Se alla

Vård

Alla invånare ska ha tillgång till en god vård utan väntan. Det är målet för Liberalernas politik. Läs mer om vad vi tycker om sjukvården nedan.

Husläkare åt alla

Våra husläkarmottagningar (vårdcentraler) är navet i sjukvården. Där ska du få snabb hjälp, med de flesta vanliga vårdbehov. Alla ska kunna välja sin egen fasta, namngivna husläkare. Vårdcentralerna ska erbjuda både trygghet och tillgänglighet. Det ska vara lätt att få kontakt med husläkaren, enkelt att boka tid för ett fysiskt eller digitalt besök, och ta maximalt tre dagar för att få en medicinsk bedömning, och.  Alla köer till vårdcentralerna måste bort! Därför har vi satsat stort på husläkare och vårdcentraler – över 1,25 miljarder kronor på fem år. Sedan 2018 har över 300 000 fler stockholmare fått en fast husläkare.

Fler läkare på äldreboenden

Pandemin har visat bristerna i äldreomsorgen. Vi ska öka äldres trygghet och tillgång till medicinska bedömningar. Då behövs fler läkare och sjuksköterskor på äldreboendena. Genom att erbjuda vård på plats på boendena underlättas en trygg och bra vård för sköra äldre. Vi ska aldrig mer ha besöksförbud i äldreomsorgen.

 

Stärk äldrevården

Äldrevården ska fortsätta byggas ut. Vi har öppnat många fler vårdplatser inom specialistvård för äldre (geriatrik) – men det behövs ännu fler, liksom fler specialistläkare (geriatriker). Dessutom ska hela vården få ökade kunskaper om vård och medicinering för äldre.  Vaccination erbjuder ett gott skydd mot många farliga sjukdomar. Vi vill ha ett allmänt vaccinationsprogram för äldre, liknande det som finns för barn och ungdomar. Det ska erbjuda kostnadsfria vaccinationer som är särskilt viktiga för äldre, som bältros, pneumokocker, säsongsinfluensa och återkommande påfyllnadsdoser mot covid-19.

Bort med köerna

Under pandemin har många operationer och behandlingar blivit inställda. Det har lett till att längre väntetider. Vi måste tillbaka till normalläget där de flesta får sin behandling utan långa köer. Vårdgarantin ska stärkas. Vi är stolta, men inte nöjda förrän Region Stockholm har en köfri vård.

Förlossningsvård – en barnmorska per födande

Stockholms kvinnor har tillgång till en god och trygg förlossningsvård – men den ska bli ännu bättre.  Arbetsvillkoren för barnmorskor och annan personal ska förbättras. I dag får 95% föda på önskat sjukhus, antalet förlossningsskador har gått ner och patientnöjdheten är hög. Men arbetssituationen för barnmorskorna har blivit ohållbar. En stor satsning görs därför på förlossningsvården, där målet är en barnmorska per kvinna i aktivt födande. Stora ekonomiska resurser tillförs också förlossningsvården för att få till stånd en rejäl förbättring – 5 000 kronor mer per förlossning från 1 januari 2022 betyder 16-20 procent mer för en normalförlossning. Ny förlossningsverksamhet öppnar på S:t Görans sjukhus 2023.

Förlossning-vård-i-Stockholm

Starta fler närakuter

I länet finns idag 11 närakuter. De har varit en stor succé och har lett till att patienter får behandling snabbare, utan att behöva vänta på akutsjukhusens akutmottagningar. Samtidigt får sjukhusen fokusera på de svårare sjuka och skadade – fler kan få snabbare hjälp på rätt vårdnivå! Vi vill se fler närakuter, på fler platser i regionen. De ska ligga i nära anslutning till geriatriska vårdavdelningar och har goda kommunikationer. Där ska man ha generösa öppettider och kapacitet att hjälpa många patienter genom tillgång till både labb och röntgen.

Förstärk valfriheten

Du ska ha frihet att välja var du söker vård. I Stockholmsregionen och i hela landet. Liberalerna har länge slagits för en ökad valfrihet och mångfald i vården. Det har gett oss stockholmare den största valfriheten i landet, och samtidigt kortare köer än i landet i stort. Vi vill fortsätta att ge patienter stor valfrihet, med en mångfald av vårdgivare. Det betyder också många arbetsgivare och bättre möjligheter för vårdpersonal. Vi vill se fler vårdcentraler och olika former av specialistvård runt om i länet.

