Vården i Stockholms län behöver byggas ut. Under nästa mandatperiod vill Liberalerna öppna 190 nya psykiatriska vårdplatser, öppna nya vårdcentraler där behoven växer, och bygga ut den digitala vården fullt ut. Det är viktiga förslag i Liberalernas valplattform för Stockholms läns  sjukvård 2018-2022 som presenterades i dag.

Anna Starbrink (L)

– Alla i Stockholms län ska känna friheten i en trygg vård och möjlighet till god hälsa. Vår högsta prioritering är att bygga ut den nära vården med vårdcentraler och BVC, och erbjuda alla som vill en fast namngiven husläkare. Vi behöver öppna fler mottagningar i områden där behoven är störst och befolkningen växer, antingen med privata vårdgivare eller landstingsdrivna vårdcentraler.

Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och Liberalernas gruppledare i landstinget.

– Den moderna vården ska finnas där du behöver den – också i din dator eller smarta telefon. Oavsett om du har tillfälliga hälsobesvär, eller om du lever med en svår eller långvarig sjukdom. Vi ska införa en digital vårdgaranti för patienterna och ge vårdpersonalen ett rejält arbetsmiljö- och IT-lyft. Det kommer betyda större frihet och flexibilitet för dig som patient, mindre tid med byråkrati och IT-strul för dig som arbetar i vården, och mer tid för vård.

Daniel Forslund (L)

Det säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd.

– Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska. Vi ska fortsätta bygga ut den psykiska hälsovården med psykologer för såväl barn som vuxna på vårdcentraler och barn- och ungdomsmottagningar. Vi ska erbjuda barn och unga en fast vårdkontakt hos BUP. Och vi ska göra en kraftig utbyggnad av psykiatrin med 190 nya vårdplatser runtom i Stockholms län, berättar Anna Starbrink (L).

Trygg och modern vård. På dina villkor.

Liberalernas valplattform för sjukvården 2018-2022 innehåller nya och tidigare presenterade förslag. Friheten för patienter att välja vård ska värnas och äldre patienter ska få en sammanhållen vård. Alla som vill ska erbjudas att välja en fast, namngiven husläkare. Vården ska byggas ut, med vårdcentraler, psykiatriska vårdplatser, äldresjukvård, och digitalt. Bättre villkor för sjuksköterskor ska göra yrket attraktivt och öppna fler vårdplatser på sjukhusen. Köerna ska kortas med ekonomiska incitament (modern kömiljard) och vårdval.

Liberalernas förslag för sjukvården 2018-2022 (se hela valplattformen på denna länk (pdf)).

1. Nära vård i hela länet: fast husläkare, trygghet för äldre

Primärvårdsstrategi: Nära vård för alla i Stockholms län

Alla i länet ska ha tillgång till primärvård inom rimligt avstånd för kontakt med läkare, sjuksköterska, barnmorska, psykolog m fl. En primärvårdsstrategi ska ha mål för hur långt invånarna maximalt ska ha till sin närmaste vårdcentral, BVC eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Nya mottagningar ska tillkomma genom att vi förenklar för mindre vårdgivare, eller genom att landstinget självt etablerar vårdverksamheter på platser där behoven växer eller där det idag saknas nära vård.

Fast husläkare

Alla som vill ska få lista sig hos en namngiven, fast husläkare som har helhetsansvaret för sin patient, fungerar som en samordnare i vården och har ett team med viktiga kompetenser omkring sig, som distriktssjuksköterska, psykolog med flera. När patienterna får lista sig hos namngivna läkare ska det gå att sätta ett tak för antalet listade patienter, för en rimlig arbetssituation och förutsättningar att utföra sitt uppdrag ordentligt för alla patienter.

Fler husläkare

Sverige behöver fler specialister i allmänmedicin, husläkare. I SLL har vi utökat antalet ST-platser från 510 till 572 sedan 2014. Under nästa mandatperiod ska vi fortsätta utbyggnaden av sådana utbildningstjänster för nya specialister i allmänmedicin. Andra specialister ska ges möjlighet att vidareutbilda sig till inom allmänmedicin.

