Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmottagningar. Stimulansmedlen ska bidra till en mer tillgänglig primärvård för patienterna och på så sätt minska trycket på länets närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och nu är det klart hur pengarna kommer att fördelas.

– Alla stockholmare ska kunna träffa sin husläkare i tid. Därför ska vi ekonomiskt belöna vårdcentraler som tar emot fler besök och kortar väntetider. Vi ska se till att patienterna i Stockholms län enkelt kan jämföra tillgängligheten på de olika vårdcentralerna, och ge fler blivande allmänläkare chansen till en ST-tjänst, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

Anna Starbrink (L)

Tillgängligheten till länets husläkarmottagningar är generellt sett mycket bra. Den senaste 12-månadersperioden har i snitt 86 procent av telefonsamtalen till husläkarmottagningarna besvarats inom godkänd tid. 91 procent av patienterna får träffa en läkare inom vårdgarantin på 7 dagar. I patientenkäten hösten 2016 angav 82 procent av de svarande att väntetiden för besök är bra eller mycket bra. Under senaste året har det dock kommit fler och fler klagomål på långa väntetider, framförallt till bokade läkarbesök. Klagomålen kommer i huvudsak från mottagningar i södra länsdelen.

– Om besöken och kostnaderna för husläkarmottagningarna ökar är det ett kvitto på att fler i Stockholms län får snabb och nära hjälp på rätt vårdnivå, säger Anna Starbrink.

 

160 miljoner för bättre tillgänglighet – så fördelas pengarna

Utbildningsplatser till specialist i allmänmedicin – ST

Fler allmänläkare behövs och de kan redan under sin specialisttjänstgöring bidra till snabbare vård. Platserna för ST-läkare i allmänmedicin utökas från dagens 550 till 600. Förstärkningen innebär att vi stärker resurserna för att säkerställa att utbildningen kan genomföras med god kvalitet.
Kostnad: 30 miljoner per år  

Erbjudande om utökade öppettider 

I dagsläget ställer landstinget krav på minst 45 timmar öppet per vecka. Nu kommer husläkarmottagningarna att erbjudas ekonomisk stimulans för att kunna erbjuda utökade öppettider. Erbjudandet innebär att mottagningen ökar sina öppethållandetider med fem timmar per vecka och får en ekonomisk stimulans om 15 000 kronor per månad.
Kostnad: 28 miljoner 2018

App med bättre beskrivning av vårdutbud

Invånarna ska lättare kunna välja den vårdgivare som bäst kan möta deras vårdbehov. Ett utvecklingsuppdrag är därför att bättre kunna beskriva vilket vårdutbud som finns på respektive husläkarmottagning samt vilka resultat vårdgivaren når. Detta ska redovisas på ett lättillgängligt sätt med digitala verktyg. En av de starkaste drivkrafterna för att stärka valfriheten och möjligheterna för medborgarna att välja är att det finns tillgång till rätt och relevant information.
Kostnad 2 miljoner för 2018 

Målrelaterad ersättning för tillgänglighet, från 1 augusti 

Automatiserad väntetidsmätning införs för alla husläkarmottagningar (vårdcentraler). Målrelaterad ersättning kan införas när metoden bedöms som tillförlitlig. Bedömningen är att det kan ske från och med den 1 augusti 2018. Kravet är att husläkarmottagningen når de tillgänglighetskrav som framgår vårdgarantins tillgänglighetskrav. Ersättningen är utformad så att de husläkarmottagningar som på månadsbasis når kraven delar på 8 miljoner kronor som sedan fördelas per listad patient.
Kostnad: 40 miljoner 2018 och 96 miljoner vid helårseffekt 2019 

Tillfällig målrelaterad ersättning för att öka antalet besök, till 1 augusti 

De mottagningar som ökar sina mottagningsbesök hos läkare och sjuksköterskor (från 1 januari 2018, även för digitala besök) jämfört med samma månad föregående år som en kvot jämfört mot antalet listade kvalificerar sig för bonusen. Ersättningen är utformad så att de husläkarmottagningar som på månadsbasis når kraven delar på 8 miljoner kronor som sedan fördelas per listad. Bonusen kan komma att differentieras baserat på hur stor ökning mottagningarna uppnår. Bonusen avvecklas i samband med att målrelaterad ersättning för tillgänglighet införs.
Kostnad: 56 miljoner 2018

Totalt blir detta 156 miljoner kronor. Ytterligare 4 miljoner kronor kommer att tillföras Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.