Se alla
Anna-Starbrink-hälso-och-sjukvårds-regionråd

Utred avkriminalisering och rädda liv

Hög tid att utreda avkriminalisering av missbruk

Fredag 25 mars 2022

Socialdepartementet har erbjudit Region Stockholm möjlighet att lämna yttrande på samsjuklighetens delbetänkande.  Regionrådet Anna Starbrink (L) hoppas att en bred majoritet ställer sig bakom utredningens förslag.

– Vi säger ja till att utreda avkriminalisering av innehav och bruk av narkotika, och till brukarrum vid sprututbyten. Och vi bejakar förslaget i utredningen att samla ansvaret för beroendevården i sjukvården, i stället för dagens splittrade system. Det viktigaste måste vara att rädda liv, stärka hälsa och värdighet för människor i en mycket utsatt situation, säger Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förutom Liberalerna väntas även Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställa sig bakom utredningens förslag. De fyra partierna lämnar i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 april ett särskilt uttalande i vilket de påtalar vikten av att stärka det sjukdomsförebyggande och skadereducerande arbetet.

Region Stockholms yttrande kommer kort efter regeringen tillsatt ännu en utredning med bäring på narkotikapolitiken. Inför den utredningen tycks regeringen stänga dörren till en framtida avkriminalisering, vilket Anna Starbrink (L) menar är olyckligt.

– Vi måste titta förutsättningslöst på de här frågorna. Om avkriminalisering kan bidra till minskade skador och mindre ohälsa så bör det alternativet finnas på bordet, säger Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

MER INFORMATION

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) ställer sig positivt till utredningens delbetänkande. Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att HSF:s föreslagna remissvar bör godtas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 april (ärende 30).

Med samsjuklighet avses missbruk eller beroendeproblematik i kombination med en psykiatrisk diagnos.

Utredningens förslag tar sin utgångspunkt i tio olika områden. Dessa är följande:

  1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.
  2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.
  3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.
  4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten.
  5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller boende (HVB).
  6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet.
  8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
  9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.
  10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas.

Utredningen leds av Anders Printz. Slutbetänkande väntas senast den 31 januari, 2023.