Se alla
Närakuten i Nacka

Sjukvård

Liberalerna arbetar för varje individs frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar. God hälsa innebär frihet och möjligheter till ett gott liv. Grundläggande är att samhället även skapar bra förutsättningar för barns och ungas hälsa. Det är därför som god tillgänglighet till sjukvård av hög kvalitet, genomförd skolgång och förebyggande insatser är Liberalernas främsta prioriteringar.

Hälso- och sjukvården ska i huvudsak betalas med skattemedel samt alltid ges och organiseras utifrån individens behov. Ekonomiska intressekonflikter i vårdkedjan får inte förekomma. En ny utredning om vårdens prioriteringar bör tillsättas för att säkra att vården långsiktigt lever upp till riksdagens beslutade etiska prioriteringsplattform.

Vården ska vara jämlik. Var och en har rätt till god vård och omsorg oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, ekonomi eller bostadsort. Det ska råda nolltolerans mot rasism och ingen, såväl bland patienter som personal, ska behöva utstå diskriminering av annan orsak. Liberalism och jämställdhet går hand i hand. Den medicinska forskningen och analyser av vårdens resultat ska säkerställa att vården tar hänsyn till både kvinnors och mäns behov. Vården måste även garantera system och hög kompetens för att skydda och hjälpa dem som utsätts för hedersförtryck och våld i nära relationer.

Den svenska sjukvården håller generellt hög kvalitet och får goda omdömen, men tillgängligheten brister. Det gäller också sjukvården i Region Stockholm. Vi har de kortaste köerna och det största utbudet i landet, men fortfarande finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och kapa väntetider och köer. Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas med ökad tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet, trygghet och valfrihet inom alla områden där det är möjligt. Patienten ska vara delaktig i utformningen av den egna vården för kontinuitet, trygghet och valfrihet inom alla områden där det är möjligt. Patienten ska även ha goda verktyg för att få information om sin hälsa och behandlingsprocess. Digitala verktyg ska utvecklas ytterligare och digitalt utanförskap ska motverkas.

Liberalerna i Region Stockholm arbetar strategiskt för att skapa bästa möjliga medicinska behandling för dagens och morgondagens patienter. Detta ska göras genom att stärka utvecklingen av klinisk forskning, samarbeten med näringslivet, nya arbetssätt och innovation. Primärvården är oftast patienternas första kontakt med sjukvården och dess kapacitet samt kompetens ska utökas. Husläkarteamet ska ge trygg vård och kontinuitet för alla patienter. Även psykisk hälsovård måste prioriteras.

Covid-19 pandemin har blottlagt svagheter i hälso- och sjukvården, speciellt i förhållande till multisjuka och årsrika. De som särskilt skulle skyddas fick uppleva isolering och brister i vård och omsorg. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att förändras efter de brister som Covid-19 pandemin exponerat. Vården ska bli mer samordnad, kontinuerlig, individinriktad och dess personalförsörjning samt resurser ska säkras ytterligare.

Ingen medborgare skall få ett beslut om palliativ vård utan att en läkare är på plats vid beslutstillfället!

Den höga kvaliteten på vården är helt beroende av vårdens medarbetares kompetens och arbetsinsatser. Vårdpersonal ska ha goda möjligheter att göra karriär och deras löne- och kompetensutveckling ska stärkas. Arbetet för en god arbetsmiljön ska alltid vara prioriterad.

Liberalerna i Region Stockholm vill möjliggöra för patienter, anhöriga och vårdens medarbetare att tillsammans med näringsliv samt akademin skapa en hälso- och sjukvård som är bland den bästa i världen.