Invånarna i Stockholms län blir äldre. Stockholms läns landsting planerar nu för geriatrikens utbyggnad fram till 2026. Det blir mer geriatrik både i norra och södra länsdelen. Bland annat berörs geriatrisk vård i Huddinge, Södertälje, Danderyd och Sollentuna.

Anna Starbrink (L)

– De äldre är vårdens vanligaste patienter och vårdbehoven ökar med stigande ålder. När vi ser att de äldre blir fler i Stockholms län vill vi planera långsiktigt och bygga ut den geriatriska vården. Nästa stora utbyggnad kommer att bli i södra länsdelen där vi tittar på Huddinge och Södertälje sjukhus, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Vi har en bra och väl utbyggd geriatrik i Stockholms län men nu behöver vi planera för att våra äldre invånare blir fler under kommande år. Vi har redan 150 vårdplatser på gång i Sollentuna sjukhus och behåller dessutom 60 vårdplatser på Danderydsgeriatriken, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

– Det är inte bara landstinget som satsar på geriatriken – samarbetet med våra privata vårdgivare är viktigt. Det finns stort intresse både att öppna och driva vård för äldre, och att bygga och förvalta bra och moderna lokaler där god vård kan bedrivas, betonar Ella Bohlin (KD).

– Vårdplatser i geriatriken är inte allt, vi behöver också fler geriatriker – specialistläkare för äldres sjukdomar. Därför ser vi över kostnaderna för ST-utbildningen av nya specialistläkare. Vår utbyggnad av primärvården med fasta husläkare blir också särskilt viktig för äldre som då kanske kan behålla mer av sin hälsa och inte behöva geriatriken överhuvudtaget, berättar Anna Starbrink (L).

Fler äldre och utbyggd geriatrik

Antalet personer över 65 år beräknas öka med omkring 67 000 personer eller 19 procent mellan 2017 och 2026. Störst procentuell ökning sker för 75-84-åringar, 50 procent. Ökningen är också stor för 85+, 25 procent.

Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden har gett uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en plan för geriatriken 2018-2026. Denna plan läggs fram, som svar på Alliansens skrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden 19 juni.

Förslag på åtgärder i geriatrikplanen

  • Lokalisera 150 vårdplatser på Sollentuna sjukhus i landstingets regi
  • Behålla 60 av dagens 109 vårdplatser på Danderyds sjukhus
  • Utöka antal vårdplatser på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södertälje sjukhus
  • Säkerställa den kapacitet som idag finns på Jakobsbergs, Löwenströmska, Nacka, Dalens, Handens, Bromma och Sabbatsbergs sjukhus
  • Ta fram åtgärdsplan för om sökande till LOV ännu inte inkommit inför driftstart 2019
  • Ta fram fler åtgärder i syfte att minska den administrativa bördan hos vårdgivarna
  • Utreda behov och finansiering av ST-block inom geriatrik