Se alla
Anhöriga till patienter i vården i Stockholm

Anhöriga

Hälso- och sjukvårdens ansvar att informera och stötta anhöriga måste klarläggas och stärkas.

Det ska alltid finnas en namngiven kontaktperson som anhöriga kan vända sig till under patientens akuta sjukdomstid och även efter att hen är färdigbehandlad. Även syskon ska omfattas av sjukvårdens anhörigstöd om ett barn i familjen blir svårt sjuk eller dör. Patienten har emellertid ovillkorlig rätt att avstå kontakt med och information till anhöriga. Förutsättningen är att alla insatser i sjukvården sker utifrån patientens behov och önskemål.

Sjukvården behöver bli bättre på att möta anhöriga i kris och sorg.

Det kan ske genom att tillhandahålla samtal med kurator eller psykolog och sjukvården ska i högre utsträckning samarbeta med frivilligorganisationer som arbetar med att avlasta anhöriga. Samverkan ska ske speciellt med patient- och anhörigorganisationer som ska ges tillräckliga resurser för att genomföra utbildningsinsatser om olika diagnoser.

Psykologstöd till anhöriga i Stockholms regionen

Utforma vårdmiljöer så att kontakten mellan patienten och den anhöriga uppmuntras.

Till exempel ska lekterapin vara dimensionerad även för syskon eller kompisar. En förälder har idag möjlighet att övernatta på sjukhus hos sitt barn. En sådan möjlighet ska successivt byggas ut för att även gälla anhöriga till svårt sjuka vuxna patienter på regionens sjukhus.

Trygga rutiner för anhörigkontakt i samband med besöksbegränsningar.

Kommunala och regionala vårdverksamheter ska utarbeta rutiner för hur patienter kan träffa sina anhöriga vid situationer då besöksbegränsningar kan vara motiverade, exempelvis vid pandemier eller akuta krissituationer inom sjukvården.

Besöksförbud för anhöriga i vården

 

Anhörigas rättigheter och frivilliga ansvar vid vård i hemmet ska tydliggöras.

Detta gäller inte minst inom Avancerad sjukvård i hemmet och vid vård av barn med stora medicinska behov, i och med att allt mer omfattande och avancerad vård ges i hemmet.

Tillgång till digital journal via 1177 för anhöriga, gode män och förmyndare, med fullmakt från patienten.

Anhöriga och närstående till bland andra årsrika kan behöva hjälpa av sin närstående att förstå diagnoser, behandling och medicinering. Det är angeläget med en lagändring för att möjliggöra detta.

Vårdnadshavare till unga i åldern 13-17 år kan idag inte vara ombud för sina barn i Regionens digitala vårdplattformar. En sådan möjlighet måste tillskapas, med bibehållen respekt för den ungas integritet, för att vårdnadshavare skall kunna stötta sina barn och fullt ut ta sitt föräldraansvar.

 

Tydliggör anhörigas roll och öka deras delaktigheten vid framtagning av SIP.

Samordnad individuell utskrivningsplan från slutenvård (SIP) ska tas fram tillsammans med patienten för en fungerande samverkan mellan regional sjukvård och kommunala insatser. En individuell vårdplan ska tas fram även om insatserna bara ges av regional sjukvård, om patienten eller de anhöriga så begär. Anhöriga ska alltid ha möjligheten att initiera, och vara delaktiga i, planen om patienten medger det.