Se alla
Trygghet i Stockholms kollektivtrafik

Trygghet i kollektivtrafiken

Ökad närvaro av poliser och ordningsvakter i kollektivtrafiken behövs

Cirka 60 procent av alla anmälda brott sker inom en radie av 500 meter utanför en tunnelbanestation. Insatser måste göras för att göra dessa platser säkrare och tryggare. Vi utesluter inte att övervakningskameror i anslutning till kollektivtrafiken kan behövas. För Liberalerna är det dock viktigare med det förebyggande arbetet.

Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar ska därför utformas för att bidra till ökad trygghet genom bra belysning, god sikt och anpassade planteringar. Bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället om exempelvis nattvandrare och andra frivilliga insatser är också viktigt för att öka tryggheten. En ökad närvaro av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken där otryggheten är hög kan dessutom öka tryggheten och förebygga brott.

Hälften av alla kvinnor känner sig otrygga i kollektivtrafiken

Vi vet dessutom att kvinnor i högre grad än män är beroende av en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik, samtidigt som kvinnor i betydligt högre utsträckning känner sig otrygga i kollektivtrafikens miljöer. Mer än hälften av kvinnorna känner sig otrygga i kollektivtrafiken på kvällar och nätter. Det är oacceptabelt.

Liberalerna är också för och har drivit på flexibla nattstopp i busstrafiken som går ut på att du som passagerare ska kunna be bussen stanna även fast det är emellan två olika stationer. Det här leder till att du får kortare sträcka hem från bussen och leder därmed till ökad trygghet. Det är också en fråga om jämställdhet.

  • Öka närvaron av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken.
  • Förbättra och fördjupa samarbetet mellan landstinget, kommunerna och civilsamhället för att öka tryggheten kring stationer och knutpunkter.
  • Inför flexibla nattstopp i busstrafiken

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm

Renare och tryggare miljöer

Trygga och inbjudande resenärsmiljöer är viktigt för att upprätthålla och stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Nedskräpning, skadegörelse och bristande underhåll ökar inte viljan att åka kollektivt och ska därför fortsatt prioriteras och åtgärdas fort. Att rusta stationer, öppna upp fler ingångar där så är möjligt och förbättra städning och allmänt underhåll samt se över bytespunkterna leder kanske inte alltid till att höja kapaciteten nämnvärt i kollektivtrafiksystemet, men det ökar trivseln och tryggheten och kan därmed öka attraktionskraften för kollektivtrafiken.

Rulltrappor som står stilla är en del av resenärens vardag. Det kan upplevas frustrerande när slutdatumet för reparation av en rulltrappa ännu en gång flyttats fram. Det är oacceptabelt. Liberalerna vill se fler innovativa lösningar för att motverka att rulltrappor står stilla länge. Vi vill använda modern teknik och AI för att övervaka och bättre beräkna när en tulltrappa kan behöva service och därmed kunna lösa problem innan de blir ett hinder för resande i kollektivtrafiken. När en rulltrappa står stilla måste arbetet för att åtgärda problemet påbörjas inom två dagar. Och det måste ges tydlig och uppdaterad information till resenärerna.

Utöver fungerande servicefunktioner inom kollektivtrafiken så måste dess miljöer vara trygga och inbjudande. Nedskräpade perronger och illaluktande hissar är allt för vanligt. Det är inte acceptabel att resenärer som av olika skäl är beroende av hissar tvingas använda en hiss som varit illaluktande i flera dagar. Nivån på renhållning måste höjas avsevärt.

Modern trafikpolitik handlar inte bara om att bygga nytt. Den handlar också om att vårda det vi redan har, och göra det bättre. Trygghet och bekvämlighet ligger inte alltid högst upp på trafikplanerarnas dagordning, men är nog så viktigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Underhåll av befintlig infrastruktur får inte heller negligeras – resenärerna bryr sig inte om var felet ligger eller vem som är ansvarig. Kollektivtrafiken ska fungera.

  • Inled samtal med berörda parter samt myndigheter för att påskynda upprustning samt ombyggnation av eftersatta stationer samt bytespunkter. Det ska vara tryggt och snyggt i kollektivtrafiken.
  • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer.
  • Testa innovativa lösningar för att förhindra att hissar och rulltrappor stannar eller går sönder.
  • Hissar bör städas varje dag och sanering miljöer inom kollektivtrafiken bör åtgärdas inom 24 timmar.
  • Mer regelbunden städning av skräp vid stationer och perronger.