Se alla

Antibiotika

Användandet av antibiotika och antibiotikaresistens är ett växande problem. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota, vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för samhället. Det är en global utmaning och kräver insatser från flera olika aktörer, inte minst hälso- och sjukvården.  

En global utmaning mot hälsan

Mellan 2006 och 2022 var Liberalerna med och styrde Region Stockholm. Under denna tid har det blivit extra tydligt hur antibiotika och antibiotikaresistens är vår tids stora utmaning. Därför utvecklades ett omfattande arbete för att minska antibiotikaresistensen.

Utveckla arbetet mot antibiotikaresistens

I syfte att minska överanvändningen av antibiotika jobbar Region Stockholm ständigt med olika strategier och riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Här bör Stramas nationella 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens i vård och omsorg särskilt nämnas, som under 2022 uppdaterades i flera avseenden. Vidare har Region Stockholm en läkemedelsstrategi som stadgar vikten av god informationsgivning och hållbar läkemedelsanvändning, även vid distansföreskrivning.

Det handlar således om att främja en ansvarsfull användning av antibiotika. Med det menas alltifrån att minska antalet onödiga antibiotikaförskrivningar till säkerställa att rätt typ av antibiotika används för specifika infektioner. Vidare genomför Region Stockholm regelbundna övervakningsprogram i syfte att utveckla och anpassa strategier och riktlinjer.

Ökad kunskap och medvetenhet om antibiotika

Kunskapen om en användandet av antibiotika och antibiotikaresistensen ska vara hög inom profession och bland länets invånare. I Region Stockholm sker det inte minst genom Strama Stockholm. Region Stockholm ska således fortsätta ligga i framkant i att utveckla kunskapsspridningen för att minska antibiotikaanvändningen. Det gäller även i arbetet med att säkerställa att antibiotika används och återvinns korrekt, framförallt i de områden där antibiotikautskrivningen överskrider målvärden.

Knyt apotekare till primärvården

När vården flyttas närmare patienten skapas nya möjligheter för en individnära vård. Samtidigt ökar kraven på vårdcentralerna att ge en god och adekvat vård. Det gäller inte minst med tanke på en åldrande befolkning och nya läkemedelsbehandlingar. Per 1000 invånare får äldre mest antibiotika och är den patientgrupp som är mest sårbara för antibiotika och antibiotikaresistens. Apotekare är vårdens läkemedelsexperter. Därför bör vårdcentralerna ha tillgång till en primärvårdsapotekare som kan stötta verksamheterna med kunskap om läkemedelsbehandling, följsamhet och interaktioner.