsa och livskvalitet hos den äldre befolkningen. Genom ett strukturerat vaccinationsprogram ökar möjligheten till mer jämlik vaccinering.

Förbättra demensvården

Demensvården ska förbättras. Personal inom äldreomsorgen ska få fortbildning inom området. Kommun och region ska samarbeta bättre och anhöriga få ett utökat stöd. Yngre dementa är en bortglömd grupp som ska uppmärksammas mer.