Se alla

Politik A – Ö

Här finns liberal politik för Region Stockholm samlad i bokstavsordning. Använd gärna sökfunktionen högst upp till höger eller längst ned på sidan för att hitta det du vill veta.

Saknar du någon fråga? Mejla stockholm@liberalerna.se så svarar vi!

Klicka på länkarna nedan för mer politik i bokstavsordning:

Liberalernas politik i riksdagen 

A

Aborträtt.

En abort ska alltid vara kvinnans fria val att göra. Tillgängligheten till aborter ska vara god och möjligheten till en medicinsk abort ska aldrig begränsas av köer. Gynekologin ska bedrivas inom vårdvalsavtal för att fortsätta stärka möjligheterna att söka vård där det passar individen bäst och säkra hög tillgänglighet.

Alkohol
– se också beroendevård, hälsa.

Stöd för att hantera ett riskbruksbeteende av alkohol ska finnas tillgängligt i primärvården och kunskap om de evidensbaserade behandlings och egenvårdsmetoder som utvecklas ska spridas till länets vårdcentraler.

Antibiotika

Utvecklandet av resistens mot antibiotika är en av framtidens största hot mot människors hälsa. Kunskapen om en hållbar antibiotikaanvändning ska vara hög inom profession samt bland länets invånare. Stockholms läns landsting ska ligga i framkant i att utveckla kunskapsspridningen för att minska antibiotikaanvändningen, samt säkerställa att antibiotika används och återvinns korrekt, framförallt i de områden där antibiotikautskrivningen överskrider målvärden.

Anropsstyrd trafik
För att upprätthålla ett kollektivtrafikutbud i regionens glesare befolkade delar kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ till en fast tidtabell. Med anropsstyrd trafik kan fordon utnyttjas när resenärerna behöver dem. Samordning mellan skolskjuts, färdtjänst och allmän kollektivtrafik kan också skapas vilket gör att färre fordon kan köra fler trafikanter på ett betydligt mer effektivt sätt. Det är bra för miljön och minskar kostnaderna.

Liberalerna har varit drivande i att få till försöksverksamhet med anropsstyrd trafik i glesbygd.

AT

– se också ST.

För att säkerställa en kontinuerlig tillgång till kompetens ska möjligheten till AT-tjänstgöring vara god. Samtliga vårdgivare med uppdrag som finansieras av landstinget ska, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, delta i utbildning av AT-läkare.

AI

AI är ett område som kan bidra till en mer individualiserad vård samt utveckla beslut- och diagnosticeringsstöd för vårdpersonalen. Genom innovationsfonden och ett utvecklingsorienterat klimat stärker landstinget vårdprofessionen att arbeta med lämpliga utvecklingsområden.

Appar

Sjukvården behöver finnas där patienterna finns. De nya möjligheterna till kommunikation och informationsspridning ska öka. Vårdguiden 1177, tidsbokning och professionsorienterad information om t.ex. antibiotika finns idag tillgängligt digitalt. Inom barnonkologin kan vårdavdelning och patienter dela information om vården. Utvecklingen ska fortsätta att stimuleras.

Apotek och apotekare

Det är viktigt att olika kompetenser kan samverka inom vården. Genom att ta tillvara apotekarnas kompetens som en resurs kan möjligheterna för sjuksköterskor att fokusera på vården öka, patienternas kunskap om sin sjukdom och behandling kan stärkas och följsamhet kring medicinering kan förbättras.

Administration

Administrativa uppgifter och dokumentation ingår som ett viktigt led i kvalitetsuppföljning och utveckling. Det är dock väsentligt att administrationen stöttas av väl fungerande IT-system och att dubbelarbete undviks. Möjligheten till administrativ avlastning för vårdpersonal ska utnyttjas i större omfattning.

Akutsjukvård

Kapaciteten för att ta emot akut sjuka patienter är god i Stockholm med utbyggda akutmottagningar och närakuter. Då patienter inte ska vårdas på en akutmottagning är det avgörande att flödet därifrån fungerar smidigt, vilket kräver att akutsjukhusens övriga avdelningar har en fullgod kapacitet att ta emot patienter.

– se också vårdplatser, personal och rekrytering.

