Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin med fem procentenheter och för specialistvård med sex procentenheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett överskott på 357 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen för 2017.

– Våra satsningar på vårdcentralerna och våra samarbeten med fristående, privata vårdgivare har effekt. Tillgängligheten ökar kraftigt till den nära vården, husläkare och specialistvård utanför de stora sjukhusen. Samtidigt har de nya närakuterna för barn och vuxna redan fått effekt och avlastar sjukhusakuterna, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Nu är den stora uppgiften att sjukhusen kan använda de resurser som faktiskt finns för att rekrytera sjuksköterskor och öppna vårdplatser, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset.

Vården i siffror 2017

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning visar att:

Tillgängligheten ökar på flera områden
Husläkare: 85 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 5 dagar, + 5 procentenheter jämfört med 2016. Nationella vårdgarantin anger 7 dagar vilket SLL uppfyller till 93 %.

Specialistläkare: 72 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 30 dagar, + 6 procentenheter. Detta gäller Stockholms läns landstings egen, skärpta, vårdgaranti. Den nationella vårdgarantins 90 dagar uppfyller SLL till 94 %.

Specialistläkare: 72 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 30 dagar, + 6 procentenheter. Gäller Stockholms läns landstings egen, skärpta, vårdgaranti. Den nationella vårdgarantins 90 dagar uppfyller SLL till 95%.

Behandling/operation 84 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens inom 90 dagar, oförändrat mot 2016. Tillgängligheten dras ned av vård där Karolinska universitetssjukhuset är ensamutförare i länet pga universitetssjukhusets problem med tillgänglighet. Sjukhuset har upprättat ett eget vårdgarantikansli för att hjälpa patienter till vård hos andra vårdgivare inom och utom länet. Alliansen har beslutat om en kösatsning där 340 miljoner kronor ska användas för vård hos andra vårdgivare, akutsjukhus och fristående vårdgivare, för framför allt barn och cancerpatienter.

Ekonomiskt går HSN med överskott på 357 miljoner kronor
Överskottet beror huvudsakligen på somatisk specialistvård, 229 miljoner kronor. Huvuddelen handlar om akutsjukhusens omställningsavtal, och avser främst målrelaterade ersättningar och återbetalning av ej utnyttjade ersättningar för strategiska fastighetsinvesteringar.

Den administrativa besparingen med 53 miljoner (inom HSF) har klarats fullt ut.

Läkarbesöken minskar med 1,6 procent medan andra besök ökar
Framför allt minskar husläkarbesök med -4,4 % medan sjuksköterskebesöken på vårdcentralerna ökar med 3,4 %. Det är en förändring i avsedd riktning då vi vill att fler ska kunna få snabbare hjälp av sjuksköterskor, som har kompetens att ta hand om många av de problem man vänder sig till primärvården med. Husläkarna kan då fokusera på patienter som behöver deras hjälp och kanske längre besök.

Andelen akuta besök ökade inom primärvården (husläkarmottagningar, husläkarjourer och närakuter) och minskade på akutmottagningarna.