Se alla

Digital arbetsmiljö

Vi kämpar för att landstingets medarbetare ska ha tillgång till landets mest moderna och sammanhängande informationsmiljö som stöder och underlättar deras yrkesutövning. Relevant information ska alltid finnas elektroniskt tillgänglig för behörig personal. Landstinget ska aktivt fasa ut onödig administration och pappersbaserade rutiner. Information ska bara behöva matas in en gång i IT-systemen och sedan kunna återanvändas utan dubbelregistrering.

Äldre och dåligt fungerande IT-system ska systematiskt avvecklas och ersättas med en öppen, flexibel och standardiserad informationsmiljö som stöder mobila arbetssätt och en interaktion med omgivningen. Personal inom både primärvård och sjukhus ska ges utökad möjlighet att dokumentera och kommunicera med hjälp av surfplattor.

Försöksverksamhet ska inledas för att använda beslutsstöd med artificiell intelligens inom cancersjukvården för att ge ökat kunskapsstöd till behandlande läkare och stärka träffsäkerheten i diagnosticering.

Medarbetarna ska kontinuerligt fortbildas för att fullt ut kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter och känna sig trygga med att använda modern teknik. Utbildningen ska inkludera både kunskap om de interna verksamhetsstöden, och kunskap om de e-tjänster som patienterna använder inom 1177 Vårdguiden i syfte att få fler patienter att använda dem.