Liggande-6638x5_02-665x425Stockholmarnas hälsa har blivit bättre och livslängden ökar, visar landstingets stora folkhälsorapport. Vårdbehoven ökar dock på grund av att vi lever längre och för att den medicinska utvecklingen gör att fler sjukdomar hittas tidigare. Psykisk hälsa och en mer jämlik hälsa för alla oavsett bakgrund är de viktigaste prioriteringarna framöver.

– Stockholmarna har aldrig levt så länge – en flicka som föddes 2014 förväntas leva i 85 år och en pojke i 81 år. Men ett långt liv innebär också risker för sjukdom och ohälsa. Precis som sjukvårdens framsteg och samhällsutvecklingen i stort har betytt att vi lever längre behöver vi nu en gemensam hälsolinje, där vården och övriga samhället arbetar tillsammans för att förbättra alla människors förutsättningar för en god hälsa, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

Vi lever längre och har mindre risk för hjärtinfarkt, stroke och trafikolyckor. Men samtidigt blir vården bättre på att hitta cancer tidigare, och när vi blir äldre ökar vårt behov av vård efter fallolyckor, diabetes och demens. Rökningen minskar men är fortfarande ett av de enskilt största hoten mot hälsan – och övervikt förblir ett hälsoproblem för många som likaså för med sig högre risker för andra sjukdomar. Det största växande hälsoproblemet är dock psykisk ohälsa.

– Psykisk hälsa är en av de frågor jag prioriterar allra högst som ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Vi satsar nu både på den specialiserade psykiatrin och på tidig, professionell psykologisk hjälp i primärvården. Antalet mottagningar för barns och ungas psykiska hälsa ökar stadigt och även vi vuxna ska kunna få enklare och snabbare hjälp med fler psykologer på vårdcentralerna, berättar Anna Starbrink.

Liberalernas och landstingets inriktning är att alla stockholmare ska ha goda förutsättningar för en god hälsa oavsett vad de tjänar, hur lång utbildning de har, var de bor eller vilka deras föräldrar är. Tyvärr finns hälsoskillnader som hänger samman med sådana faktorer.

 

– Hälsolinjen går hand i hand med arbetslinjen, den jämlika hälsan kräver ett långsiktigt arbete som spänner över allt från skola till arbetsmarknad. Hälso- och sjukvården ska göra sitt och vår stora reform av primärvården syftar till just en mer jämlik hälsa för alla stockholmare. Resurserna till vård och förebyggande insatser ska i större utsträckning utgå från vårdbehov, understryker Anna Starbrink (FP).


Folkhälsorapporten 2015
Stockholms läns landstings folkhälsorapport tas fram vart fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och är baserad på aktuell forskning samt hälsodata liksom den stora Folkhälsoenkäten, som gjordes 2014 där 120 000 stockholmare bjöds in att delta. Av rapporten framgår bland annat:

  • Förväntad medellivslängd nu 85 år för kvinnor och 81 år för män – framför allt tack vare minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdomar
  • Antalet fullt friska levnadsår ökar
  • Insjuknandet i hjärtinfarkter och stroke minskar påtagligt
  • Depression och ångest (diagnosticerad) ökar påtagligt
  • Rökning, trots minskat antal rökare, fortfarande det enskilda hälsobeteende som förklarar mest sjuklighet
  • Matvanor och fysisk aktivitet oförändrade
  • Alkoholkonsumtionen minskar
  • Segregationen ökar och även ökande geografiska hälsoskillnader

Läs mer och ladda ner hela rapporten på www.folkhalsoguiden.se