Se alla
Digital sjukvård i Stockholm

Digital vård

Digital välfärd underlättar för patienter, anhöriga och personal

Digitalisering och en god nära vård är två viktiga nyckelkomponenter för att lösa de utmaningar
vården står inför och utvecklingen går snabbt. För patienten kan digitala besök öka tillgängligheten, förenkla besöken och tillgängliggöra information t ex genom journalen via nätet. För vården och dess anställda ska digitaliseringen bidra till att förenkla administrationen och frigöra tid och resurser för patienterna.

Nya sätt att bedriva vård och behandling utvecklas hela tiden och vården kan idag flytta in i
människors hem tack vare smarta digitala hjälpmedel. För Liberalerna är det viktigt att vård,
kontinuerligt stöd och förebyggande insatser i möjligaste mån är tillgängliga oavsett var man
befinner sig fysiskt.

Liberalerna vill:

 • Nya digitala vårdtjänster ska vara användarvänliga och tillgängliga för alla
 • Inför en nationell samtyckesportal där individen kan ge eller återkalla samtycke för att dela data.
 • Regelverket kring digitala kontakter med vården ska ändras så att vårdnadshavare kan stöttasina barn i vårdkontakterna
 • Patienten ska bara behöva beskriva sitt vårdbehov en gång, vare sig det är till 1177 på telefon, via en digital vård-app eller i samtal med vårdcentralen
 • Nätläkarbesök ska ersättas som digitala inomlänsbesök
 • Främja utvecklingen av stödjande applikationer vid kroniska sjukdomar.
 • Att teknisk utrustning ska kunna lånas ut till t ex personer med kronisk sjukdom
 • Erbjuda digitala stöd som främjar hälsa –och underlättar vardag och behandling
 • Införa en digital VIP-kod för personer med allvarlig kronisk sjukdom
 • Underlätta den digitala omställningen för främst mindre vårdgivare genom att inrätta en
  digital omställningsfond.

 

Tillgänglig vård och vårddata

Det ska vara lätt att nå vården och olika kontaktmetoder ska erbjudas: såsom via telefon, fysiska
besök, e-tjänster och digitala besök. Digitalisering i vården ska alltid bidra till att öka flexibiliteten,
stärka patientsäkerheten och höja vårdkvaliteten. De digitala vårdtjänsterna ska vara väl anpassade för alla invånare, oavsett funktionsvariation och vana, vid digital teknik. När nya tjänster utvecklas är det viktigt att de är användarvänliga och enkla att förstå. Patientföreträdare och spetspatienter bör tidigt bjudas in i framtagandet av nya vårdtjänster.

När ett barn fyller 13 år får vårdnadshavaren inte längre vara ombud för sina barn i digitala
vårdplattformar så som möjlighet att boka tid i vården eller läsa journalen. Barnet får inte tillgång
till sin journal förrän det fyller 16 år, vilket betyder att mellan 13 och 16 år har varken barn eller
deras föräldrar tillgång till uppgifterna. Lagstiftningen behöver ses över så att föräldrar kan fortsätta stötta sina barn i vårdkontakter samtidigt som barnets integritet respekteras.

Genom att införa en nationell samtyckesportal där individen kan ge eller återkalla samtycke för att dela journalen med en ny vårdgivare, donera data till en forskningsstudie eller bidra med
egengenerade data från sensorer och/eller hjälpmedel kan individen få underlag för bättre vård och forskning och utveckling underlättas.

Transparens och öppenhet gentemot individen ska vara grunden för all patient- och hälsodata som vården lagrar, med högsta nivå av dataskydd och informationssäkerhet.

Därför vill Liberalerna:

 • Nya digitala vårdtjänster ska vara användarvänliga och tillgängliga för alla oavsett
  funktionsvariation eller vana av digitala tjänster och teknik.
 • Inför en nationell samtyckesportal där individen kan ge eller återkalla samtycke för att dela
  data.
 • Att regelverket kring digitala kontakter med vården ändras så att vårdnadshavare kan stötta
  sina barn i vårdkontakterna med respekt för barnens integritet.

Vårdinformation följer individen, inte organisationen

Både vårdpersonal och patienter ska kunna lita på att livsviktig information följer individen över
tekniska och organisatoriska gränser – mellan kommun, region, privat, offentligt, vård och omsorg.
Det ska vara lätt för den kommunala omsorgspersonalen att ta del av information om behandling
eller läkemedel som en boende har fått i sjukvården när hen kommer tillbaka till hemtjänst eller
särskilt boende. För att detta ska bli möjligt krävs ett gemensamt, decentraliserat datalager för vård och omsorg, där samtliga modulbaserade IT-system lagrar data på ett enhetligt och säkert sätt, nåbart från alla system med rätt behörighet.

Därför vill Liberalerna:

 • Att vårdinformationen ska följa patienten och vara tillgänglig för alla berörda vårdgivare i
  vårdkedjan oavsett tekniska och organisatoriska gränser.
 • Patienten ska bara behöva beskriva sitt vårdbehov en gång, vare sig det är till 1177 på
  telefon, via en digital vård-app eller i samtal med vårdcentralen som hen vänder sig till.
  Behovsbedömningen ska utföras med ett gemensamt medicinskt beslutsstöd (oavsett teknisk
  plattform) och vara nationellt tillgänglig.