Akutsjukhus

Akutsjukhusens verksamhet ska garantera en vård till alla de patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Det är väsentligt att säkerställa att de vårdplatser som ingår i respektive sjukhus uppdrag också hålls öppna och kan ta emot patienter från akuten samt de med kontinuerliga och planerade vårdbehov. Länets samtliga akutsjukhus ska erbjuda god arbetsmiljö och en stimulerande arbetsplats. Samverkan med länets övriga sjukvården, inom vård och utbildning, är avgörande för att akutsjukhusen ska kunna fokusera sina resurser på rätt patienter.

Möjligheten att driva ytterligare ett sjukhus i privat drift bör utredas för att bidra till att utveckla akutsjukvården i hela länet.

B

Barnsjukvård.

De allra flesta barn ska ha möjlighet att få sina sjukvårdsbehov tillgodosedda i primärvården, och den digitala sjukvårdsrådgivningen för barn ska vara ett naturligt första val. För barn med korta eller kontinuerliga vårdbehov ska vården vara anpassad efter barns speciella behov, och involvera föräldrar eller andra nära anhöriga. Miljöer och vårdens utformning ska utformas för att på bästa sätt skapa en trygg situation för barnen, men positiva miljöer och tillgång till lek och stimulans och en hög kontinuitet i den personal som barnen möter.

Barnhälsovård

Barnhälsovården ska vara tillgänglig och trygg, och ha utrymme att anpassas efter individernas behov av stöd. Barnhälsovården har en viktig roll för att utjämna de skillnader i förutsättningar till en god hälsa som finns i länet. Barnhälsovården ska ha goda möjligheter att samverka med andra viktiga aktörer såsom förskola, socialtjänst och andra kommunala ansvarsområden för att skapa trygghet och kontinuitet. Barnhälsovården har en viktig roll i det sjukdomsförebyggande arbetet och för att säkerställa en hög vaccinationtäckning i länet.

Bemötande

Sveriges vård är i världsklass sett till behandlingsresultat, och i Stockholm är den förebyggande vården utbyggd och folkhälsan utvecklas positivt. Tillgängligheten är hög. Sverige har dock vid internationella jämförelser sämre betyg på patienternas upplevelse av bemötande. En trygg och god vård förutsätter en god dialog mellan vårdgivare och patient och det är väsentligt att alla vårdgivare har ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta patienterna på ett sätt som skapar förtroende och trygghet.

Busstrafik
Drygt 2100 bussar rullar dagligen i Stockholms län för att transportera resenärer till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Med cirka 29 miljoner avgångar och cirka 1,14 miljoner påstigande per dag är busstrafiken det näst mest använda trafikslaget i kollektivtrafiken. Bara tunnelbanan har fler resenärer dagligen.

Ett så pass viktigt trafikslag måste ges god framkomlighet och prioriteras i trafiken. Liberalerna värnar och slår vakt om en kapacitetsstark och konkurrenskraftig busstrafik. Vi vill därför bland annat fortsätta att utveckla stombusstrafiken och ge den ökad prioritet och förbättrad framkomlighet.

Med den trängsel Stockholmsregionen har idag och står inför är en fortsatt utbyggd och prioriterad busstrafik avgörande för att öka framkomligheten och korta restiderna. Vi vill därför se en ökad prioritering för bussarnas framkomlighet i gatumiljön och det regionala vägnätet genom fler kollektivtrafikkörfält, fler dynamiska bussfiler som öronmärks för bussarna vid behov, samt riktade insatser vid de trafikplatser där trängseln är som störst.

Flera nya bussterminaler planeras och befintliga renoveras runt om i länet. I busstrafiken planeras även investeringar i befintliga depåer för att skapa ytterligare kapacitet och anpassa dem till förnybara drivmedel.

Kollektivtrafiken är en av vår regions främsta bidrag till ett mer miljövänligt och klimatsmart samhälle. En elektrifiering av busstrafiken kan ytterligare bidra till detta. Vi liberaler välkomnar denna utveckling och vill främja den. Vilken lösning som visar sig vara den bästa är för tidigt att slå fast. Olika lösningar måste fortsätta att testas och prövas och politiken ska hålla sig teknikneutral.

