Se alla
integration-i-stockholms-län

Integration

En liberal integrationspolitik för Stockholms län

Under lång tid har många flyttat till Stockholms län från andra delar av landet och från andra länder. Stockholm präglas i dag av en mångfald som gör staden starkare och mer levande.

För alla som lever i Sverige och Stockholm finns gemensamma ramar, såsom lagar och sociala koder, som sätter gränser. Men inom de ramarna kan många olika liv levas. Integration, till skillnad från assimilation, innebär att var och en själv kan forma sitt liv så länge det inte inkräktar på andras frihet att forma sitt.

UTSATTA OMRÅDEN SKA FÖRSVINNA TILL 2030

En vision för integrationspolitiken är att det så långt möjligt ska råda jämlika möjligheter för inrikes och utrikes födda. Så är det inte i dag. Särskilt utmanande är det för många av dem, inte minst utrikes födda, som bor i vad som ofta betecknas som utsatta områden, med större trångboddhet, högre arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i andra stadsdelar.

Liberalerna har tagit fram förortslyftet, ett program med målet att vi 2030 inte har några utsatta områden i Sverige. Sverige behöver en plan för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till trygga livsvillkor, bra skolor, möjligheter att kunna försörja sig själva och att bli delaktiga i samhället. Samhället måste ta tillbaka kontrollen över alla områden där kriminella gäng idag sprider våld och rädsla. Detta ska ske i nära samarbete med myndigheter, lokala aktörer, fastighetsägare och medborgare. Det krävs breda åtgärder, långsiktighet, fler poliser och skärpt lagstiftning för att öka tryggheten och minska kriminaliteten i utsatta områden.

SPRÅKET VIKTIGT FÖR ATT FÅ JOBB

Målet är att alla utrikes födda ska kunna tillräckligt mycket svenska för att självständigt kunna ta sig fram i samhället, att vuxna ska ha ett jobb som de kan försörja sig på samt att unga ska gå i en bra skola. Den enskilde är själv den viktigaste resursen för att integrationen ska bli framgångsrik, men integrationspolitiken ska ge de verktyg som kan behövas för att möjliggöra ett fullt deltagande i samhällslivet. Vägen till jobb ska kortas för nyanlända. Utbudet av SFI-utbildningar måste öka.

SÄRSKILD SATSNING PÅ SKOLOR I UTSATTA OMRÅDEN

Varenda skola måste vara riktigt bra om vi ska kunna möta framtiden och ge alla samma livschanser. Där utmaningarna är som störst – i utsatta områden – måste skola prestera ännu bättre. Där behövs de allra skickligaste skolledarna och lärarna.

INTEGRATION GENOM CIVILSAMHÄLLET

Egenförsörjning är avgörande för integrationen. Samtidigt krävs mer: civilsamhället spelar också en nyckelroll. För att ge gemenskap och för att komma in i samhället. Ett starkt socialt nätverk kan också underlätta när det gäller att få jobb. Detta är i grunden inte något som stat eller kommun kan garantera, men politiken kan skapa bättre förutsättningar för ett starkt civilsamhälle som verkar integrerande.