Se alla
Bilens roll i samhället

Bilens roll i samhället

När bilen slog igenom på bred front i Sverige medförde den en mobilitetsfrihet av sällan skådat slag. Med tiden har dock bilen kommit att betraktas som en miljöbov och något som orsakar trängsel och framkomlighetsproblem för annan trafik.

Synen på bilen som miljöbov håller dock på att förändras i takt med att allt fler bilar går på förnyelsebara drivmedel. Stockholms tillväxt är fantastisk, men när fler människor ska samsas på samma yta krävs åtgärder för att förhindra en trafikinfarkt och för att bättre utnyttja det offentliga rummet. Även en fossilfri bilkö är en kö.

Att bygga ut kollektivtrafiken och göra den befintliga ännu mer attraktiv är viktiga åtgärder för att minska bilåkandet till förmån för kollektivt resande. Men det räcker inte, det krävs även ekonomiska styrmedel. Liberalerna är därför positiva till att fler och smartare, mer dynamiska, trängselavgifter införs i takt med att regionen växer. Andra styrmedel som bör övervägas är att höja parkeringsavgifterna, se över förmånsreglerna för parkering vid arbetsplatser, ett annat att helt enkelt minska antalet parkeringsplatser.

Det är inte bilen i sig vi vill komma åt, utan de problem den medför i form av utsläpp och att den i en alltmer tätbefolkad landsdel tar upp alltför mycket plats. Liberalerna vill inte förbjuda bilen eller bilåkande. Det handlar om att erbjuda och styra mot andra alternativ och minimera behovet av bilen som transportmedel. Vi värnar om individens rätt att välja, och det gäller även sättet att resa. Men målet är att färre människor ska vara beroende av att äga en egen bil, och att bilisterna i större utsträckning måste bära sina kostnader för trängsel, utsläpp och parkering.

Mobilitetslösningar för minskat bilanvändande

Enligt Trafikverkets prognos för 2030 förväntas biltransportarbetet öka med 25 % gentemot 2010 om inget görs för att minska bilanvändandet. Därför vill Liberalerna göra det lättare att göra rätt redan idag och bidra till utvecklingen av smarta mobilitetslösningar. Att integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetslösningar och på sikt skapa plattformar och tjänster som integrerar alla typer av transportsätt är en viktig åtgärd för att minska bilberoendet. Det Vinnova-finansierade projektet Go:smart med mobilitetstjänsten UbiGo, som genomfördes i Göteborg 2014, är ett spännande steg i rätt riktning. Liknande projekt bör prövas i större skala i Stockholmsregionen.

Framväxten av nya mobilitetslösningar som exempelvis Uber kommer inte att lösa alla transportbehov, men det är en del i framväxten av ett nytt sätt att se på mobilitet och ett nytt sätt att möta en ökad efterfrågan. Mobilitet främjas genom en ökad valfrihet och smarta styrmedel – inte förbud.

Självstyrande bilar

En annan samhällsförändring som vinner alltmer intresse är utvecklingen mot självstyrande bilar. Som teknik- och framtidsoptimister är det en utveckling vi liberaler välkomnar och inte vill bromsa. Även om tekniken är i sin linda är det viktigt att lagstiftning hänger med och att utvecklingen bejakas för att företag ska våga satsa på tekniken.

Infartsparkeringar

Ett annat sätt att göra det lättare att göra rätt redan idag är att anlägga fler infartsparkeringar längre ut i regionen samt vid strategiska knutpunkter, där SL-kortet fungerar som parkeringsbiljett. Det främjar övergången till kollektivtrafiken, minskar biltransportarbetet, trängseln och utsläppen. Här måste ett regionalt grepp anläggas för att inte vissa kommuner ska sitta med svarte Petter. Alla kommuner måste ta sitt ansvar och kan med fördel gå samman för att finansiera gemensamma parkeringar och söka statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtalen.