Båttrafik
Stockholm är en vattenstad. Självklart ska man också kunna åka smidigt över vattnet i och till centrala stan. Många stadsdelar och förorter kunde få snabbare förbindelser över vattnet – inte minst i rusningstrafik. Sjövägen, som går mellan Värtahamnen och Nybrokajen med stop vid Lidingö och Nacka strand har varit en succé och 2017 utökades trafiken med 8 timmar per dag. 2016 startade en ny pendelbåtlinje mellan Ekerö och City.

Pendelbåtarna i Stockholm ska bli fler. Att ta tillvara på Stockholms vattenvägar kommer vara en viktig pusselbit för att förbättra framkomlighet och öka mobiliteten i Stockholmsregionen. Det är trångt på spår och vägar och då kan miljövänliga, snabba, pendelbåtar utgöra ett viktigt komplement till trafiken på land. Liberalerna vill därför se minst en ny pendelbåtlinje under nästa mandatperiod.

C

Cancer

Förekomsten av cancer ökar, och omkring 30% av länets befolkning uppskattas någon gång drabbas av cancer. Tidig upptäckt och förebyggande av cancer kan i många fall vara avgörande för en god prognos. Därför är följsamhet och jämlik tillgång till de nationella screeningprogrammen prioriterade. De standardiserade vårdförloppen och målen om korta ledtider ska prägla cancervården. Cancervården ska vara trygg och kvalificerad, med hög tillgänglighet till diagnosticering, behandling, eventuell kirurgi och rehabilitering. Vården ska involvera patienter och anhöriga och öppettider, kontaktytor och vårdens planering utformas på indivernas villkor där det är möjligt.

Civilsamhället

Ett aktivt civilsamhälle innebär stora möjligheter till utveckling också för det offentliga. De möjligheter som finns för samverkan med civilsammhället bör utvecklas, genom t.ex. så kallade IOP avtal där t.ex. landsting och idéburna aktörer gemensamt arbetar mot gemensamma mål. Möjligheterna för att idéburna aktörer att delta inom offentlig upphandling och som vårdgivare behöver också förbättras. Patient- och anhörigföreningar är andra civilsamhällesorganisnationer med viktiga erfarenheter som bör tas tillvara i vårdutvecklingen.  

Chef- och ledarskap

Ett gott ledarskap är nödvändigt i en kunskapsorganisation som landstingets verksamheter utgör. Chefer och ledare ska vara attraktiva positiver och ges förutsättningar att fullgöra sitt ledarskap. []

Cykel
Allt fler väljer att cykla till jobbet, inte bara de som bor centralt, utan också de som bor längre ut i regionen. Cykelinfrastrukturen behöver därför byggas ut i hela regionen och samordningen mellan kommunerna öka. En bättre och mer inbjudande cykelinfrastruktur främjar cyklandet och kan avlasta regionens redan hårt belastade vägar, inte minst i rusningstrafik. Cykelstråk måste hålla god standard över kommungränserna för att främja cyklingen.

Liberalerna vill även att det ska bli enklare att kombinera cykeln med kollektivtrafik, med fler och säkrare infartsparkeringar för cyklar, och möjlighet att ta med cykeln på tåg, buss och tunnelbanor.

D

Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus fortsätter att rustas upp. Den nya närakuten underlättar den aktua verksamhteten och geriatriken på sjukhuset ska fortsätta att utvecklas för att garantera patienter med behov av både geriatrik och andra specialiteter rätt vård.

Diagnosticering.

Att möjligheterna till diagnosticering av ohälsa är goda är i många fall avgörande för en framgångsrik behandling. För ovanliga sjukdomar finns idag två diagnostiska centrum men arbetet för en jämlik och hög tillgänglighet till primärvård och specialiserad öppenvård är förutstättningar för att ohälsa ska kunna identifieras.

Digitalisering
Digitaliseringen underlättar vardagen för patienter och resenärer och förenklar arbetsdagen för medarbetarna. För patienten innebär digitaliseringen större möjligheter att möta vården på sina egna villkor. Att kunna välja att träffa sin läkare genom ett videomöte istället för ett personligt besök gör vården mer tillgänglig och flexibel.

Onödig administration och pappersbaserade rutiner ska fasas ut och ny teknik och digitalisering fasas in på bred front i landstinget. 2018 ska patienterna kunna få kallelser och provsvar till en säker digital brevlåda, istället för med post. Det är kostnadsbesparande, minskar administrationen och gör det säkrare för patienten.

