Se alla
Bilens roll i samhället

Bilens roll i samhället

Liberalerna tror att alla transportslag behövs men bilens roll i samhället behöver förändras. Skall vi ha en framkomlig region där klimat- och miljömålen nås behöver fler välja bort bilen till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Bilens roll i samhället kan minska när vi har en attraktiv kollektivtrafik och god samhällsplanering. Samtidigt måste bilarna elektrifieras.

Ny norm för bilens roll i samhället

Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall Region Stockholm ha en Hållbar kollektivtrafik. Fram till år 2050 förväntas befolkningen i Stockholms län öka kraftigt, från dagens cirka 2,4 miljoner invånare till 3,4 miljoner (RUFS 2050). Befolkningstillväxten är positiv men ställer höga krav på trafiksystemet som redan idag lider av överbelastning, inte minst under rusningstrafik. Det ställer krav på att kollektivtrafiken byggs ut och att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig mot bilen. Region Stockholm har som mål att kollektivtrafiken som färdmedel, jämfört mot bil, cykel, gång och annat, skall utgöra 54% av samtliga färdmedel år 2030 (Regionalt trafikförsörjningsprogram). Dagens kollektivtrafikandel behöver öka för att nå målet och kollektivtrafiken måste underhållas, förbättras och byggas ut. Det innebär att bilens andel behöver minska.

Förutom en bättre framkomlighet i regionen är minskad bilanvändning en nyckel för att nå miljö- och klimatmålen. Parallellt behöver vi elektrifiera fordonsflottan.

Liberal trafikpolitik utgår från individens rätt att få välja, även när det gäller färdmedel. Vi tror inte på förbud. Samtidigt är målet att få fler att välja bort bilen, genom attraktiva alternativ och effektiva styrmedel. En liberal grundprincip är att förorenaren betalar vilket innebär att bilister i större utsträckning måste bära sina kostnader för trängsel, utsläpp och parkering.

En hållbar stadsplanering

Stadsbilden präglas än idag av dåtidens syn på bilens roll i samhället. Stora vägar drogs in till centrala Stockholm, där arbete och service fanns. Stadsutvecklingen och transporterna hade bilens behov i fokus. Det orsakade kraftig miljö- och klimatpåverkan och allt större framkomlighetsproblem. När vi idag bygger nytt måste vi istället planera på ett annorlunda sätt.

En region med flera livskraftiga stadskärnor med service, kultur, sociala mötesplatser och som är noder för kommunikationer bidrar till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Kommunikationerna mellan olika regiondelar, städer och tätorter utanför storstadscentrum ska bli effektivare och följa regionens expansion. Då kommer fler vilja och ha möjlighet att ställa bilen till förmån för gång, cykel eller kollektivtrafik.

Liberalerna vill ge större utrymme för gång, cykel och kollektivtrafiken i våra offentliga rum. Busstrafiken skall i högre utsträckning ges prioritet framför bilen.

Vi vill ha fler infartsparkeringar längre ut i regionen samt vid strategiska knutpunkter, där SL-kortet fungerar som parkeringsbiljett. Det främjar övergången till kollektivtrafiken, minskar biltransportarbetet, trängseln och utsläppen. Här måste ett regionalt grepp anläggas för att inte vissa kommuner ska sitta med svarte Petter. Alla kommuner måste ta sitt ansvar och kan med fördel gå samman för att finansiera gemensamma parkeringar och söka statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtalen.

Bilpooler och mobilitetslösningar

Bilar står stilla en stor del av tiden. Tänk om vi istället kunde frigöra mer mark till bostadsbyggande, lekplatser eller nya parker! Färre parkeringsplatser skulle också bidra till bättre framkomlighet på gatorna.

Liberalerna vill ha fler bilpooler och andra bildelningslösningar. Lagar och förordningar måste ses över för att underlätta för kommunerna att planera och kunna avsätta mark för bilpooler. Ligger bilpooler i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser gör vi det lätt att välja bort bilen. Delningsekonomin kan bidra med att förändra bilens roll i samhället.

Att integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetslösningar och på sikt skapa plattformar och tjänster som integrerar alla typer av transportsätt är en viktig åtgärd för att minska bilberoendet. Skatter som moms och andra hinder måste också ses över för att stimulera fler mobilitetstjänster.

Incitament och styrmedel

Skall bilens roll i samhället förändras måste vi bygga ut kollektivtrafiken och göra den befintliga ännu mer attraktiv. Men det räcker inte, det krävs även ekonomiska styrmedel. Liberalerna är därför positiva till avgifter och skatter, som också kan medfinansiera utbyggd kollektivtrafik. Trängselskatten skall bli effektivare och mer dynamisk utifrån rådande trafiksituation.

Vi är positiva till andra styrmedel som parkeringsavgifter och vill se över förmånsreglerna för parkering vid arbetsplatser. Ett annat sätt att minska antalet bilar är helt enkelt att minska antalet parkeringsplatser i nya områden. Men då krävs det att bostadsbyggande går hand i hand med en välfungerande kollektivtrafik.

Grön omställning och elektrifiering

För att nå målet om en fossilfri bilflotta behöver samhället öka elektrifieringstakten. Utbyggnaden av laddstationer för elbilar ska snabbas på och främjas. Det offentliga skall gå i frontlinjen för att öka utbudet genom att installera fler laddstationer vid kommunhus, förvaltningar, sjukhus, bytespunkter i kollektivtrafiken och infartsparkeringar.

Elektrifierade bilar innebär tystare bilar och mindre buller. Det kan leda till nya möjligheter att förtäta staden och till bättre livskvalitet för stockholmarna. Med el får vi också ned utsläpp av partiklar och avgaser vilket leder bättre folkhälsa. Liberalerna är positiva till hastighetsbegränsningar och åtgärder mot minskad användning av dubbdäck där det behövs.

Vi vill att regionen tar till sig av nya innovationer. Ny teknik som självkörande bilar är lovande men kräver att lagstiftning hänger med.

Förbifarten och nya infrastrukturprojekt

Liberalerna värnar om de stora infrastrukturprojekten som förhandlats fram mellan regionen, stat och kommuner. Viktiga vägutbyggnader i regionen ska fullföljas och Förbifarten ska byggas klart.

Vi vill se en östlig förbindelse för att få komplett ringled.

Tvärförbindelse Södertörn  som knyter ihop väg 73 med E4 skall färdigställas, inte minst för att förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge.

Med de ökade godstransporterna i Norviks hamn i Nynäshamn kommer Tvärförbindelse Södertörn spela stor roll för att leda trafik bort från Södra länken och Essingeleden och till E4/Förbifarten vid transporter norr om Stockholm.