HÄLSA FÖR ALLA – JÄMLIK VÅRD

Vår hälsa blir generellt bättre. Men hälsan är inte jämlik – och ohälsan innebär stor ofrihet för dem som drabbas. Därför måste vi arbeta för att stärka förebyggande och hälsofrämjande insatser. Under pandemin har det blivit extremt tydligt att coronasmittan, liksom ohälsan generellt, följer segregationens karta. Den ojämlika ohälsan måste besegras och människors frihet stärkas. Husläkarmottagningarnas (vårdcentralernas) förebyggande arbete är oerhört viktigt. Vi vill erbjuda människor hälsosamtal genom vårdcentralerna, och en pilotverksamhet ska snart starta.

Resurserna till vården ska fortsätta fördelas efter vårdbehov. Vi ska fortsätta göra riktade insatser mot områden och människor som har större ohälsa och risk för sjukdom, och vi ska börja redan i småbarnsålder. Familjecentraler, hälsosamtal och hembesök hos spädbarnsfamiljer är exempel på vad vi gör för en jämlik hälsa och ökad frihet.Blodtryck-vård-i-Stockholm

FLER INSATSER MOT PSYKISK OHÄLSA

Var tredje person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Det ska vara lätt att söka och få hjälp vid psykisk ohälsa. Tidiga insatser sparar både lidande och resurser. Den nära vården på vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska kännas trygg och fungera även vid lätt psykisk ohälsa. Utbyggd psykisk hälsovård ska vara en prioriterad del i utvecklingen av husläkarmottagningarna.. Samverkan mellan psykiatri, skola och socialtjänst måste också förbättras.

Och vid akut psykisk sjukdom är det våra psykiatriambulanser som ska rycka ut. Vårdmiljöerna i psykiatrin ofta är trista och lokalerna inte sällan nedgångna och måste utvecklas. Vi behöver fler vårdplatser.

VACCINERA MERA

Vaccin är en av mänsklighetens största landvinningar, en av de mest effektiva insatserna för liv och hälsa som vi har. Vi vill ha en snabb och effektiv vaccination mot covid-19 och att människors skydd fylls på när det behöver. Liberalerna vill också utveckla vaccinationsprogram mot TBE för att skydda inte minst barn mot fästingspriden smitta. Ett särskilt vaccinationsprogram mot sjukdomar som kan bli särskilt besvärliga för äldre. Och fullfölja HPV-vaccination även för vuxna kvinnor, som inte omfattats av vaccinationsprogram för skolelever.

Vaccinering-vård-i-Stockholm

STÄRK ABORTRÄTTEN OCH KVINNOSJUKVÅRDEN

Liberaler står alltid främst i kampen för kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Vi vill förstärka aborträtten genom att ge möjlighet till medicinsk abort i hemmet. Barnmorskor ska ges rätt att förskriva abortläkemedel som kan hämtas ut på apotek för att kvinnan sedan ska kunna utföra aborten själv. Det inte längre motiverat att kräva att abort påbörjas på sjukhus. Vi vill också att aborträtten ska skyddas i grundlagen.

BRA AKUTVÅRD NÄR DET BEHÖVS

Stockholms sex akutsjukhus ska finnas kvar och utvecklas. De ska fokusera särskilt på de allvarligare sjukdomarna och skadorna, och på den mer avancerade och specialiserade vården. Stockholm ska eftersträva att få ansvar för nationellt högspecialiserad vård inom så många områden som möjligt. Stora satsningar har gjorts på att bygga ut, förbättra och moderniseras länets sjukhus. Rustningen av akutsjukhusen fortsätter, bland annat med ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus, utbyggnad av intensitivvårdsplatser på Södersjukhuset, ny förlossningsavdelning på S:t Görans sjukhus med mera. Bra vårdmiljöer bidrar till en god vård – och god arbetsmiljö. Köerna på akutmottagningarna behöver minskas och människor snabbt komma vidare till rätt vårdavdelning. Därför ska möjligheten till direktinläggningar på geriatriska avdelningar förbättras.

Akut-sjukvård-i-Stockholm

ÖKAD DIGITALISERING FÖR BÄTTRE VÅRD

Digitaliseringen ger patienterna mer vård på sina villkor. Vi kan allt oftare välja digitala vårdmöten, och får bättre information och tillgång till journaler. Bättre IT-lösningar ska också minska krångel och administration och ge läkare och sjuksköterskor mer tid för patienterna. Digital vårdgaranti ska gälla. Det betyder att alla vårdgivare ska erbjuda en digital kontaktväg för patienten, möjlighet att läsa journalen på nätet och kontrollera status för högkostnadsskyddet med mera.