Liberalerna har drivit igenom en historisk arbetsmiljösatsning för hälso- och sjukvårdens personal. 2,2 miljarder investeras i moderna digitala hjälpmedel och sammanhängande informationsmiljöer. Inom hälso- och sjukvården läggs årligen ca 2000 arbetstimmar på krånglig administration och dåligt fungerande IT-system. En sjuksköterska som behöver lägga extra tid på en dator som krånglar eller på att mata in samma uppgifter i flera olika system hade istället kunnat lägga mer tid på att träffa patienter.

Digital arbetsmiljö (se även IT i vården)
Vi kämpar för att landstingets medarbetare ska ha tillgång till landets mest moderna och sammanhängande informationsmiljö som stöder och underlättar deras yrkesutövning. Relevant information ska alltid finnas elektroniskt tillgänglig för behörig personal. Landstinget ska aktivt fasa ut onödig administration och pappersbaserade rutiner. Information ska bara behöva matas in en gång i IT-systemen och sedan kunna återanvändas utan dubbelregistrering.

Äldre och dåligt fungerande IT-system ska systematiskt avvecklas och ersättas med en öppen, flexibel och standardiserad informationsmiljö som stöder mobila arbetssätt och en interaktion med omgivningen. Personal inom både primärvård och sjukhus ska ges utökad möjlighet att dokumentera och kommunicera med hjälp av surfplattor.

Försöksverksamhet ska inledas för att använda beslutsstöd med artificiell intelligens inom cancersjukvården för att ge ökat kunskapsstöd till behandlande läkare och stärka träffsäkerheten i diagnosticering.

Medarbetarna ska kontinuerligt fortbildas för att fullt ut kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter och känna sig trygga med att använda modern teknik. Utbildningen ska inkludera både kunskap om de interna verksamhetsstöden, och kunskap om de e-tjänster som patienterna använder inom 1177 Vårdguiden i syfte att få fler patienter att använda dem.

Digital vårdgaranti
Patientens kontakt med vården ska moderniseras med fler och enklare kontaktvägar för tidsbokning såväl som vårdmöten. Under 2018 utvecklas vårdgarantin för att omfatta också digital tillgänglighet. Det ska vara lika självklart och enkelt att kontakta vården digitalt, via olika e-tjänster, som via telefon och genom att besöka vårdcentralen.

Digital tillgång till vård innebär till exempel att invånarna ska ges möjlighet att välja hur de vill kontakta vården, där fysiska besök och e-tjänster, telefon eller videobesök ska ses som komplementära och naturliga delar av vårdutbudet.  

Landstinget ska utforma digitala tjänster som inte exkluderar olika patientgrupper utan så långt det är möjligt utforma dem utifrån tillgänglighetskrav baserat på olika gruppers behov. Patienten ska själv kunna välja den kontaktväg som passar bäst utifrån situation och vårdbehov. Först när den digitala tillgängligheten blir obligatorisk för vårdgivarna kan den alltid vara en valmöjlighet för patienterna, men det kommer aldrig bli ett tvång för patienten.

E

E-hälsa (se även digitala vårdmöten)
E-hälsotjänsterna tidsbokning, förnyelse av recept, möjligheten att läsa sin journal på nätet, samt e-frikort är fyra basala tjänster som sedan 2018 är obligatoriskt för alla vårdgivare att erbjuda patienterna för att få verka i Stockholms län. För patienterna är det valbart hur man vill ha sin kontakt med vården.

Stockholmarnas användande av vårdens e-tjänster sätter nya rekord, och har nu passerat en historisk milstolpe när över 50 procent av invånarna i länet har loggat in på 1177 Vårdguiden. Antalet inloggningar har mer än fyrdubblats på fyra år, vilket innebär att 16 000 dagligen loggar in på 1177.se. Detta är ett kvitto på att det finns en stark efterfrågan på en digitalt tillgänglig vård hos invånarna.

Vi fortsätter därför att bygga ut våra e-tjänster för att göra dem ännu smidigare för invånarna. Under 2018 integreras digitala vårdmöten som en del i det reguljära vårdutbudet. Från och med 2018 öppnas också möjligheten för vårdgivare som enbart erbjuder vård via digitala kanaler att etablera sig inom landstinget.