Utbyggd äldrevård/geriatrik

Geriatriken ska byggas ut kraftigt. Sollentuna sjukhus får 150 geriatriska vårdplatser i nya vårdmiljöer. 60 vårdplatser behålls i Danderyd. Därutöver vill vi att ytterligare 150 vårdplatser skapas de närmaste åren, framför allt i södra länsdelen. Det kan ske i privat regi, genom att landstinget bygger ut sin egen verksamhet, i Huddinge och Södertälje, eller öppnar nya verksamheter. Vårdval införs så att den enskilde får rätt att välja vårdgivare även inom geriatriken – och så att olika aktörer, företag och idéburna organisationer som uppfyller kvalitetskraven välkomnas att starta ytterligare geriatrisk vård.

Sammanhållen seniorvård med vårdval

Samla äldres sjukvård och omsorg – husläkare, hemtjänst, hemsjukvård och geriatrik mm – i en sammanhållen vårdmodell oavsett om det är kommunen eller landstinget som är ansvarig. En äldre patient ska kunna välja en vårdgivare som får hålla samman vård och omsorgsinsatserna. En sådan valfrihet är en extra viktig möjlighet för äldre där vård och omsorg är en stor del av vardagen.

2. Modernisera vården

Digital vårdgaranti – vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök. Möjligheten till behandling via nätet ska byggas ut, och digitala vårdmöten bli en naturlig del av hela vårdutbudet.

Digital arbetsmiljösatsning – vårdpersonalen ska ges de bästa digitala verktygen för att rädda liv, därför behövs ett grundläggande tekniskt skifte av hela vårdens IT-miljö. Under mandatperioden ska en ny vårdinformationsmiljö införas som blir en digital samverkansplattform mellan vården, patienterna och forskningen.

Digitalt kompetenslyft – medarbetarna behöver få kunskap och självförtroende att hantera de nya tekniska verktygen. Inför övergången till en ny informationsmiljö ska all vårdpersonal utbildas i både de tekniska systemen och i metodiken att möta patienten digitalt.

Digital omställningsfond – nationella incitamentsmedel behöver matcha huvudmännens för att påskynda utvecklingen och stimulera landsting, regioner och kommuner att investera i den digitala omställningen och ta bort dagens regionala ojämlikheter. Landstinget ska erbjuda stimulansmedel för att underlätta och påskynda vårdgivarnas införande av digitala vårdtjänster.

Mindre byråkrati, mer vård – ett gemensamt arbete mellan huvudmän och myndigheter måste initieras för att samlat se över vårdens regelbörda i syfte att ensa, rensa och modernisera lagar, avtal och regelverk för att minimera administrativt krångel.

Digitalt kompetenslyft – medarbetarna behöver få kunskap och självförtroende att hantera de nya tekniska verktygen. Inför övergången till en ny informationsmiljö ska all vårdpersonal utbildas i både de tekniska systemen och i metodiken att möta patienten digitalt.

Digital omställningsfond – nationella incitamentsmedel ska matcha huvudmännens för att påskynda utvecklingen och stimulera landsting, regioner och kommuner att investera i den digitala omställningen och ta bort dagens regionala ojämlikheter. Landstinget ska erbjuda stimulansmedel för att underlätta och påskynda vårdgivarnas införande av digitala vårdtjänster.

3. Kapa köer och bejaka mångfald

Ny modern kömiljard

Tydliga ekonomiska incitament för vårdgivarna ska ge patienterna vård i tid. På nationell nivå förespråkar Liberalerna en modern kömiljard, som premierar tillgänglighet i hela vårdkedjan inklusive nybesök, återbesök och rehabilitering. I landstinget blir kökortningspengar en viktig del av de nya sjukhusavtal som ska tecknas inför 2020.

Fler närakuter

De nio nya närakuterna för barn och vuxna ska de närmaste åren bli 12, nära människorna i länet.

Fler vårdval och privata vårdgivare

Nya vårdval ska införas där det är möjligt. Äldres specialiserade sjukvård, geriatriken, väntar närmast. Mer kirurgi kan flytta ut från storsjukhusen. Valfriheten inom psykiatrin ska utvecklas. Vårdvalen ska ses över kontinuerligt och justeras för att få de bästa förutsättningarna för vården och patienterna.