Bilpooler och bildelningslösningar i Stockholm

Liberalerna vill också se fler bilpooler och andra bildelningslösningar. Det ger betydande klimatvinster i form av minskade utsläpp, det minskar trängseln och behovet av parkeringsplatser vilket gör att mark kan användas till andra ändamål. En viktig åtgärd för att främja detta är att prioritera särskilda parkeringsplatser för dem. Särskilt vid knutpunkter i kollektivtrafiken, då bildelningstjänster fungerar bäst där kollektivtrafiken är välutbyggd. För att bilpooler ska ha en framtid behöver de ges en juridisk definition, något de idag saknar. Det gör att kommunerna inte kan avdela gatumark i attraktiva områden. Därtill finns det skäl att se över momssatsen för bilpooler, som idag ligger på 25 procent jämfört med inrikesflyg och taxi som betalar 6 procent. Med ekonomiska styrmedel kan mer hållbar mobilitet främjas.

Laddstationer för elbilar i Stockholm

För att minska bilens negativa inverkan på klimatet och miljön ska utbyggnaden av laddstationer för elbilar snabbas på och främjas. Det offentliga och privata måste samverka för att underlätta omställningen och bidra till målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det offentliga kan här gå före för att öka utbudet och därmed efterfrågan på renare drivmedel genom att installera fler laddstationer vid kommunhus, förvaltningar, sjukhus, bytespunkter i kollektivtrafiken och infartsparkeringar. Det ökar dessutom incitamenten för kommuner och landsting att ställa om sina fordonsflottor till eldrift. Utbyggnaden av laddstationer kan med fördel samordnas med elektrifieringen av busstrafiken och utbyggnaden av laddmöjligheter för elcyklar (se ovan).

Tystare bilar, vilket de som inte drivs på fossila bränslen är, gör också att bullernivåerna sänks. Kombinerat med en smart gatuplanering, hastighetsbegränsningar och åtgärder mot minskad användning av dubbdäck gör det att vi får betydligt fler platser i regionen på vilka bostäder kan byggas, och med tätare bebyggelse minskar behovet av bil. Där luftkvaliteten kräver åtgärder vill Liberalerna att en dubbdäcksavgift ska kunna införas som ett alternativ till förbud. Avgifterna kan användas till ökade åtgärder för att minska partiklar som till exempel sandsopning och dammbindning.

Förbifarten

Liberalerna värnar om redan ingångna avtal och viktiga vägutbyggnader i regionen ska fullföljas. Förbifarten ska byggas klart. Likaså vill vi se en östlig förbindelse för att få komplett ringled. Tvärförbindelse Södertörn som knyter ihop väg 73 med E4 vill vi också se byggd, inte minst för att förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge. När Norviks hamn i Nynäshamn invigs, med ökade godstransporter som följd, kommer Tvärförbindelse Södertörn dessutom leda trafik bort från Södra länken och Essingeleden och till E4/Förbifarten vid transporter norr om Stockholm.

Efter detta ska investeringar i befintligt vägnät för ökad framkomlighet och minskat antal flaskhalsar prioriteras framför nya vägar.

  • Inför fler och dynamiska trängselavgifter i takt med att regionen växer.
  • Testa projekt som Go:smart i större skala i Stockholmsregionen.
  • Anlägg fler infartsparkeringar längre ut i regionen och säkra kommunal samordning.
  • Anlägg och prioritera fler parkeringsplatser för bilpooler i strategiska lägen.
  • Tillse att bilpooler ges en juridisk definition och se över momssatsen.
  • Verka för att det offentliga ska gå före genom att installera fler laddstationer vid offentliga inrättningar och byggnader.
  • Dubbdäcksavgift ska kunna införas som ett alternativ till förbud, där luftkvaliteten kräver åtgärder.
  • Fullfölj viktiga vägutbyggnader i regionen såsom Förbifarten och Tvärförbindelse Södertörn. Östlig förbindelse ska byggas, för såväl bil- som kapacitetsstark kollektivtrafik.
  • Investera i det befintliga vägnätet för att minska antalet flaskhalsar och öka framkomligheten.