Digitaliseringens möjligheter skapar också förutsättningar för invånarna att själva få en bättre kontroll över sin egen hälsa och sina livsvanor. Hälsoappar och livsstilsappar genererar stora mängder data som kan vara till stor nytta för vården genom att utgöra grund för ett förebyggande hälsoarbete. För att vården ska kunna ta emot och hantera denna datamängd krävs fortsatta satsningar på en mer modern och framtidsorienterad IT-miljö i Stockholms läns landsting.

F

Flexibla nattstopp (Buss). För att öka tryggheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft vill Liberalerna att flexibla nattstopp införs i busstrafiken, där så är lämpligt. Flexibla nattstopp innebär att bussen ska kunna stanna mellan två stationer om resenären så önskar. Det kan göra sista sträckan hem till dörren tryggare och resan mer attraktiv för resenären.

Färdtjänst. Färdtjänsten är avgörande för att livet och vardagen ska fungera för många människor. För att stärka individens egenmakt vill vi liberaler se en friare resetilldelning för färdtjänstens samtliga resenärer och att hela färdtjänsten, inte bara rullstolstaxi, på sikt ska omfattas av kundval. Liberalerna har drivit på för en ökad resetilldelning.

Liberalerna eftersträvar en färdtjänst som är modern, pålitlig och trygg. För färdtjänstresenärerna är det särskilt viktigt att färdtjänsten är pålitlig och att bilar kommer i rimlig tid. Trängseln i regionen är ett problem som har stor påverkan på färdtjänstresenärerna med bilar som inte kommer i tid. Fler kollektivtrafikkörfält ska därför anläggas och ändamålsenliga trängselavgifter upprätthållas för att främja framkomligheten för dem som behöver den mest.

Förlossningsvård. Liberalerna ser en trygg och tillgänglig förlossningsvård, som håller den högsta medicinska kvaliteten, som en självklarhet att erbjuda länets invånare. Förlossningsvården har utvecklats under de senaste åren, med höjd ersättning som tryggar en högre grundbemanning, nödvändiga beslut för att utöka antalet platser på förlossningen och framförallt S:t Görans sjukhus, bättre introduktionsprogram för nyutexaminerade barnmorskor men även för att förbättra vården och minska förebyggbara förlossningsskador. Det arbetet ska fortsätta, inte minst genom att förlossningsverksamheten ska vara en attraktiv arbetsplats som många väljer (se även personal).

G

Geriatrik, se äldre.

Glapp, se även fragmentisering och sammanhållen vård.

H

Hälsa. Hälsa är en frihetsfråga. Med en god hälsa ökar individens möjligheter till självständighet, att göra egna val och att ta eget ansvar för sitt liv. All vård ska bidra till en bättre hälsa, och ha en sjukdomspreventiv approach. En hälsofrämjande vård är trygg, hänger samman och utgår från individens situation. Det kan handla om att erbjuda vård i hemmet, att ha en plan för uppföljning efter ett vårdbesök eller att garanteras vårdbesök inom vårdgarantin för att inte väntetider ska riskera en försämrad hälsa och ett större vårdbehov. Vården ska också utjämna hälsoskillnader och ge individer stöd för att själv ta ett aktivt ansvar för sin hälsa. En fast vårdkontakt är en viktig faktor för att säkerställa en god hälsa.

Husläkare. Alla ska få lista sig hos en namngiven, fast husläkare som har helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården och ha ett team med viktiga kompetenser omkring sig, som distriktssjuksköterska, psykolog med flera. När patienterna får lista sig hos namngivna läkare måste också läkarna få möjlighet att sätta ett tak för antalet listade patienter, för att varje enskild läkare ska få en rimlig arbetssituation och förutsättningar att utföra sitt uppdrag ordentligt för alla patienter.

Sverige behöver fler specialister i allmänmedicin, husläkare. Under nästa mandatperiod ska fler utbildningsplatser för specialister i allmänmedicin inrättas och andra specialister ges möjlighet att vidareutbilda sig till inom allmänmedicin.

