Se alla

Tvärförbindelse Södertörn

För att öka framkomligheten i Stockholmsregion krävs satsningar på nya och kapacitetsstarka tvärförbindelser. Tvärförbindelse Södertörn är just en sådan. Och den är samhällsekonomiskt lönsam.

Den knyter ihop Nynäsvägen med E4 och kommer att avsevärt förbättra förbindelserna mellan de regionala kärnorna Huddinge och Handen samt avlasta Södra länken. Inte bara för person- och nyttotrafiken utan också för godstrafiken.

När den är färdigbyggd ersätter den väg 259 som har begränsad framkomlighet och bristande trafiksäkerhet. Med Norviks hamn i Nynäshamn samt Jordbro utpekat som distributionscentrum i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, är vägen av strategisk vikt för de ökade godsflödena ut mot E4 och övriga delar av regionen och landet. Tvärförbindelse Södertörn kommer att skapa stora mervärden för framkomligheten och tillväxten för regionen och landet som helhet.