Rädda hotad valfrihet

Höstens val blir avgörande för människornas möjlighet att välja vård. Exempelvis har Socialdemokraterna sagt sig vilja avskaffa vårdval gynekologi. Kvinnors rätt att välja vård ska värnas!

Förläng avtalet med S:t Göran

Under nästa mandatperiod löper avtalet med Capio S:t Görans sjukhus ut. Vi vill vara tydliga med att vi vill använda möjligheten att förlänga avtalet så att verksamheten kan fortsätta på samma framgångsrika sätt. Detta står i stark kontrast till dem som vill hindra privata aktörer från att verka i sjukvården.

4. Bättre villkor för sjuksköterskor

Högre löner och mer kvar i plånboken

Vi vill förstärka löneutvecklingen och den individuella lönesättningen. Liberalerna vill genomföra en lokal lönesatsning på sjuksköterskor, framförallt inom akutsjukhusens dygnet runt-verksamheter. Liberalerna föreslår också en nationell satsning på ”förstasjuksköterskor”, karriärtjänster enligt samma princip som lärarlönesatsningen, som en satsning på specialistsjuksköterskor.

Fler privata vårdgivare

Vi kommer att fortsätta bejaka mångfald bland vårdgivare även för personalens skull. Det ger fler arbetsgivare och därmed ökad frihet.

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Inför en tydlig modell för specialistutbildning inom ramen för sjuksköterskors anställning. Det finns möjlighet redan idag inom vissa områden, t ex för neonatalsjuksköterskor. Vi vill brett inrätta utbildningstjänster för blivande specialistsjuksköterskor, jämförbara med läkarnas ST-tjänster.

Låt sjuksköterskor använda sin kompetens – fler undersköterskor och vårdbiträden

Sjuksköterskorna har blivit fler men arbetar ofta delvis med fel saker, som inte kräver deras fleråriga högskolekompetens. Vi vill se fler undersköterskor och vårdbiträden, och ställa krav på sjukhusledningar och chefer att säkerställa att sjuksköterskornas kompetens används fullt ut.

5. Stärk den psykiska hälsan

Bryt den ofrivilliga ensamheten – ingen ska behöva dö ensam

Vi vill starta ett nära samarbete mellan primärvården, kommunala omsorgen och civilsamhället för att skapa förutsättningar att bryta ensamhet. Husläkarmottagningarna ska ges möjlighet att samverka med andra aktörer för att minska ensamhetsproblemen och stärka hälsan.

Vi vill också ställa krav på att sjukvården organiseras så att ingen behöver dö utan mänsklig närvaro i rummet. 

Bygg ut psykiatrin

Det är viktigt att den som blir sjuk kan känna sig trygg med att det finns en vårdplats när det behövs. Därför pågår en utbyggnad av psykiatrin, t ex öppnar tio platser inom barn- och ungdomspsykiatrin i oktober 2018. I vuxenpsykiatrin, utökas vården i Nacka och Huddinge. Fram till 2026 behöver cirka 190 nya vårdplatser tillkomma. 

Psykisk hälsovård på varje vårdcentral

Första linjens psykiatri med behandling av psykologer i primärvården ska byggas ut och säkerställas i hela länet.

Unga ska inte behöva må dåligt

För att undvika att barn och unga drabbas av psykisk ohälsa behöver de verktyg för att hantera tuffa situationer i livet. Därmed minskar risken att de halkar efter i skolan för att de mår dåligt. Liberalerna vill att landstinget och länets kommuner ska samverka för att psykisk hälsa förs in på skolschemat, för att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa. Digitala tjänster och nätbaserad behandling ska byggas ut för att målgruppsanpassa vårdutbudet och sänka tröskeln till vård och behandling.

Psykiatri på patientens villkor

Delaktighet och respekt ska prägla psykiatrin. Självvald inläggning ska byggas ut så att patienter kan växla mellan hemmet och vård på klinik utifrån sina behov. Personer med akut psykisk sjukdom, t ex självmordsrisk, ska mötas av vård, inte av polis. Därför ska vi utöka den framgångsrika ”psykiatriambulansen”. Barn och unga som är patienter i BUP ska garanteras en fast vårdkontakt.