I

Innovation (se även innovationsfond)
Utvecklingen med en allt äldre befolkning, nya tekniska möjligheter samt invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården. För att möta utvecklingen kommer våra verksamheter att allt snabbare behöva kunna tillgodogöra sig nya arbetssätt, bättre metoder och teknik till nytta för patienter och resenärer. Förmågan att utveckla och införa innovationer kommer att spela en avgörande roll för den framtida utvecklingen.

Tack vare Liberalerna är innovationsarbetet i Stockholms läns landsting numera en kärnfråga för alla verksamheter. Genom att odla en framåtsyftande innovationskultur skapar vi förutsättningar för drivna och lösningsorienterade medarbetare att bidra till utvecklingen. Oftast är det just personalen inom verksamheterna som har mest kunskap om vad som behöver förändras och förbättras. Deras engagemang och utvecklingskraft ska vi ta tillvara och utveckla.

Liberalerna har därför skapat en ny innovationsstruktur för bättre styrning och minskad fragmentisering. Varje sjukhus har ett innovationskontor med särskild inriktning och centralt finns ett kansli som samordnar arbetet.

Innovationsfond
Innovationsfonden startades på Liberalernas initiativ. Fonden inrättades 2015 och bestod då av 10 miljoner kronor. 2017 ökades fonden till 15 miljoner kronor.

Med ekonomiskt stöd av Innovationsfonden kan vårdens medarbetare utveckla idéer till nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för vårdarbetet och patienterna. För Liberalerna är personalens medverkan och delaktighet i förändringsarbetet avgörande för att möta den utveckling vi står inför. Inrättandet av Innovationsfonden är ett sätt att stärka vårdens medarbetare och skapa bättre förutsättningar för personal att bidra till utvecklingen mot framtidens hälso- och sjukvård.

IT i vården
Stockholms läns landsting genomför nu den största satsningen någonsin på en mer modern och framtidsorienterad informationsmiljö för hälso- och sjukvården. Vi investerar över 2 miljarder kronor i det största initiativ som hittills tagits inom landstinget för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa.

Investeringen är en omfattande satsning på en bättre digital arbetsmiljö för vårdpersonalen, då den skapar förutsättningar att införa nya och bättre arbetssätt inom vården som är resursbesparande och kvalitetshöjande.

En ny informations- och IT-miljö är avgörande för att hälso- och sjukvården ska kunna möta framtida behov från vårdverksamheterna, för att öka patientsäkerheten, minska kostnadstrycket, och för att kunna möta invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet.

P

Primärvård. Primärvården ska vara människors förstahands val för de allra flesta vårdbehov som inte kräver akutsjukhusens resurser. Primärvården omfattar medicinska specialiteter inom allmänmedicin såväl som till exempel hud, gynekologi och barnhälsovård. Husläkarverksamheten ska för de som behöver ta en aktiv roll som navet i individens vård och kunna erbjuda en fast läkarkontakt.  Hela primärvården, men framförallt husläkarverksamheten och barnhälsovården har en central roll i att ge det stöd individen behöver för att med aktiva val kunna förebygga vårdbehov.

S

Självstyrande fordon
Stockholmsregionen ska ligga i framkant och vara en del av utvecklingen mot framtidens mobilitet. Självkörande bussar är en del i denna utveckling och Liberalerna vill att det blir verklighet även här. Fler pilotprojekt med självkörande bussar som matar resenärer till större knutpunkter ska genomföras på platser där så är lämpligt. Självkörande bussar kommer inte att ersätta den vanliga trafiken utan är ett komplement som på rätt plats kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft.

Självkörande bussar finns idag i Rotterdam och de har gått i ordinarie trafik sedan 1999. Hösten 2018 kommer dessutom Köpenhamn att inleda ett försök med fyra bussar. Som Europas mest snabbväxande region, och världens näst mest innovativa region, har Stockholm alla förutsättningar för att inte bara delta utan också leda utvecklingen på området.

Skärgårdstrafik (Se även Båttrafik)
Skärgårdens båttrafik är populär – och livsviktig för skärgårdens framtid. Liberalerna har och kommer fortsatt att verka för en bra skärgårdstrafik som ökar och förbättrar livschanserna i vår skärgård. De historiska skärgårdsbåtarna är vattenburen kulturhistoria och en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet. Liberalerna kommer fortsatt att värna om dessa kulturhistoriska fartyg och verka för att de även fortsättningsvis kommer att ges betydelsefulla uppdrag och gå i reguljär trafik.

