Se alla
Primärvården i Stockholm

Primärvården

Kontinuitet och kompetens i primärvården

Liberalerna vill:

  • Primärvården måste byggas ut och förstärkas.
  • Alla invånare ska erbjudas att välja en namngiven husläkare.
  • Lita på personalen.
  • Rekrytera vissa andra specialister till vårdcentralerna.
  • Möjliggör att knyta apotekare till primärvården.
  • Öka ersättningen till vårdcentralerna och fokusera på basuppdraget.
  • Utveckla sjukvård och rehabilitering i patientens hem.
  • Närakuterna är ett viktigt inslag i den akuta vården.

Primärvården måste byggas ut och förstärkas.

De väntetider som finns på vissa vårdcentraler måste bort.
Alla skall ha rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. För den som söker vård på vårdcentralen för ett mer brådskande problem ska det givetvis vara möjligt att få tidigast möjliga läkartid, även om det ej är med den egna husläkaren.

Alla invånare ska erbjudas att välja en namngiven husläkare.

De stora problemen i svensk primärvård är fortfarande bristande tillgänglighet och kontinuitet i vårdkontakterna. Läkaren skall tillsammans med ett team av olika professioner på vårdcentralen möta individens vårdbehov. Målet är att alla invånare ska få ett personligt erbjudande om att lista sig hos en namngiven läkare kommande mandatperiod.

Goda förutsättningar för husläkarmottagningarna.

Antalet listade personer på en husläkare måste styras av vårdbehovet och variera med sammansättning av patienter. Regionen ska minst uppfylla det riktmärke om antal listade patienter per heltidsarbetande läkare som Socialstyrelsen rekommenderar. För det krävs en regional kartläggning och behovsplanering och att Region Stockholm ökar antalet utbildningsplatser för specialisttjänstgöring i allmänmedicin. Vi stödjer förslaget att staten finansierar 1 250 specialiseringstjänster under åren 2019-2027.

Lita på personalen.

Primärvårdens yrkesgrupper måste garanteras inflytande tidigare i förändringsprocesser och dessa ska i högre utsträckning bygga på tillit till personalens kunskap och erfarenhet kring kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet för patienterna samt god arbetsmiljö.

Rekrytera vissa andra specialister till vårdcentralerna.

Kompetensen kan breddas och fler kan bidra till att möta patienternas behov, samtidigt som arbetsmiljön gynnas. En grundbemanning med allmänläkare och
geriatriker kan till exempel fungera väl på vårdcentraler med många årsrika patienter. Psykosocialt och farmaceutiskt stöd samt vid behov tillgång till fysioterapi och barnläkare är andra exempel på vård som kan behöva komplettera vårdcentralerna.

Möjliggör att knyta apotekare till primärvården.

När vården flyttas närmare patienten och ut i primärvården skapas nya möjligheter för en individnära vård. Samtidigt ökar kraven på verksamheterna att ge en god och adekvat vård, inte minst med tanke på en åldrande befolkning och nya läkemedelsbehandlingar. Nära 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar men hälften av dem bedöms som möjliga att undvika. Apotekare är vårdens läkemedelsexperter och vårdcentralerna bör ha tillgång till en primärvårdsapotekare som kan stötta verksamheterna med kunskap om läkemedelsbehandling, följsamhet och interaktioner.

Öka ersättningen till vårdcentralerna och fokusera på basuppdraget.

Ersättningen ska i huvudsak vara en fast summa för varje listad patient, där patienter med sämre hälsa och större vårdbehov genererar mer resurser till vårdcentralen.

Utveckla sjukvård och rehabilitering i patientens hem.

Mobil hemsjukvård och jourläkarbilar är särskilt viktiga för såväl barn som årsrika. Ansvaret för den basala hemsjukvården ska på sikt föras över till kommunerna och kompletteras med avancerad och specialiserad sjukvård i hemmet samt vid behov paramedicinsk vård och rehabilitering. Möjliggör för fler läkare och fler patienter att delta i forskningsstudier. Alla yrkeskategorier inom primärvården måste få bättre förutsättningar för att driva och medverka i forskningsprojekt. Region
Stockholm ska rikta särskilda resurser till patientnära forskning och akademiska vårdcentraler. Akademiskt primärvårdscentrum ska arbeta utåtriktat för att stärka forskning i primärvården.

Närakuterna är ett viktigt inslag i den akuta vården.

Införandet av närakuterna har varit en succé. De har avlastat sjukhusens akutmottagningar och gett patienterna bättre tillgänglighet och snabbare vård. Men närakuterna är hotade av nedläggning av delar av den politiska oppositionen i regionen. Vi vill rädda de 11 närakuter som idag finns i Stockholms län, samt starta fler närakuter. Det ska vara lätt att hitta rätt vårdnivå och vårdgivare. Det är oftast hos husläkaren som informationen om patientens hälsosituation bäst sammanställs och utvärderas och där vårdåtgärder bäst planeras. En patientportal behöver utvecklas för att underlätta för invånarna att göra välgrundade val av vårdgivare. Portalen skall innehålla information om vårdutbud och kvalitetsmått och omdömen från patienter angående exempelvis bemötande.