Se alla

Tvärförbindelse Södertörn

För att öka framkomligheten i Stockholmsregion krävs satsningar på nya och kapacitetsstarka tvärförbindelser. Liberalerna vill bygga Tvärförbindelse Södertörn.

Liberalerna vill se fler och bättre tvärförbindelser i regionen för att minska trycket i de centrala delarna och därigenom skapa nya resvägar och göra systemet mer flexibelt och motståndskraftigt. Bättre tvärförbindelser knyter dessutom ihop regionen, kommuner och stadsdelar.

Genom att ge goda förutsättningar för arbetspendling, inte bara mellan norr och syd utan också öst och väst, så vidgas arbetsmarknaden. Det ökar delaktigheten och inkluderingen och det sociala kapitalet i regionen stärks. Att förbättra tvärförbindelserna är en nyckelfaktor för att göra de yttre delarna av regionen mer attraktiva, både som bostads- och arbetsmarknad.

Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 i väster och Nynäsvägen (väg 73) i öster är en viktig länk i utvecklingen av Stockholmsregionens godstrafik. Inte minst den nya godshamnen i Norvik gör att vägen är av strategisk vikt för godsflödena. Den är samhällsekonomiskt lönsam. 

När den är färdigbyggd ersätter den väg 259 som har begränsad framkomlighet och bristande trafiksäkerhet. Med Norviks hamn i Nynäshamn samt Jordbro utpekat som distributionscentrum i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, är vägen av strategisk vikt för de ökade godsflödena ut mot E4 och övriga delar av regionen och landet. Tvärförbindelse Södertörn kommer att skapa stora mervärden för framkomligheten och tillväxten för regionen och landet som helhet.

För Liberalerna är det viktigt att Tvärförbindelse Södertörn även förses med möjlighet att på ett effektivt sätt köra kollektivtrafik och att angränsande mark reserveras för exempelvis en framtida förlängning av spårväg syd till Haninge C. Även att bra cykelvägaranläggs i samband med vägbygget.