Försöket med att kunna resa med SL-kort i Skärgårdstrafiken under lågsäsong är ett sätt att få fler besökare till skärgården under perioder med lägre resande. För Liberalerna är det viktigt att utvecklingen av skärgårdstrafiken sker i nära samarbete med alla de olika små och stora rederier som bär upp stora delar av skärgårdstrafiken. Det offentliga har ett ansvar att förenkla och underlätta resandet i hela regionen, men vi får samtidigt inte slå ut fullt fungerande privata verksamheter som bedriver trafik i skärgården.

Under 2018 kommer trafiken till vissa Skärgårdsöar att fortsätta utökas för att bättre svara upp mot den standard som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS.

SL-taxan
Liberalerna värnar om principen att kollektivtrafikens kostnader ska bäras till hälften av biljettintäkter och hälften av finansiering över skattsedeln. För att säkra finansieringen av viktiga satsningar på kapacitetsstark och miljövänlig kollektivtrafik har Liberalerna och Alliansen ingått en taxeöverenskommelse med Miljöpartiet. Överenskommelsen har säkrat finansieringen av bland annat att tvärbanan till Kista, öppnandet och driftsättande av Citybanan enligt plan, fullföljande av Roslagsbanans utbyggnad och Spårväg citys förlängning från Hamngatan till T-centralen.

Överenskommelsen resulterade i införandet av enhetstaxa samt en justering av biljettpriset med 3,3 procent årligen år 2018 respektive 2019. Skattefinansieringen av kollektivtrafiken ska under samma period öka minst lika mycket som biljettpriset.

Sprututbyte. Sprutbyte är till för att skydda personer som injicerar droger mot farlig smitta som hiv och hepatit, genom att undvika att de delar sprutor. För vården är det också ett sätt att nå dessa personer och erbjuda vård och vägar ut ur missbruket. För att få en ny spruta ska man lämna in en gammal. Sprutbytesprogrammet i Stockholm har permanentats. I dag drivs det på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Det har lett till ett stort tryck på mottagningen som också kan märkas i närområdet. Målet är att öppna en ytterligare mottagning, sökande efter lokaler pågår. Personer som injicerar droger finns i Stockholm oavsett sprututbyte eller inte. Sprutor finns i Stockholm oavsett sprututbyte eller inte. Sprututbytet är ett sätt att ge en mer värdig, mänsklig och säker tillvaro för de berörda, och att även minska risken för att sprutor sprids i omgivningen. För oss liberaler är det viktigt att stå för hjälp till människor i en utsatt position, och att vården ska utgå från vad som fungerar.

Spårvagnar
Spårväg city ska förlängas till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden och kopplas ihop med Lidingöbanan. Fullt utbyggd kan linjen först nå sin fulla nytta. Som ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett utpekat miljöprofilområde är en kapacitetsstark, spårbunden, trafik självklar för oss i Norra Djurgårdsstaden. Det erbjuder dessutom Lidingöborna en direktförbindelse till city och avlastar tunnelbanans röda linje.

Liberalerna har länge lyft fram och försvarat behovet av Spårväg syd. En strategisk satsning som kommer att skapa nya resvägar och öppna för både fler bostäder och arbetstillfällen på den södra länshalvan. Spårväg syd har höga sociala nyttor och knyter ihop de regionala och utvecklingskraftiga kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen med Älvsjö.

T

Trängselskatt
För att säkra de ekonomiska muskler som krävs för att kollektivtrafiken ska hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen i regionen vill Liberalerna att trängselskatten regionaliseras och öronmärks för kollektivtrafikinvesteringar och mobilitetssatsningar i Stockholmsregionen.

Tunnelbana
Historisk utbyggnad. Mer på gång. Nya vagnar har köpts in och befintliga moderniseras. Totalt innebär satsningarna ovan 387 nya och uppgraderade fordon till tunnelbanan med högre och bättre kapacitet.

Plattformsbarriärer på de stationerna med högst trängsel idag. Redan nu börja titta på nästa steg i tunnelbanans utbyggnad. Förarlös drift.