Digifysiska vårdbesök

Liberalerna vill underlätta för stockholmarna. Erfarenheterna från pandemin har visat att många
möten som tidigare skett fysiskt även kan ske digitalt. Det kan förenkla för en person med kronisk
sjukdom som ofta behöver besöka vården, äldre som har svårt resa, eller för att slippa ta en hel dag ledigt vid längre geografiska avstånd. Hälso- och sjukvården ska – i den mån det är medicinskt möjligt – vara tillgänglig både digitalt och fysiskt, dvs vara digifysisk och fullt ut kombinera olika verktyg för att skräddarsy vård utifrån individers skiftande behov. Patienterna ska kunna välja den kontaktmetod (e-tjänst, chatt, video, telefon, fysiskt besök eller annat) som passar bäst utifrån vårdbehov, situation och person.

Nätläkarna har bidragit med ökad tillgänglighet för stockholmarna. Det är positivt. Varje
vårdgivare i regionens utbud måste erbjuda även en god digital tillgänglighet som en del av den
digitala vårdgarantin. Patientlagen bör ändras så att utomlänsvård inte längre omfattar digitala
vårdbesök.

Därför vill Liberalerna:

 • Patientens ska, i samråd med behandlande läkare, kunna välja om ett vårdmöte ska ske
  digitalt eller fysisk och alla regionens vårdgivare ska erbjuda digital tillgänglighet.
 • Nätläkarbesök ska ersättas som digitala inomlänsbesök, på samma villkor som övrig vård.

Främja hälsa och underlätta tidig upptäckt av sjukdomar

Genom smarta appar kan stockholmarna få större kunskap om sin egen hälsa. I och med att vården inte längre enbart definieras som en fysisk plats, öppnar det för helt nya möjligheter att skapa kontinuitet och trygghet för patienten. Digitala vårdtjänster skapar förutsättningar att mer aktivt påverka den egna vården – att göra patienten till medskapare av medicinska data och att vårdtagare får full insyn i information om sin hälsa. Sjukvården ska erbjuda verktyg för att stärka varje individs hälsa och kunna låna ut teknisk utrustning till t ex kroniker på samma sätt som andra hjälpmedel i vården.

Det kan exempelvis ske genom att erbjuda digitala stöd förförebyggande hälsa, eller genom digitala stöd för att hantera livslånga kroniska sjukdomar.

Därför vill Liberalerna:

 • Främja utvecklingen av stödjande applikationer vid kroniska sjukdomar.
 • Att teknisk utrustning ska kunna lånas ut till t ex personer med kronisk sjukdom enligt
  samma princip som hjälpmedel i vården.
 • Erbjuda digitala stöd som främjar hälsa –och underlättar vardag och behandling för
  patienter med kroniska sjukdomar.

Digital VIP-kod vid kronisk sjukdom

Patienter med kroniska sjukdomar har många och långvariga kontakter med vården. För individer
med en väl etablerad kontakt ska det vara möjligt att direktboka tider för regelbundna
undersökningar, provtagningar och återbesök.

Därför vill Liberalerna:

 • Införa en digital VIP-kod i vården för personer med allvarlig kronisk sjukdom och komplexa
  vårdbehov.

Patientutbildning i digital kompetens

För dem som inte kan använda sig av de digitala vårdtjänsterna ska det finnas relevanta
utbildningsinsatser, exempelvis med hjälp av en lokal digital kontaktperson i vården som bistår vid
enkla tekniska problem för patienterna. Dessa tjänster kan bemannas av snabbutbildad personalmed basal teknisk kompetens, såsom studenter, som avlastar vårdpersonalen.

Därför vill Liberalerna:

 • Erbjuda patienter stöd och hjälp att använda digitala tjänster för att motverka digitalt
  utanförskap hos patienter med stora vårdbehov.

IT-miljön ska ge arbetsro och möjliggöra utveckling

Tyvärr är dagens digitala system i vården inte särskilt användarvänliga och alltför mycket arbetstid
går åt till administration i stället för att träffa patienter. Stora satsningar har påbörjats för att
tillgängliggöra rätt information och kunskap och för att förenkla den administrativa bördan för
vårdpersonalen. Det är viktigt att snabbt skrota ineffektiva system som inte kommunicerar med
varandra och ersätta dem med nya och mer effektiva. Ny teknik ska snabbare kunna införas,
användas och spridas i vården. Vårdpersonalen är en viktig resurs som ska värnas och inkluderas i
den fortsatta digitaliseringen och utvecklingen av vården.

Därför vill Liberalerna:

 • Vårdinformationen behöver tillgängliggöras för vårdens medarbetare och den
  administrativa bördan minimeras. Mer tid för patienterna och mindre tid till administration.
 • Huvudregeln ska alltid vara att en uppgift bara behöver dokumenteras en gång, med en
  inloggning, och att den sedan finns tillgänglig i alla delar av vårdkedjan och i alla relevanta
  stödsystem.

Standardiserade journalsystem

Vårdens framtida IT-miljöer ska byggas med hjälp av standardiserade moduler. Olika moduler ska
fortlöpande kunna bytas ut och ersättas med nya i takt med att verksamhetens behov förändras och de tekniska möjligheterna utvecklas.

Därför vill Liberalerna:

 • Vårdens IT-miljöer ska byggas av standardiserade och verksamhetsanpassade system.
  Utvecklingen stimuleras när olika standardiserade moduler kan ersättas med nya i takt med
  att verksamhetens behov förändras och de tekniska möjligheterna utvecklas.

Omställningsfond som möjliggör digitaliseringen

Det är viktigt att stora som små vårdgivare kan ställa om till en mer digital vård. Vårdgivare ska
därför ges rättvisa förutsättningar att utveckla teknik och digitala arbetssätt. En omställningsfond
möjliggör den digitala omställningen bland länets olika vårdgivare.

Därför vill Liberalerna:

 • Underlätta den digitala omställningen för främst mindre vårdgivare genom att inrätta en
  digital omställningsfond.