– Samkönade par kan i dag få hjälp med assisterad befruktning precis som olikkönade par, men det finns en del problem kvar att åtgärda. Till exempel kan kvinnor vilja byta så kallad barnabärare men det händer att de nekas utan att det för paret står klart att eller varför det är medicinskt motiverat, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

Ibland nekas också behandling av den andra partnern om man på egen bekostnad vill skaffa ett syskon, med hänvisning till sparade ägg och embryon.

Spermier.agg_.441245

– Att vilja skaffa ett syskon, med samma eller den andra partnern som bärare av barnet, ser vi som liberaler positivt på och det är givetvis inget som sjukvården borde stoppa om det inte finns medicinska skäl, understryker Anna Starbrink (FP).

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i dag 3 november om riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par. Nämnden föreslås uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tydligt informera och säkerställa följsamhet till Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation om IVF-behandling. Landstinget ska också utreda assisterad befruktning för ensamstående kvinnor utifrån regeringens proposition, och inväntar den offentliga utredningens delbetänkande om embryodonation samt surrogatmödraskap.