Tvärförbindelse Södertörn
För att öka framkomligheten i Stockholmsregion krävs satsningar på nya och kapacitetsstarka tvärförbindelser. Tvärförbindelse Södertörn är just en sådan. Och den är samhällsekonomiskt lönsam.

Den knyter ihop Nynäsvägen med E4 och kommer att avsevärt förbättra förbindelserna mellan de regionala kärnorna Huddinge och Handen samt avlasta Södra länken. Inte bara för person- och nyttotrafiken utan också för godstrafiken.

När den är färdigbyggd ersätter den väg 259 som har begränsad framkomlighet och bristande trafiksäkerhet. Med Norviks hamn i Nynäshamn samt Jordbro utpekat som distributionscentrum i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, är vägen av strategisk vikt för de ökade godsflödena ut mot E4 och övriga delar av regionen och landet. Tvärförbindelse Södertörn kommer att skapa stora mervärden för framkomligheten och tillväxten för regionen och landet som helhet.

V

Valfrihet. Det är individen som ska vara i centrum för sin egen vård. Det handlar om möjlighet att välja en husläkare, gynekolog eller barnavårdscentral med öppettider, lokalisering eller ett specifikt vårdutbud som passar en själv, men också att patienten med självklarhet bjudas in att diskutera hur en behandling bäst formas efter individens förutsättningar och livssituation.

Ä

Äldre. Alltför många saknar en fast läkarkontakt. Det gäller inte minst de äldre. För dem är den långsiktiga trygga kontakten med vården mycket viktig. Och utvecklingen går åt fel håll. I Sverige har andelen som upplever sig ha en fast läkarkontakt minskat från 67 till 60 procent sedan 2014. Stockholms län är bäst i Sverige med 76 procent, men det är fortfarande alldeles för lågt.

För en äldre patient är många olika vårdkontakter inget ovanligt. När en äldre person behöver vård och hjälp i hemmet brister samordningen mellan hemtjänst och hemsjukvård, vilket kan resultera i mycket onödigt ”spring” och att problem ”faller mellan stolarna”. Äldre berövas ofta sin valfrihet och självständighet.

Åldrande är den största riskfaktorn för att drabbas av sjukdom, och multisjukdom är ett vanligt tillstånd hos länets äldre befolkning. År 2030 beräknas antalet medborgare över 80 år ha ökat med 65 procent. Den särskilda äldrevården – geriatriken – ska byggas ut och patienten ska ha möjlighet att välja vård.

Se också Husläkare, Primärvård.

Utbyggd äldrevård/geriatriken: Geriatriken ska byggas ut kraftigt, inte minst i de södra länsdelarna för att möta framtidens krav. Sollentuna sjukhus får 150 geriatriska vårdplatser i nya vårdmiljöer. 60 vårdplatser behålls i Danderyd. I söder ska geriatriken byggas ut i Huddinge och Södertälje. Vårdval införs så att den enskilde får rätt att välja vårdgivare även inom geriatriken – och så att olika aktörer, företag och idéburna organisationer som uppfyller kvalitetskraven välkomnas att starta ytterligare geriatrisk vård.

Sammanhållen seniorvård med vårdval: Samla äldres sjukvård och omsorg – husläkare, hemtjänst, hemsjukvård och geriatrik mm – i en sammanhållen vårdmodell oavsett om det är kommunen eller landstinget som är ansvarig. En äldre patient ska kunna välja en vårdgivare som får hålla samman vård och omsorgsinsatserna. En sådan valfrihet är en extra viktig möjlighet för äldre där vård och omsorg är en stor del av vardagen.

Ö

Östlig förbindelse. Regionens trafiksystem behöver bli fler passager mellan norr och söder. Östlig förbindelse ska därför byggas, för såväl biltrafik som för kapacitetsstark kollektivtrafik. Som med alla större väginvesteringar är det för oss Liberaler oerhört viktigt att kollektivtrafiken ges hög prioritet och god framkomlighet. I Östlig förbindelse finns alla möjligheter att göra detta. Framkomligheten behöver öka för både framtidens bilister och kollektivtrafikresenärer. Liberalerna vill att Östlig förbindelse blir verklighet, precis som en övervägande majoritet av stockholmarna.