Se alla
Äldrepolitik i Stockholm

Äldrefrågor

Alla har rätt till en bra ålderdom. Fram till år 2040 ökar antalet personer över 80 år i Stockholms län kraftigt. Det ställer växande krav på äldreomsorgen. Äldre som behöver hjälp ska visas respekt för deras behov, livsval och intressen.

Äldre som behöver boende eller hemtjänst ska ha stor valfrihet. Årsrika stockholmare ska veta att vården finns när den behövs. Då och då, eller varje dag. Hos husläkaren som man själv har fått välja. Med hemsjukvård. Eller på äldreboendet. Liberalerna slåss för äldres rätt till trygg vård och frihet från diskriminering.

MATEN OCH MÅLTIDEN – EN VIKTIGT DEL AV ÄLDREOMSORGEN

För många är måltiden en glädjestund på dagen. Samtidigt är undernäring bland äldre ett stort folkhälsoproblem. Inom hemtjänsten – liksom på vård- och omsorgsboenden – ska stor vikt läggas vid såväl maten som måltiden.

UTBILDAD PERSONAL I ÄLDREOMSORGEN

För att hemtjänsten ska fungera väl krävs det att det finns kompetent personal som vill stanna kvar och utvecklas inom yrket och erbjuds attraktiva anställningsformer. Särskild hemtjänstutbildning ska införas. Äldre har även boendestödjare. Även dessa ska ha adekvat utbildning.

FÖRBÄTTRA Demensvården

Demensvården ska förbättras. Personal inom äldreomsorgen ska få fortbildning inom området. Kommun och region ska samarbeta bättre och anhöriga få ett utökat stöd. Yngre dementa är en bortglömd grupp som ska uppmärksammas mer.

ENSAMHET BLAND ÄLDRE

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem. Det ska finnas mötesplatser i alla delar av staden. Civilsamhället har en avgörande roll för att bryta social isolering och kan bidra med såväl mötesverksamhet som hembesök. Den verksamheten ska uppmuntras.

Fler läkare i äldreomsorgen

Den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso-och sjukvården måste säkras och uppgraderas. Det ska, jämte den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) för äldreboendena eller särskilt boende för äldre (SÄBO). Det ska bli möjligt för kommunerna att anställa läkare i den kommunala hälso-och sjukvården men de kan också fortsättningsvis tillhandahållas av regionen. Oavsett organisationsform är det viktigt att kraftigt förstärka den medicinska kompetensen på äldreboenden. Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) ska fortsätta byggas ut. För att underlätta och påskynda rehabilitering av årsrika personer efter sjukdom och skada bör det också finnas en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i kommunen. Därmed ökar också den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso- och sjukvården.