Se alla
Trygghet-i-Stockholms-län

Trygghet

Alla människor förtjänar att känna sig trygga. Den som känner sig otrygg är inte heller fri. Vi arbetar både långsiktigt och för att öka tryggheten här och nu. Vi tror på samverkan och ett helhetsgrepp. Verklighetens problem låter sig inte enkelt delas upp i tydliga kategorier och kräver en samlad insats från hela samhället.

Alla ska känna trygghet i vardagen oavsett vart de bor eller väljer att röra sig. Att barn, unga och unga vuxna får växa upp under trygga och jämlika villkor, kan klara av skolan, får förutsättningar för en god framtid samt möjligheter till att göra fria livsval är ett prioriterat ansvar som också skapar långsiktig trygghet.

Förhindra nyrekrytering till kriminella gäng

Med tidiga insatser för barn och unga i riskzon för att dras in i kriminalitet förhindrar vi en fortsatt kriminell karriär i vuxen ålder. För att förebygga kriminalitet och missbruk och därmed forma ett tryggt och välmående samhälle är den viktigaste insatsen att se till att barn och unga når framgång i skolan.

En levande och välskött omgivning är en trygg omgivning

Trasig gatubelysning, klotter och skräpiga parker skapar otrygghet. Vi vill fortsätta satsa på trygghetsskapande åtgärder i närmiljön så som belysning, utegym och annat som levandegör platser.

Stärkt stöd för brottsutsatta och vittnen

Det är ett växande samhällsproblem att allt fler unga drar sig både för att anmäla brott och för att vittna. Rättsapparaten ser deltagandet i rättsprocessen som en medborgerlig plikt men gör inget för de som ställer upp. Om en tystnadskultur, som grundar sig i en rädsla för att anmäla eller vittna, får fäste hos unga i samhället blir det i förlängningen ett hot mot rättssäkerheten och demokratin. Vi vill därför stärka stödet till brottutsatta och vittnen. Den som anmäler eller är vittne till ett brott ska kunna känna sig trygg i att det finns stöd att få.

Samhället måste göra gemensam sak

Polis, socialtjänst, skola, övriga myndigheter och civilsamhället måste alla jobba tillsammans för att öka tryggheten. Vi vill därför se fler samverkansavtal som leder till konkret handling. Allt stuprörstänkande från myndigheters sida måste upphöra för att stödet ska kunna möta enskildas behov.